ဘ၀ အဆက္ဆက္္ မိမိျပဳ ထားမိေသာ ကံေၾကြး ႏွင္႔ သူတပါးျပဳမူထားေသာ ကံေၾကြးတို႔အား ေၾကေအးေစသည္႔ဆုေတာင္း - Amawpyay

ဘ၀ အဆက္ဆက္္ မိမိျပဳ ထားမိေသာ ကံေၾကြး ႏွင္႔ သူတပါးျပဳမူထားေသာ ကံေၾကြးတို႔အား ေၾကေအးေစသည္႔ဆုေတာင္း

ဘ၀ အဆက္ဆက္္ မိမိျပဳ ထားမိေသာ ကံေၾကြး ႏွင္႔ သူတပါးျပဳမူထားေသာ ကံေၾကြးတို႔အား ေၾကေအးေစသည္႔ဆုေတာင္း
Knowledge

ဘ၀ အဆက္ဆက္္ မိမိျပဳ ထားမိေသာ ကံေၾကြး ႏွင္႔ သူတပါးျပဳမူထားေသာ ကံေၾကြးတို႔အား ေၾကေအးေစသည္႔ဆုေတာင္း

က်င္္လည္ရာဘဝ အဆက္ဆက္ ကံေႂကြးမ်ားေၾက ၾကပါေစ

ကံံေခ်ဆုေတာင္း

ဘုန္းေတာ္ အနႏၲ ကံံေတာ္အနႏၲ ဥာဏ္ေတာ္ အနႏၲ စၾကာဝဠာ ကမၻာေျမမိုး ျဖန္းျဖန္းးက်ိဳးမၽွတန္ခိုးေတာ္ အနႏၲႏွင့္ ျပည့္ဝဥႆုံ ကမၻာျခဳံလ်က္

သုံးဘုံေလာက တုမရသား လူ႔ဘထြဋ္ထား ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ ဘဝဘဝ လြန္ေလၿပီးေသာ အတိတ္ကာလ ဘဝေပါင္း မ်ားစြာတို ႔မွစ၍ ယခု ပစၥကၡကာလ

မ်က္ေမွာက္ဘဝ အထိ ဘုရားတပည့္ေတာ္ ကိုယ္၌ ကလိုလိုလားလား ဆိုထားခဲ့ဘူးေသာ

က်ိမ္စာမွန္သမၽွတို႔သည္ လည္းေကာင္း တပါးေသာသူတို႔က ဘုရားတပည့္ေတာ္အား တိုက္ရိုက္ေပးအပ္ထားျခင္း ျပဳထားသာ က်ိန္စာမွန္သမၽွ တို႔သည္ လည္းေကာင္း

က်ိန္စာဟူသမၽွ တို႔သည္ ယေန႔ယခု ဤအခ်ိန္ ဤအခါ ဤသမယမွစ၍ ဘုရားတပည့္ေတာ္၏ ကိုယ္တြင္းကိုယ္ပ ႏွစ္ဌာနတို႔မွ လုံးဝဥႆုံ ပဒုမၼာရြက္ ပိန္းၾကာဖက္၌

ေရစက္ႏွင္းရည္ မတည္ခဏ ေရြ႕ေလ်ာက် သကဲ့သို႔ ေပ်ာက္ပ ကင္းကြာ စင္ၾကယ္ရသည့္ ကိုယ္ျဖစ္ရပါလို၏ အရွင္ဘုရား

ဘုန္းေတာ္ အနႏၲ ကံေတာ္အနႏၲ ဥာဏ္ေတာ္ အနႏၲ စၾကာဝဠာ ကမၻာေျမမိုး ျဖန္းျဖန္းးက်ိဳးမၽွတန္ခိုးေတာ္ အနႏၲႏွင့္ ျပည့္ဥႆုံ ကမၻာျခဳံလ်က္ သုံးဘုံေလာက တုမရသား လူ႔ဘထြဋ္ထား ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္

ဘဝဘဝ လြန္ေလၿပီးေသာ အတိတ္ကာလ ဘဝေပါင္း မ်ားစြာတို႔မွစ၍ ယခု ပစၥကၡကာလ မ်က္ေမွာက္ဘဝ အထိ ဘုရားတပည့္ေတာ္ အမွတ္တမဲ့ ေျပာမွားမိခဲ့ေသာ

အမွန္တမဲ့ ဆိုမွားမိခဲ့ေသာ အမွတ္တမဲ့ ျပာဆိုမွားခဲ့မိေသာ အျပစ္ေဒါသႏွင့္ ယွဥ္သာ မေကာင္းေသာစကား အနိဌာ႐ုံ အမွားမ်ား သင့္ျခင္းအားလုံး တို႔သည္ ယေန႔ယခု ဤအခ်ိန္ ဤအခါ ဤသမယမွစ၍ ဘုရားတပည့္ေတာ္၏

ကိုယ္တြင္းကိုယ္ပ ႏွစ္ဌာနတို႔မွ လုံးဝဥႆုံ ပဒုမၼာရြက္ ပိန္းၾကာဖက္၌ ေရစက္ႏွင္းရည္ မတည္ခဏ ေရြ႕ေလ်ာက် သကဲ့သို႔ ေပ်ာက္ပ ကင္းကြာ စင္ၾကယ္ရသည့္ ကိုယ္ျဖစ္ရပါလို၏ အရွင္ဘုရား

ဘုန္းေတာ္ အနႏၲ ကံံေတာ္အနႏၲ ဥာဏ္ေတာ္ အနႏၲ စၾကာဝဠာ ကမၻာေျမမိုး ျဖန္းျဖန္းးက်ိဳးမၽွတန္ခိုးေတာ္ အနႏၲႏွင့္ ျပည့္ဥႆုံ ကမၻာျခဳံလ်က္ သုံးဘုံေလာက တုမရသား လူ႔ဘထြဋ္ထား ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္

ဘဝဘဝ လြန္ေလၿပီးေသာ အတိတ္ကာလ ဘဝေပါင္း မ်ားစြာတို႔မွစ၍ ယခု ပစၥကၡကာလ မ်က္ေမွာက္ဘဝ အထိ ဘုရားတပည့္ေတာ္ မသိမိုက္မဲ၍

ရတနာျမတ္သုံးပါး မိဘႏွင့္ဆရာသမားဟူေသာ အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးတို႔အား အနႏၲဂုဏ္ေတာ္ရွင္တို႔အား ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးတို႔အား ေထရီေထေရာ ျမတ္သံဃာတို႔အားရေသ့ သူေတာ္စင္သူေတာ္ေကာင္း ပရဗိုဒ္မ်ားႏွင့္တကြ

ရေသ့မ သူေတာ္စင္သူေတာေကာင္း ပရဗိုဒ္မတို႔ႏွင့္ သီလရွင္ အစရွိေသာပုဂၢိဳလ္အေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔အား အဘိုးအဘြား လူႀကီးသူမတို႔အား မိႀကီးမိေလး ဦးႀကီးဦးေလး ဘႀကီးဘေထြး အစ္ကိုႀကီး အစ္ကိုလတ္

အစ္ကိုိေလး အစ္မႀကီး အစ္မလတ္္ အစ္မေလး အစရွိေသာပုဂၢိဳလ္အေပါင္းတို႔အား ဂိုဏ္းရွင္ဂိုဏ္းဝင္ အရိယာသူေတာ္စင္ သူေတာ္ေကာင္း သူျမတ္ေလာင္း ပုဂၢိဳလ္အေပါင္းတို႔အား ျဗဟၼာမင္း သၾကားမင္း နတ္မင္းႀကီးမ်ားႏွင့္တကြ

အဌာရသ သိပၸအရာ၌ တက္ေျမာက္ေတာ္မူၾကေပကုန္ေသာ ဆရာႀကီးမ်ားႏွင့္ဝိဇၨာေဇာ္ဂ်ီ တပႆီ ပုဂၢိဳလ္အေပါင္း ဆရာေကာင္းတို႔အား ကာယကံျဖင့္ လည္းေကာင္း ဝဇီကံျဖင့္လည္းေကာင္း မေနာကံျဖင့္လည္းေကာင္း ျပစ္မွားမိပါက

၄င္း အျပစ္ေဒါသဟူသမၽွတို႔ကို ဘုရားတပည့္ေတာ္ ရိုေသစြာေတာင္းပန္ပါ၏ ထိုအျပစ္တို႔မွ ဘုရားတပည့္ေတာ္အား သည္းခံ ေၾကေအး အခြင့္ေပးေတာ္မူၾကပါကုန္ဘုရား

ယေန႔ယခု ဤအခ်ိိန္ ဤအခါ ဤသမယမွစ၍ ဘုရားတပည့္ေတာ္၏ ကိုယ္တြင္းကိုယ္ပ ႏွစ္ဌာနတို႔မွ လုံးဝဥႆုံ ပဒုမၼာရြက္ ပိန္းၾကာဖက္၌ ေရစက္ႏွင္းရည္ မတည္ခဏ ေရြ႕ေလ်ာက် သကဲ့သို႔ ေပ်ာက္ပ ကင္းကြာ စင္ၾကယ္ရသည့္ ကိုယ္ျဖစ္ရ ပါလို၏ အရွင္ဘုရား။

ဆရာေတာ္

ေစေတာ္ဝင္သာသနာျပဳစခန္း(ေရႊေပၚကၽြန္း)

Unicode

ဘ၀ အဆက်ဆက် မိမိပြု ထားမိသော ကံကြွေး နှင့် သူတပါးပြုမူထားသော ကံကြွေးတို့အား ကြေအေးစေသည့်ဆုတောင်း

ကျင်လည်ရာဘဝ အဆက်ဆက် ကံကြွေးများကြေ ကြပါစေ

ကံံချေဆုတောင်း

ဘုန်းတော် အနန္တ ကံံတော်အနန္တ ဉာဏ်တော် အနန္တ စကြာဝဠာ ကမ္ဘာမြေမိုး ဖြန်းဖြန်းးကျိုးမျှတန်ခိုးတော် အနန္တနှင့် ပြည့်ဝဥဿုံ ကမ္ဘာခြုံလျက်

သုံးဘုံလောက တုမရသား လူ့ဘထွဋ်ထား ရှင်တော်မြတ်ဘုရား ဘုရားတပည့်တော်သည် ဘဝဘဝ လွန်လေပြီးသော အတိတ်ကာလ ဘဝပေါင်း များစွာတို့မှစ၍ ယခု ပစ္စက္ခကာလ

မျက်မှောက်ဘဝ အထိ ဘုရားတပည့်တော် ကိုယ်၌ ကလိုလိုလားလား ဆိုထားခဲ့ဘူးသော

ကျိမ်စာမှန်သမျှတို့သည် လည်းကောင်း တပါးသောသူတို့က ဘုရားတပည့်တော်အား တိုက်ရိုက်ပေးအပ်ထားခြင်း ပြုထားသာ ကျိန်စာမှန်သမျှ တို့သည် လည်းကောင်း

ကျိန်စာဟူသမျှ တို့သည် ယနေ့ယခု ဤအချိန် ဤအခါ ဤသမယမှစ၍ ဘုရားတပည့်တော်၏ ကိုယ်တွင်းကိုယ်ပ နှစ်ဌာနတို့မှ လုံးဝဥဿုံ ပဒုမ္မာရွက် ပိန်းကြာဖက်၌

ရေစက်နှင်းရည် မတည်ခဏ ရွေ့လျောကျ သကဲ့သို့ ပျောက်ပ ကင်းကွာ စင်ကြယ်ရသည့် ကိုယ်ဖြစ်ရပါလို၏ အရှင်ဘုရား

ဘုန်းတော် အနန္တ ကံတော်အနန္တ ဉာဏ်တော် အနန္တ စကြာဝဠာ ကမ္ဘာမြေမိုး ဖြန်းဖြန်းးကျိုးမျှတန်ခိုးတော် အနန္တနှင့် ပြည့်ဥဿုံ ကမ္ဘာခြုံလျက် သုံးဘုံလောက တုမရသား လူ့ဘထွဋ်ထား ရှင်တော်မြတ်ဘုရား ဘုရားတပည့်တော်သည်

ဘဝဘဝ လွန်လေပြီးသော အတိတ်ကာလ ဘဝပေါင်း များစွာတို့မှစ၍ ယခု ပစ္စက္ခကာလ မျက်မှောက်ဘဝ အထိ ဘုရားတပည့်တော် အမှတ်တမဲ့ ပြောမှားမိခဲ့သော

အမှန်တမဲ့ ဆိုမှားမိခဲ့သော အမှတ်တမဲ့ ပြာဆိုမှားခဲ့မိသော အပြစ်ဒေါသနှင့် ယှဉ်သာ မကောင်းသောစကား အနိဌာရုံ အမှားများ သင့်ခြင်းအားလုံး တို့သည် ယနေ့ယခု ဤအချိန် ဤအခါ ဤသမယမှစ၍ ဘုရားတပည့်တော်၏

ကိုယ်တွင်းကိုယ်ပ နှစ်ဌာနတို့မှ လုံးဝဥဿုံ ပဒုမ္မာရွက် ပိန်းကြာဖက်၌ ရေစက်နှင်းရည် မတည်ခဏ ရွေ့လျောကျ သကဲ့သို့ ပျောက်ပ ကင်းကွာ စင်ကြယ်ရသည့် ကိုယ်ဖြစ်ရပါလို၏ အရှင်ဘုရား

ဘုန်းတော် အနန္တ ကံံတော်အနန္တ ဉာဏ်တော် အနန္တ စကြာဝဠာ ကမ္ဘာမြေမိုး ဖြန်းဖြန်းးကျိုးမျှတန်ခိုးတော် အနန္တနှင့် ပြည့်ဥဿုံ ကမ္ဘာခြုံလျက် သုံးဘုံလောက တုမရသား လူ့ဘထွဋ်ထား ရှင်တော်မြတ်ဘုရား ဘုရားတပည့်တော်သည်

ဘဝဘဝ လွန်လေပြီးသော အတိတ်ကာလ ဘဝပေါင်း များစွာတို့မှစ၍ ယခု ပစ္စက္ခကာလ မျက်မှောက်ဘဝ အထိ ဘုရားတပည့်တော် မသိမိုက်မဲ၍

ရတနာမြတ်သုံးပါး မိဘနှင့်ဆရာသမားဟူသော အနန္တောအနန္တငါးပါးတို့အား အနန္တဂုဏ်တော်ရှင်တို့အား ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါးတို့အား ထေရီထေရော မြတ်သံဃာတို့အားရသေ့ သူတော်စင်သူတော်ကောင်း ပရဗိုဒ်များနှင့်တကွ

ရသေ့မ သူတော်စင်သူတောကောင်း ပရဗိုဒ်မတို့နှင့် သီလရှင် အစရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့အား အဘိုးအဘွား လူကြီးသူမတို့အား မိကြီးမိလေး ဦးကြီးဦးလေး ဘကြီးဘထွေး အစ်ကိုကြီး အစ်ကိုလတ်

အစ်ကိုလေး အစ်မကြီး အစ်မလတ် အစ်မလေး အစရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အား ဂိုဏ်းရှင်ဂိုဏ်းဝင် အရိယာသူတော်စင် သူတော်ကောင်း သူမြတ်လောင်း ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အား ဗြဟ္မာမင်း သကြားမင်း နတ်မင်းကြီးများနှင့်တကွ

အဌာရသ သိပ္ပအရာ၌ တက်မြောက်တော်မူကြပေကုန်သော ဆရာကြီးများနှင့်ဝိဇ္ဇာဇော်ဂျီ တပဿီ ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်း ဆရာကောင်းတို့အား ကာယကံဖြင့် လည်းကောင်း ဝဇီကံဖြင့်လည်းကောင်း မနောကံဖြင့်လည်းကောင်း ပြစ်မှားမိပါက

၎င်း အပြစ်ဒေါသဟူသမျှတို့ကို ဘုရားတပည့်တော် ရိုသေစွာတောင်းပန်ပါ၏ ထိုအပြစ်တို့မှ ဘုရားတပည့်တော်အား သည်းခံ ကြေအေး အခွင့်ပေးတော်မူကြပါကုန်ဘုရား

ယနေ့ယခု ဤအချိန် ဤအခါ ဤသမယမှစ၍ ဘုရားတပည့်တော်၏ ကိုယ်တွင်းကိုယ်ပ နှစ်ဌာနတို့မှ လုံးဝဥဿုံ ပဒုမ္မာရွက် ပိန်းကြာဖက်၌ ရေစက်နှင်းရည် မတည်ခဏ ရွေ့လျောကျ သကဲ့သို့ ပျောက်ပ ကင်းကွာ စင်ကြယ်ရသည့် ကိုယ်ဖြစ်ရ ပါလို၏ အရှင်ဘုရား။

ဆရာတော်

စေတော်ဝင်သာသနာပြုစခန်း(ရွှေပေါ်ကျွန်း)

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး
Knowledge
” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “

” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “ ငါ့လောက်ခြေထောက် များတဲ့သူကမ္ဘာမှာရှိရဲ့လားလို့ ကျောက်တုံးပေါ်က ကင်းခြေများက ကြွေးကြော်တော့ သူနေတဲ့နေရာနဲ့အနီးနားက ကျောက်ကုန်းပေါ်က ပို့နတ်သံကောင်က မင်းကငါ့ကို ပြိုင်ဝံ့လို့လားပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားကိုတော့ကျွန်နော် မပြိုင်ဝံ့ပါလို့ကင်းခြေများက ပြောရှာပါသတဲ့…. တစ်နေ့တွင် အမိတာဘချမ်းသည် လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးထွက်ရန် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာသည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ သူနှင့်ဘေးချင်းကပ်လျက်ကျသော လူတစ်ယောက်မှာ သူ့ထက်အသက်ကြီးပြီး ရိုးရိုးရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကိုသာ ဝတ်ထားသော သာမန် လူလတ်တန်းစားပုံစံပေါက်နေသည့် လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုလူကြီးမှာ ပညာတော့ တတ်ပုံရသည်။ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ဖတ်နေတာတွေ့ရသည်။ ထိုစဉ် လေယာဉ်မယ်လေးက လက်ဖက်ရည်ဖြင့် လိုက်ဧည့်ခံလေသည်။ ထိုလူကြီးက လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုယူလိုက်ပြီး သူနှင့်ဘေးချင်းကပ် အမိတာဘချမ်းကို အသာအယာပြုံးပြလာလေသည်။bအမိတာဘချမ်းကလည်း ထိုလူ့ကို အခွင့်သာခိုက် ပြုံးပြလိုက်ပြီး “ဟဲလို” …

" ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် "
Knowledge
” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “

” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “ ပိုက်ဆံရှိမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်ဟာ ခရီးတစ်ခုကို စတင်ဖို့ လက်မှတ်စဝယ်တာနဲ့ တူပါတယ်။ လောကမှာ ပိုက်ဆံရှိမှ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့သူက ပိုအရေးပါ အရာရောက်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားထဲ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက ပိုလူရာဝင်ပါတယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကို ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံပိုရှိတဲ့သူက ပိုအရာရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ လောကကြီးထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ ဖြစ်နေတာပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့် သင် ပိုက်ဆံရှာရပါမယ်။ ငွေစုရပါမယ်။ သင်ပိုက်ဆံရှိမှ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် သင်ပြောချင်တဲ့စကားတွေအတွက် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများလုပ်လို့ရမှာပါ။ “ခင်မင်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ်” …

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ
Knowledge
ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ ခံတွင်း ပုတ် အနံ့ သည် လူတယောက် အတွက် မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မူ့ မဲ့စေပါသည်။ ခံံတွင်းအနံ့ မကောင်း သူများသည် လူအများ ကြားတွင် စကားပြော ဆိုရာ တွင် မိမိ ၏ ပါးစပ်မှ အနံ့ ကြောင့် သူတပါးအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သိမ်ငယ်ရပါသည် ။ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ အရပ်တပါး၌် တောရ ကျောင်းတခုတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်သော ရဟန်းတပါးအား အခါ အခွင့်သင့်၍ သွားရောက် ဖူးခဲ့ပါသည်။ ထိုရဟန်းသည် စကားပြောသောအခါတွင် ပါးစပ်အား လက်ဝါးနှင့် ကာ၍ …