ႏွစ္ေပါင္း ၂ေထာင္ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ ကာေလ ဗုဒၶလိုဏ္ဂူမ်ား - Amawpyay

ႏွစ္ေပါင္း ၂ေထာင္ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ ကာေလ ဗုဒၶလိုဏ္ဂူမ်ား

ႏွစ္ေပါင္း ၂ေထာင္ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ ကာေလ ဗုဒၶလိုဏ္ဂူမ်ား
Knowledge

ႏွစ္ေပါင္း ၂ေထာင္ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ ကာေလ ဗုဒၶလိုဏ္ဂူမ်ား

ကာေလလိုဏ္ဂူမ်ား(Karla Caves)မွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း Maharashtra ျပည္နယ္ ေလာနဝလၿမိဳ႕ (LONAVALA)၊ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ ၁၂-ကီလိုမီတာအကြာ၊ မြမ္ဘိုင္း-ပုေနး အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး တည္ရွိေသာ ဝိဟာဂြန္(VIHIRGAON)႐ြာအနီးတြင္ တည္ရွိ ပါသည္။

အနီးဆုံး ဘူတာ႐ုံ မွာ တူးေဖာ္ ေတြ႕ရွိထားေသာ ထိုေနရာမ်ား၏ ေတာင္ဖက္ ၅-ကီလိုမီတာအကြာ၊ မာလာဝလိ (MALAVALI) ဘူတာ႐ုံ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂ေထာင္ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ ကာေလ ဗုဒၶလိုဏ္ဂူမ်ား

လိုဏ္ဂူ မ်ားတည္ရွိရာ ညီညာျပန႔္ျပဴးေသာေျမသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ဝိဟာဂြန္႐ြာမွ ေက်ာက္ေလွကားထစ္ေပါင္း ၈၀၀-ခန႔္ တက္ ရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ေစတီတည္ ထားရာဂူ၏ အျပင္ဘက္ တြင္ အိကဝိရ(EKVIRA)အမည္ရွိ ဟိႏၵဴနတ္သမီး ႐ုပ္ထား ရွိသည့္ ေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ခု ရွိပါ သည္။

ကာေလလိုဏ္ဂူ မ်ားကို ဘီစီ ၂ရာစုမွ စတင္ တည္ေဆာက္ ခဲ့ၾကၿပီး ေအဒီ ၅ရာစု တိုင္ေအာင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ နီးပါး အသုံးျပဳခဲ့ သည္ ဟု သိရသည္။ အေစာဆုံး လိုဏ္ဂူမွာ ဘီစီ ၁၆၀ ကာလကတည္းက ရွိေနၿပီးျဖစ္ တယ္လို႔ ပညာရွင္ မ်ားက တြက္ခ်က္ ခန႔္မွန္း ထားၾက သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂ေထာင္ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ ကာေလ ဗုဒၶလိုဏ္ဂူမ်ား

လိုဏ္ဂူတည္ ရွိရာေနရာမွာ အာေရဗ် ပင္လယ္မွ Deccan ေဒသသို႔ ကုန္သြယ္ရာ အဓိက ကုန္သြယ္လမ္းေၾကာင္းအနီးတြင္ ျဖစ္ၿပီး လိုဏ္ဂူမ် ားကို ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ သတ္တဝါဟာန ( Satavahana) မင္းဆက္မ်ားက တည္ေဆာက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ေစတီထား ရွိရာ ဂူသည္ ဇမၺဳဒီပ တစ္ခုလုံး တြင္ အႀကီးဆုံး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုထား ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ဇမၺဳဒီပကြၽန္ းအဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားရာ အခ်ိဳ႕က ဘုရားပြင့္ေတာ္မူရာ ေနရာေဒသတစ္ဝိုက္၊

ႏွစ္ေပါင္း ၂ေထာင္ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ ကာေလ ဗုဒၶလိုဏ္ဂူမ်ား

အခ်ိဳ႕က အိႏၵိယ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ဟု ဆိုၾက သည္။ ကာေလ လိုဏ္ဂူမ်ားမွာ အသြင္အျပင္အားျဖင့္ ေရာေႏွာထားေသာ လိုဏ္ဂူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ဘီစီ ၂ရာစုကာလ ကတည္းက ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း အျဖစ္ အသုံးျပဳ ခဲ့ၾက သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂ေထာင္ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ ကာေလ ဗုဒၶလိုဏ္ဂူမ်ား

အေၾကာင္းမွာ ေစတီတည္ရွိ ရာ လိုဏ္ဂူမွာ ေထရဝါဒ ယဥ္ေက်းမႈ ပုံစံမ်ား ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္ဝိဟာရမ်ား၊ တရားအားထုတ္ ခန္းမ်ားမွာ မူကား ေနာက္ပိုင္း မဟာယာနမ်ား သီတင္းသုံးေနထိုင္ သြားခဲ့ေသာ သဲလြန္စ လကၡဏာမ်ား ေတြ႕ျမင္ရေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေစတီတည္ ရွိရာဂူမွာ ပင္ ထိုသဲလြန္စမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ သည္ဟု ဆိုပါ သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂ေထာင္ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ ကာေလ ဗုဒၶလိုဏ္ဂူမ်ား

ေစတီထားရွိရာဂူမွ တစ္ပါး အျခားေသာ တရားအားထုတ္ ခန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းေဆာင္ ဝိဟာရမ်ား ရွိပါေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေနရာ မ်ားတြင္ ေရသိုေလွာင္ကန္မ်ားက ဆိုး႐ြားစြာ ပ်က္စီးေနသည့္ အတြက္ အထဲသို႔ ဝင္ခြင့္ မရရွိၾက ပါ။

ႏွစ္ေပါင္း ၂ေထာင္ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ ကာေလ ဗုဒၶလိုဏ္ဂူမ်ား

ႏွစ္ထပ္ သုံးထပ္တည္ ေဆာက္ထားေသာ မဟာယာန ဝိဟာရမ်ား မွာလည္း ယခုအခါ ေလွကားမ်ားက က်ိဳးပဲ့ေနေသာေၾကာင့္ အထဲသို႔ ဝင္ဖို႔ရန္ လြယ္ကူ လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ေစတီတည္ ရွိရာဂူ မ်ားစြာတြင္ ဤဂူသည္ ဇမၺဴဒီပတြင္ အႀကီးဆုံးျဖစ္သည္ဟု ျပဆိုထားသည့္ ကမၺည္းေက်ာက္စာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

လိုဏ္ဂူ၏ပမာဏမွာ အလ်ား ၁၂၄-ေပ၊ အျမင့္ ၄၅-ေပ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ တိုင္လုံးအတန္းမ်ားက အလယ္ပိုင္းေနရာႏွင့္ နံရံဘက္ျခမ္းရွိ လမ္းမ်ားကို ခြဲျခားေပးထားသည့္ အျပင္ စက္ဝိုင္းျခမ္းပုံအဟိုက္ပုံစံကိုလည္း ခြဲျခားေပး ထားပါသည္။

ေျပျပစ္သပ္ယပ္ေသာ ေခါင္မိုးတြင္ ေအဒီ တစ္ရာစုႏွစ္ဟု မွတ္တမ္း တင္ ထားေသာ ရက္စြဲကို ေတြ႕ရပါသည္။ အလယ္ပိုင္း ေနရာရွိ အမိုးခုံးေခါင္မိုးမ်ားတြင္ နံ႐ိုး သို႔မဟုတ္ ထီးကိုင္းကဲ့သို႔ အေျမႇာင္းအေျမႇာင္းပုံေဖာ္ထားေသာ သစ္သားအုပ္စုမ်ား ယခုတိုင္ရွိဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ေစတီအတြင္းတြင္မူ မည္သည့္ အရာမွ် မရွိဘဲ ႐ိုး႐ိုးပင္ျဖစ္ ေသာ္လည္း အခ်ိဳးအစားမွာမူကား ေသသပ္က်နလွပါသည္။ သစ္သားထီးမွာ ယခုတိုင္ မပ်က္မစီး ပကအတိုင္း ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိပ္ေပၚတြင္ ပန္းပုလက္ရာမ်ားျဖင့္ တိုင္မ်ားကို တန္ဆာဆင္ ထားပါ သည္။

ဗုဒၶဘာသာ ဆိုင္ရာ အႏုပညာလက္ရာ မ်ားအျပင္ ျဗဟၼဏ၊ တႏၲရ၊ မဟာယနနဲ႔ ဂ်ိန္းအယူအဆ ႐ုပ္တု ပန္းခ်ီမ်ားလည္း ရွိေန သည္။ အလႈရွင္၏ နာမည္ကို သ႐ုပ္ေဖာ္

ထားေသာ ကမၺည္းေက်ာက္စာကို လည္း တိုင္မ်ား၌ ေတြ႕ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕စက္ဝိုင္းျခမ္ းအဟိုက္ ပုံစံမ်ား၌ ေဆးသုတ္ ထားေသာ လကၡဏာသဲလြန္စမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ ရသည္ဟု ဆိုပါ သည္။

ေစတီတည္ရွိရာ ဂူေပါက္ဝရွိ အခုံးသ႑န္ တံခါးေပါက္မွ ေစတီေပၚသို႔ အလင္းေရာင္ကို ေကာင္းစြာေပးထားပါသည္။ လိုဏ္ဂူမ်ား တည္ရွိရာ ေနရာမွ ေတာင္ေအာက္ဖက္သို႔ ၾကည့္ရႈပါက သာယာၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေသာ စိမ္းစိုေနသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ား ေတြ႕ျမင္ ရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။

ဤကား ဇမၺဴဒီပတြင္ အႀကီးဆုံးဟု သတ္မွတ္ ထားေသာ ကာေလ လိုဏ္ဂူမ်ား၏ ပုံရိပ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသပင္ ျဖစ္ပါ သည္။

ေမာင္တင့္ယဥ္

ယူနီကုတ္

နှစ်ပေါင်း ၂ထောင်ကျော် သက်တမ်းရှိ ကာလေ ဗုဒ္ဓလိုဏ်ဂူများ

ကာလေလိုဏ်ဂူများ(Karla Caves)မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း Maharashtra ပြည်နယ် လောနဝလမြို့ (LONAVALA)၊ အရှေ့မြောက်အရပ် ၁၂-ကီလိုမီတာအကွာ၊ မွမ်ဘိုင်း-ပုနေး အဝေးပြေးလမ်းမကြီး တည်ရှိသော ဝိဟာဂွန်(VIHIRGAON)ရွာအနီးတွင် တည်ရှိ ပါသည်။

အနီးဆုံး ဘူတာရုံ မှာ တူးဖော် တွေ့ရှိထားသော ထိုနေရာများ၏ တောင်ဖက် ၅-ကီလိုမီတာအကွာ၊ မာလာဝလိ (MALAVALI) ဘူတာရုံ ဖြစ်သည်။

လိုဏ်ဂူ များတည်ရှိရာ ညီညာပြန့်ပြူးသောမြေသို့ ရောက်ရှိရန် ဝိဟာဂွန်ရွာမှ ကျောက်လှေကားထစ်ပေါင်း ၈၀၀-ခန့် တက် ရမည် ဖြစ်ပါ သည်။ စေတီတည် ထားရာဂူ၏ အပြင်ဘက် တွင် အိကဝိရ(EKVIRA)အမည်ရှိ ဟိန္ဒူနတ်သမီး ရုပ်ထား ရှိသည့် ကျောင်းဆောင် တစ်ခု ရှိပါ သည်။

ကာလေလိုဏ်ဂူ များကို ဘီစီ ၂ရာစုမှ စတင် တည်ဆောက် ခဲ့ကြပြီး အေဒီ ၅ရာစု တိုင်အောင် နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ နီးပါး အသုံးပြုခဲ့ သည် ဟု သိရသည်။ အစောဆုံး လိုဏ်ဂူမှာ ဘီစီ ၁၆၀ ကာလကတည်းက ရှိနေပြီးဖြစ် တယ်လို့ ပညာရှင် များက တွက်ချက် ခန့်မှန်း ထားကြ သည်။

လိုဏ်ဂူတည် ရှိရာနေရာမှာ အာရေဗျ ပင်လယ်မှ Deccan ဒေသသို့ ကုန်သွယ်ရာ အဓိက ကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းအနီးတွင် ဖြစ်ပြီး လိုဏ်ဂူမျ ားကို ကုန်သည်များနှင့် သတ်တဝါဟာန ( Satavahana) မင်းဆက်များက တည်ဆောက် ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။

စေတီထား ရှိရာ ဂူသည် ဇမ္ဗုဒီပ တစ်ခုလုံး တွင် အကြီးဆုံး ဖြစ်သည်ဟု ဆိုထား ပါသည်။ ဤနေရာတွင် ဇမ္ဗုဒီပကျွန် းအဆိုနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားရာ အချို့က ဘုရားပွင့်တော်မူရာ နေရာဒေသတစ်ဝိုက်၊

အချို့က အိန္ဒိယ တစ်နိုင်ငံလုံး ဟု ဆိုကြ သည်။ ကာလေ လိုဏ်ဂူများမှာ အသွင်အပြင်အားဖြင့် ရောနှောထားသော လိုဏ်ဂူများ ဖြစ်ပြီး ဘီစီ ၂ရာစုကာလ ကတည်းက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အဖြစ် အသုံးပြု ခဲ့ကြ သည်။

အကြောင်းမှာ စေတီတည်ရှိ ရာ လိုဏ်ဂူမှာ ထေရဝါဒ ယဉ်ကျေးမှု ပုံစံများ ဖြစ်ပြီး ကျောင်းဆောင်ဝိဟာရများ၊ တရားအားထုတ် ခန်းများမှာ မူကား နောက်ပိုင်း မဟာယာနများ သီတင်းသုံးနေထိုင် သွားခဲ့သော သဲလွန်စ လက္ခဏာများ တွေ့မြင်ရသော ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ စေတီတည် ရှိရာဂူမှာ ပင် ထိုသဲလွန်စများကို တွေ့မြင်နိုင် သည်ဟု ဆိုပါ သည်။

စေတီထားရှိရာဂူမှ တစ်ပါး အခြားသော တရားအားထုတ် ခန်းများ၊ ကျောင်းဆောင် ဝိဟာရများ ရှိပါသော်လည်း အချို့နေရာ များတွင် ရေသိုလှောင်ကန်များက ဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးနေသည့် အတွက် အထဲသို့ ဝင်ခွင့် မရရှိကြ ပါ။

နှစ်ထပ် သုံးထပ်တည် ဆောက်ထားသော မဟာယာန ဝိဟာရများ မှာလည်း ယခုအခါ လှေကားများက ကျိုးပဲ့နေသောကြောင့် အထဲသို့ ဝင်ဖို့ရန် လွယ်ကူ လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။

စေတီတည် ရှိရာဂူ များစွာတွင် ဤဂူသည် ဇမ္ဗူဒီပတွင် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်ဟု ပြဆိုထားသည့် ကမ္ဗည်းကျောက်စာကို တွေ့နိုင်ပါသည်။

လိုဏ်ဂူ၏ပမာဏမှာ အလျား ၁၂၄-ပေ၊ အမြင့် ၄၅-ပေ ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ တိုင်လုံးအတန်းများက အလယ်ပိုင်းနေရာနှင့် နံရံဘက်ခြမ်းရှိ လမ်းများကို ခွဲခြားပေးထားသည့် အပြင် စက်ဝိုင်းခြမ်းပုံအဟိုက်ပုံစံကိုလည်း ခွဲခြားပေး ထားပါသည်။

ပြေပြစ်သပ်ယပ်သော ခေါင်မိုးတွင် အေဒီ တစ်ရာစုနှစ်ဟု မှတ်တမ်း တင် ထားသော ရက်စွဲကို တွေ့ရပါသည်။ အလယ်ပိုင်း နေရာရှိ အမိုးခုံးခေါင်မိုးများတွင် နံရိုး သို့မဟုတ် ထီးကိုင်းကဲ့သို့ အမြှောင်းအမြှောင်းပုံဖော်ထားသော သစ်သားအုပ်စုများ ယခုတိုင်ရှိဆဲ ဖြစ်ပါသည်။

စေတီအတွင်းတွင်မူ မည်သည့် အရာမျှ မရှိဘဲ ရိုးရိုးပင်ဖြစ် သော်လည်း အချိုးအစားမှာမူကား သေသပ်ကျနလှပါသည်။ သစ်သားထီးမှာ ယခုတိုင် မပျက်မစီး ပကအတိုင်း ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ထိပ်ပေါ်တွင် ပန်းပုလက်ရာများဖြင့် တိုင်များကို တန်ဆာဆင် ထားပါ သည်။

ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုင်ရာ အနုပညာလက်ရာ များအပြင် ဗြဟ္မဏ၊ တန္တရ၊ မဟာယနနဲ့ ဂျိန်းအယူအဆ ရုပ်တု ပန်းချီများလည်း ရှိနေ သည်။ အလှုရှင်၏ နာမည်ကို သရုပ်ဖော် ထားသော ကမ္ဗည်းကျောက်စာကို လည်း တိုင်များ၌ တွေ့ရပါသည်။ အချို့စက်ဝိုင်းခြမ် းအဟိုက် ပုံစံများ၌ ဆေးသုတ် ထားသော လက္ခဏာသဲလွန်စများကို တွေ့မြင် ရသည်ဟု ဆိုပါ သည်။

စေတီတည်ရှိရာ ဂူပေါက်ဝရှိ အခုံးသဏ္ဍန် တံခါးပေါက်မှ စေတီပေါ်သို့ အလင်းရောင်ကို ကောင်းစွာပေးထားပါသည်။ လိုဏ်ဂူများ တည်ရှိရာ နေရာမှ တောင်အောက်ဖက်သို့ ကြည့်ရှုပါက သာယာကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသော စိမ်းစိုနေသည့် မြင်ကွင်းများ တွေ့မြင် ရမည် ဖြစ်ပါ သည်။

ဤကား ဇမ္ဗူဒီပတွင် အကြီးဆုံးဟု သတ်မှတ် ထားသော ကာလေ လိုဏ်ဂူများ၏ ပုံရိပ် တစ်စိတ်တစ်ဒေသပင် ဖြစ်ပါ သည်။

မောင်တင့်ယဉ်

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး
Knowledge
” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “

” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “ ငါ့လောက်ခြေထောက် များတဲ့သူကမ္ဘာမှာရှိရဲ့လားလို့ ကျောက်တုံးပေါ်က ကင်းခြေများက ကြွေးကြော်တော့ သူနေတဲ့နေရာနဲ့အနီးနားက ကျောက်ကုန်းပေါ်က ပို့နတ်သံကောင်က မင်းကငါ့ကို ပြိုင်ဝံ့လို့လားပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားကိုတော့ကျွန်နော် မပြိုင်ဝံ့ပါလို့ကင်းခြေများက ပြောရှာပါသတဲ့…. တစ်နေ့တွင် အမိတာဘချမ်းသည် လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးထွက်ရန် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာသည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ သူနှင့်ဘေးချင်းကပ်လျက်ကျသော လူတစ်ယောက်မှာ သူ့ထက်အသက်ကြီးပြီး ရိုးရိုးရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကိုသာ ဝတ်ထားသော သာမန် လူလတ်တန်းစားပုံစံပေါက်နေသည့် လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုလူကြီးမှာ ပညာတော့ တတ်ပုံရသည်။ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ဖတ်နေတာတွေ့ရသည်။ ထိုစဉ် လေယာဉ်မယ်လေးက လက်ဖက်ရည်ဖြင့် လိုက်ဧည့်ခံလေသည်။ ထိုလူကြီးက လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုယူလိုက်ပြီး သူနှင့်ဘေးချင်းကပ် အမိတာဘချမ်းကို အသာအယာပြုံးပြလာလေသည်။bအမိတာဘချမ်းကလည်း ထိုလူ့ကို အခွင့်သာခိုက် ပြုံးပြလိုက်ပြီး “ဟဲလို” …

" ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် "
Knowledge
” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “

” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “ ပိုက်ဆံရှိမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်ဟာ ခရီးတစ်ခုကို စတင်ဖို့ လက်မှတ်စဝယ်တာနဲ့ တူပါတယ်။ လောကမှာ ပိုက်ဆံရှိမှ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့သူက ပိုအရေးပါ အရာရောက်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားထဲ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက ပိုလူရာဝင်ပါတယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကို ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံပိုရှိတဲ့သူက ပိုအရာရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ လောကကြီးထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ ဖြစ်နေတာပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့် သင် ပိုက်ဆံရှာရပါမယ်။ ငွေစုရပါမယ်။ သင်ပိုက်ဆံရှိမှ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် သင်ပြောချင်တဲ့စကားတွေအတွက် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများလုပ်လို့ရမှာပါ။ “ခင်မင်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ်” …

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ
Knowledge
ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ ခံတွင်း ပုတ် အနံ့ သည် လူတယောက် အတွက် မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မူ့ မဲ့စေပါသည်။ ခံံတွင်းအနံ့ မကောင်း သူများသည် လူအများ ကြားတွင် စကားပြော ဆိုရာ တွင် မိမိ ၏ ပါးစပ်မှ အနံ့ ကြောင့် သူတပါးအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သိမ်ငယ်ရပါသည် ။ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ အရပ်တပါး၌် တောရ ကျောင်းတခုတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်သော ရဟန်းတပါးအား အခါ အခွင့်သင့်၍ သွားရောက် ဖူးခဲ့ပါသည်။ ထိုရဟန်းသည် စကားပြောသောအခါတွင် ပါးစပ်အား လက်ဝါးနှင့် ကာ၍ …