ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ အခါေတာ္ေန႔ (တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔) - Amawpyay

ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ အခါေတာ္ေန႔ (တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔)

ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ အခါေတာ္ေန႔ (တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔)
Knowledge

ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ အခါေတာ္ေန႔ (တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔)

တပို႔တြဲလဟာ ျမန္မာ့ ၁၂ လ ရာသီမွာ ၁၁ လေျမာက္ လရာသီျဖစ္ၿပီး.. ေဆာင္းဥတုရဲ႕ ေနာက္ဆံုးလ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရီကန္ ႐ိုးရာ အရေတာ့ ဒီလျပည့္ကို Full Snow Moon လို႔ ေခၚဆို ၾကပါတယ္။ ရာသီပန္းကေတာ့ ေပါက္ပန္း (Clianthus puniceus) ျဖစ္ပါတယ္။

ေရွးပုဂံေခတ္ ေက်ာက္စာမ်ားမွာ တပို႔တြဲလကို “တပိုင္တြယ္” လို႔ေရးသား ၾကပါ တယ္။ ထန္းဖူး၊ ထန္းခိုင္တို႔ကို ေအာက္သို႔ ၫႊတ္ဆြဲ ကိုင္းအာင္၊ တြဲၫြတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေသာလ (တနည္း) ထန္းရည္ႏွင္းလ လို႔ ဆိုႏိုင္ ပါတယ္။

“တြယ္” ကို ပုဂံေခတ္မွာ “တြဲ” လို႔ အသံထြက္ ဖတ္ပါ တယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာစာေပမွာ တပိုင္တြယ္ ကေန “တပို႔တြဲ” လို႔ ေရးသားလာျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ မွတ္သားရ ပါတယ္။

တပို႔တြဲလရဲ႕ ရာသီပြဲဟာ ထမနဲပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မဟာယာန က်မ္းအရ ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ဟာ ဒီလိုလမ်ိဳးမွာ အေအးဒဏ္ ခံႏိုင္ဖို႔ မီးလွံုျခင္း အေလ့ရွိတာကို အစျပဳၿပီး မီးလွံုပြဲ (ခ) မီးဖုန္းပြဲ (ထင္းမီးပူေဇာ္ပြဲ) ျပဳလုပ္ၾက ပါတယ္။

အဲ့ဒီ့ကတဆင့္.. မီးဖုန္းပြဲေန႔မွာ ဘုရားရွင္ကို ရည္စူးၿပီး ယာဂုဆြမ္း ကပ္လႉၾကရာကေန.. တဆင့္.. ထမနဲပြဲ ျဖစ္လာ ၾကတယ္လို႔ မွတ္သားရ ပါတယ္။ (ေကာက္ၫွင္းဆန္ကို ေယာင္းမနဲ႔ ေစးပိုင္သြားေအာင္ ႏွဲ ရလို႔ ထမနဲ (ႏွဲ) လို႔ ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ )

ဒီေရအတက္အက် က႐ုျပဳသင့္ ပါတယ္။

တပို႔တြဲလျပည့္ ေန႔တြင္ ဘုရားရွင္တိုင္း တပည့္သားတို႔အား ၾသ၀ါဒ ေပးေတာ္မူသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိုေန႔ကို ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ အခါေတာ္ေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားပါ သည္။

တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔၏ ထူးျခားခ်က္ မ်ားမွာ …

အရွင္သာရိပုတၱရာ ရဟႏၲာျဖစ္ေသာေန႔၊

အရွင္သာရိပုတၱရာႏွင့္ အရွင္မဟာေမာဂၢလန္ ဧတဒဂ္ရေသာေန႔၊

အဂၤါေလးရပ္ႏွင့္ျပည့္စုံေသာ ရဟန္းပရိသတ္တို႔ အလိုအေလ်ာက္ စုေဝးမိေသာေန႔၊

ဘုရားရွင္တိုင္း ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ ျပေတာ္မူေသာေန႔ တို႔ ျဖစ္ပါ သည္။

ဘုရားရွင္တို႔၏ အဆုံးအမ ၾသ၀ါဒါႏွင့္ ပညတ္ေတာ္မူေသာ သိကၡာပုဒ္မ်ားကို ပါတိေမာက္ဟု ေခၚပါသည္။

ပါတိေမာက္တြင္ ၾသ၀ါဒ ပါတိေမာက္ႏွင့္ အာဏာပါတိေမာက္ ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိ သည္။

ၾသ၀ါဒ ပါတိေမာက္ကို ဘုရားရွင္ တို႔သာ ျပခြင့္ ရွိသည္၊ တပည့္သာ၀ကတို႔ ျပခြင့္မရွိပါ။ ဘုရားတဆူႏွင့္တဆူ ၾသ၀ါဒေပးပုံ ကြဲျပားျခားနားမႈ မရွိ၊ ျပေတာ္မူသည့္ အခ်ိန္ကာလသာ ကြဲျပားသည္။

ဥပမာ …

(၁) ဝိပႆီျမတ္စြာဘုရားသည္ ၇-ႏွစ္ လၽွင္တႀကိမ္ ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ကို ျပေတာ္ မူသည္။ တစ္ႀကိမ္ျပလၽွင္ ၾသ၀ါဒ ၇-ႏွစ္ၾကာ တည္တံ့သည္။

(၂) သိခီႏွင့္ ေဝႆဘူျမတ္စြာ ဘုရားတို႔သည္ ၆-ႏွစ္လၽွင္တႀကိမ္ ၾသ၀ါဒ ပါတိေမာက္ကို ျပေတာ္မူသည္။ တစ္ႀကိမ္ျပလၽွင္ၾသ၀ါဒ ၆-ႏွစ္ၾကာ တည္တံ့သည္။

(၃) ကကုသန္ႏွင့္ ေကာဏာဂုမ္ျမတ္စြာ ဘုရားတို႔သည္ ၁-ႏွစ္လၽွင္ တႀကိမ္ ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ကို ျပေတာ္မူသည္။ တႀကိမ္ျပလၽွင္ ၾသ၀ါဒ ၁-ႏွစ္ၾကာ တည္တံ့ သည္။

(၄) ကႆပျမတ္စြာ ဘုရားသည္ ၆-လလၽွင္တစ္ႀကိမ္ ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ကို ျပေတာ္မူ သည္။ တႀကိမ္ျပလၽွင္ ၾသ၀ါဒ ၆-လ ၾကာတည္တံ့ သည္။

သက္တမ္းရွည္ေသာ ဘုရားတို႔မွာ ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ကို သာသနာ ေခတ္ဆုံးတိုင္ ျပေတာ္မူ ၾကသည္။

သက္တမ္းတိုေသာ ဘုရားရွင္တို႔မွာ ပထမေဗာဓိ ေခၚေသာ ဝါေတာ္ ၂၀ အတြင္း၌သာ ၾသ၀ါဒ ပါတိေမာက္ကို ျပေတာ္မူေလ့ ရွိပါ သည္။

သိက္ခာ ပုဒ္ေတာ္ ပညတ္ခ်ိန္မွ စ၍ ၾသ၀ါဒ ပါတိေမာက္ကို ျပေတာ္မမူဘဲ အာဏာပါတိေမာက္ကိုသာ ျပေစေတာ္မူပါသည္။

ဘုရားရွင္တို႔သည္ ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ကို …

တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔ ၾကဳံႀကိဳက္ျခင္း၊

ဧဟိဘိကၡဳရဟန္းခ်ည္းသာျဖစ္ျခင္း၊

ဆဠာဘိည ပဋိသမၻိဒါ ပတၱ ရဟႏၲာခ်ည္းျဖစ္ျခင္း၊

မည္သူမၽွ မပင့္ဖိတ္ဘဲ စုေဝးမိျခင္း …

ဤ အဂၤါ ေလးခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စုံမွ ျပျမဲ ျဖစ္ပါသည္။

ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ ခုႏွစ္ တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔တြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အဂၤါေလးရပ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ

ကႆပညီေနာင္ ရွင္တေထာင္၊ အရွင္ သာရိပုတၱရာ၊ အရွင္မဟာေမာဂၢလန္ႏွင့္ တပည့္ ၂၅၀ စုစုေပါင္း ရဟန္တာ ၁၂၅၂ ပါးတို႔အား ဂါထာသုံးပုဒ္ျဖင့္ ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ကို ျပေတာ္မူ ပါသည္။

ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ဂါထာသည္ သီလ, သမာဓိ, ပညာကို ေဟာၾကားထား၍ ပိဋကတ္သုံးပုံ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္တရားဟု ေခၚပါသည္။

ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ဂါထာအတိုင္း လိုက္ နာက်င့္ႀကံပါက ကိုယ္, ႏႈတ္, စိတ္ ယဥ္ေက်းလိမၼာၿပီး အို, နာ, ေသ လြတ္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ရွိနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ ပါဠိ -ျမန္မာ

(၁)ခႏၲီ ပရမံ တေပါတိ တိကၡာ၊ နိဗၺာနံ ပရမံ ၀ဒႏၲိ ဗုဒၶါ၊န ဟိ ပဗၺဇိေတာ ပ႐ူပဃာတီ၊ န သမေဏာ ေဟာတိ ပရံ ဝိေဟဌယေႏၲာ လြန္စြာ ခ်ဳပ္တည္းမႈဟူေသာ သည္းခံျခင္းသည္ အလြန္ျမတ္ေသာ အက်င့္ေပတည္း။

ိနိဗၺာန္ အျမတ္ဆုံးဟူ၍ ဘုရားရွင္တို႔ ေဟာေတာ္မူ ကုန္၏။ တရားကိုသူ တပါးကို သတ္ေသာ သူသည္ စိတ္အညစ္အေၾကးကို ႏွင္ထုတ္သူ မဟုတ္။

သူတပါးကို ညႇဥ္းဆဲေသာ သူသည္ မေကာင္းမႈတို႔ကို ၿငိမ္းေစသူ မဟုတ္။

(၂)သဗ္ဗပါပႆ အကရဏံ၊ ကုသလႆ ဥပသမ္ပဒါ၊သစိတ္တ ပရိေယာဒပနံ၊ ဧတံ ဗုဒ္ဓါန သာသနံ။

မေကာင္းမႈ ဟူသမၽွကို မျပဳလုပ္ရာ။ ေကာင္းမႈ ဟူသမၽွကို ျပည့္စုံေစ ရာ၏။ မိမိစိတ္ကို သန္႔ရွင္း ျဖဴစင္ေစရာ၏။ ဤသည္ကား ဘုရားရွင္တို႔၏ အဆုံးအမေတာ္ ေပတည္း။

(၃)အႏူပ ဝါေဒါ အႏူပ ဃာေတာ၊ ပါတိေမာေကၡစ သံဝေရာ။မတၱညဳတာစ ဘတၱသမၼိ ံ၊ ပႏၲဥၥ သယ နာ သနံ၊အဓိစိေတၱစ အာေယာေဂါ၊ ဧတံ ဗုဒၶါန သာသနံ။ .. ။

သူတပါးကို မစြပ္စြဲ မျပစ္မွားရာ။ သူတပါးကို မညႇဥ္းဆဲ မႏွိပ္စက္ရာ။ ျမတ္ေသာသီလ၌ ေစာင့္စည္း လုံျခဳံရာ၏။

စားသုံးဖြယ္၌ ပမာဏကို သိရာ၏။ အစြန္အဖ်ား ေက်ာင္းအိပ္ရာ၌ ေနရာ၏။ ထူးျမတ္ေသာစိတ္၌ လြန္စြာ အားထုတ္ရာ၏။

ဤသည္ကား ဘုရားရွင္တို႔၏ အဆုံးအမေတာ္ေပတည္း။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဆာင္ပုဒ္

မေကာင္းမႈေရွာင္၊ ေကာင္းမႈေဆာင္၊ စင္ေအာင္ စိတ္ ကိုထား။ ဗုဒၶတိုင္းသာ၊ မ္ိန္႔ခဲ့တာ၊ သုံးျဖာ၍စကား။ခႏၲီမူလ၊ မာန္ကိုခ်၊ ေဒါသကိုပယ္၊ ေမတၱာလြယ္။ … ။

(တပို႔တြဲလျပည့္ ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ အခါေတာ္ေန႔မွာ ဘုရားရွင္တို႔ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ၾသ၀ါဒ ပါတိေမာက္ ေဒသနာေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္ပြါးမ်ား အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္ ယူနိုင္ၾကပါေစ)👏

(၁) အခါေတာ္ေန႔မ်ား (ဆရာေတာ္ မာဂဓီသာစည္)

(၂) ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ ေက်ာက္စာေတာ္ (ဗိုလ္တေထာင္ေစတီေတာ္)

ခရက္ဒစ္

ယူနီကုတ္

သြဝါဒပါတိမောက် အခါတော်နေ့ (တပို့တွဲလပြည့်နေ့)

တပို့တွဲလဟာ မြန်မာ့ ၁၂ လ ရာသီမှာ ၁၁ လမြောက် လရာသီဖြစ်ပြီး.. ဆောင်းဥတုရဲ့ နောက်ဆုံးလ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရီကန် ရိုးရာ အရတော့ ဒီလပြည့်ကို Full Snow Moon လို့ ခေါ်ဆို ကြပါတယ်။ ရာသီပန်းကတော့ ပေါက်ပန်း (Clianthus puniceus) ဖြစ်ပါတယ်။

ရှေးပုဂံခေတ် ကျောက်စာများမှာ တပို့တွဲလကို “တပိုင်တွယ်” လို့ရေးသား ကြပါ တယ်။ ထန်းဖူး၊ ထန်းခိုင်တို့ကို အောက်သို့ ညွှတ်ဆွဲ ကိုင်းအာင်၊ တွဲညွတ်အောင် ပြုလုပ်သောလ (တနည်း) ထန်းရည်နှင်းလ လို့ ဆိုနိုင် ပါတယ်။

“တွယ်” ကို ပုဂံခေတ်မှာ “တွဲ” လို့ အသံထွက် ဖတ်ပါ တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် နောက်ပိုင်း မြန်မာစာပေမှာ တပိုင်တွယ် ကနေ “တပို့တွဲ” လို့ ရေးသားလာခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ မှတ်သားရ ပါတယ်။

တပို့တွဲလရဲ့ ရာသီပွဲဟာ ထမနဲပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မဟာယာန ကျမ်းအရ မြတ်စွာ ဘုရားရှင်ဟာ ဒီလိုလမျိုးမှာ အအေးဒဏ် ခံနိုင်ဖို့ မီးလှုံခြင်း အလေ့ရှိတာကို အစပြုပြီး မီးလှုံပွဲ (ခ) မီးဖုန်းပွဲ (ထင်းမီးပူဇော်ပွဲ) ပြုလုပ်ကြ ပါတယ်။

အဲ့ဒီ့ကတဆင့်.. မီးဖုန်းပွဲနေ့မှာ ဘုရားရှင်ကို ရည်စူးပြီး ယာဂုဆွမ်း ကပ်လှူကြရာကနေ.. တဆင့်.. ထမနဲပွဲ ဖြစ်လာ ကြတယ်လို့ မှတ်သားရ ပါတယ်။ (ကောက်ညှင်းဆန်ကို ယောင်းမနဲ့ စေးပိုင်သွားအောင် နှဲ ရလို့ ထမနဲ (နှဲ) လို့ ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ )

ဒီရေအတက်အကျ ကရုပြုသင့် ပါတယ်။

တပို့တွဲလပြည့် နေ့တွင် ဘုရားရှင်တိုင်း တပည့်သားတို့အား သြဝါဒ ပေးတော်မူသည်ကို အကြောင်းပြု၍ ထိုနေ့ကို သြဝါဒပါတိမောက် အခါတော်နေ့ အဖြစ် သတ်မှတ် ထားပါ သည်။

တပို့တွဲလပြည့်နေ့၏ ထူးခြားချက် များမှာ …

အရှင်သာရိပုတ္တရာ ရဟန္တာဖြစ်သောနေ့၊

အရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့် အရှင်မဟာမောဂ္ဂလန် ဧတဒဂ်ရသောနေ့၊

အင်္ဂါလေးရပ်နှင့်ပြည့်စုံသော ရဟန်းပရိသတ်တို့ အလိုအလျောက် စုဝေးမိသောနေ့၊

ဘုရားရှင်တိုင်း သြဝါဒပါတိမောက် ပြတော်မူသောနေ့ တို့ ဖြစ်ပါ သည်။

ဘုရားရှင်တို့၏ အဆုံးအမ သြဝါဒါနှင့် ပညတ်တော်မူသော သိက္ခာပုဒ်များကို ပါတိမောက်ဟု ခေါ်ပါသည်။

ပါတိမောက်တွင် သြဝါဒ ပါတိမောက်နှင့် အာဏာပါတိမောက် ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိ သည်။

သြဝါဒ ပါတိမောက်ကို ဘုရားရှင် တို့သာ ပြခွင့် ရှိသည်၊ တပည့်သာဝကတို့ ပြခွင့်မရှိပါ။ ဘုရားတဆူနှင့်တဆူ သြဝါဒပေးပုံ ကွဲပြားခြားနားမှု မရှိ၊ ပြတော်မူသည့် အချိန်ကာလသာ ကွဲပြားသည်။

ဥပမာ …

(၁) ဝိပဿီမြတ်စွာဘုရားသည် ၇-နှစ် လျှင်တကြိမ် သြဝါဒပါတိမောက်ကို ပြတော် မူသည်။ တစ်ကြိမ်ပြလျှင် သြဝါဒ ၇-နှစ်ကြာ တည်တံ့သည်။

(၂) သိခီနှင့် ဝေဿဘူမြတ်စွာ ဘုရားတို့သည် ၆-နှစ်လျှင်တကြိမ် သြဝါဒ ပါတိမောက်ကို ပြတော်မူသည်။ တစ်ကြိမ်ပြလျှင်သြဝါဒ ၆-နှစ်ကြာ တည်တံ့သည်။

(၃) ကကုသန်နှင့် ကောဏာဂုမ်မြတ်စွာ ဘုရားတို့သည် ၁-နှစ်လျှင် တကြိမ် သြဝါဒပါတိမောက်ကို ပြတော်မူသည်။ တကြိမ်ပြလျှင် သြဝါဒ ၁-နှစ်ကြာ တည်တံ့ သည်။

(၄) ကဿပမြတ်စွာ ဘုရားသည် ၆-လလျှင်တစ်ကြိမ် သြဝါဒပါတိမောက်ကို ပြတော်မူ သည်။ တကြိမ်ပြလျှင် သြဝါဒ ၆-လ ကြာတည်တံ့ သည်။

သက်တမ်းရှည်သော ဘုရားတို့မှာ သြဝါဒပါတိမောက်ကို သာသနာ ခေတ်ဆုံးတိုင် ပြတော်မူ ကြသည်။

သက်တမ်းတိုသော ဘုရားရှင်တို့မှာ ပထမဗောဓိ ခေါ်သော ဝါတော် ၂၀ အတွင်း၌သာ သြဝါဒ ပါတိမောက်ကို ပြတော်မူလေ့ ရှိပါ သည်။

သိက်ခာ ပုဒ်တော် ပညတ်ချိန်မှ စ၍ သြဝါဒ ပါတိမောက်ကို ပြတော်မမူဘဲ အာဏာပါတိမောက်ကိုသာ ပြစေတော်မူပါသည်။

ဘုရားရှင်တို့သည် သြဝါဒပါတိမောက်ကို …

တပို့တွဲလပြည့်နေ့ ကြုံကြိုက်ခြင်း၊

ဧဟိဘိက္ခုရဟန်းချည်းသာဖြစ်ခြင်း၊

ဆဠာဘိည ပဋိသမ္ဘိဒါ ပတ္တ ရဟန္တာချည်းဖြစ်ခြင်း၊

မည်သူမျှ မပင့်ဖိတ်ဘဲ စုဝေးမိခြင်း …

ဤ အင်္ဂါ လေးချက်နှင့် ပြည့်စုံမှ ပြမြဲ ဖြစ်ပါသည်။

ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားသည် မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃ ခုနှစ် တပို့တွဲလပြည့်နေ့တွင် အထက်ဖော်ပြပါ အင်္ဂါလေးရပ်နှင့် ပြည့်စုံသော

ကဿပညီနောင် ရှင်တထောင်၊ အရှင် သာရိပုတ္တရာ၊ အရှင်မဟာမောဂ္ဂလန်နှင့် တပည့် ၂၅၀ စုစုပေါင်း ရဟန်တာ ၁၂၅၂ ပါးတို့အား ဂါထာသုံးပုဒ်ဖြင့် သြဝါဒပါတိမောက်ကို ပြတော်မူ ပါသည်။

သြဝါဒပါတိမောက်ဂါထာသည် သီလ, သမာဓိ, ပညာကို ဟောကြားထား၍ ပိဋကတ်သုံးပုံ၏ အနှစ်ချုပ်တရားဟု ခေါ်ပါသည်။

သြဝါဒပါတိမောက်ဂါထာအတိုင်း လိုက် နာကျင့်ကြံပါက ကိုယ်, နှုတ်, စိတ် ယဉ်ကျေးလိမ္မာပြီး အို, နာ, သေ လွတ်ရာ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

သြဝါဒပါတိမောက် ပါဠိ -မြန်မာ

(၁)ခန္တီ ပရမံ တပေါတိ တိက္ခာ၊ နိဗ္ဗာနံ ပရမံ ဝဒန္တိ ဗုဒ္ဓါ၊န ဟိ ပဗ္ဗဇိတော ပရူပဃာတီ၊ န သမဏော ဟောတိ ပရံ ဝိဟေဌယန္တော လွန်စွာ ချုပ်တည်းမှုဟူသော သည်းခံခြင်းသည် အလွန်မြတ်သော အကျင့်ပေတည်း။

ိနိဗ္ဗာန် အမြတ်ဆုံးဟူ၍ ဘုရားရှင်တို့ ဟောတော်မူ ကုန်၏။ တရားကိုသူ တပါးကို သတ်သော သူသည် စိတ်အညစ်အကြေးကို နှင်ထုတ်သူ မဟုတ်။

သူတပါးကို ညှဉ်းဆဲသော သူသည် မကောင်းမှုတို့ကို ငြိမ်းစေသူ မဟုတ်။

(၂)သဗ်ဗပါပဿ အကရဏံ၊ ကုသလဿ ဥပသမ်ပဒါ၊သစိတ်တ ပရိယောဒပနံ၊ ဧတံ ဗုဒ်ဓါန သာသနံ။

မကောင်းမှု ဟူသမျှကို မပြုလုပ်ရာ။ ကောင်းမှု ဟူသမျှကို ပြည့်စုံစေ ရာ၏။ မိမိစိတ်ကို သန့်ရှင်း ဖြူစင်စေရာ၏။ ဤသည်ကား ဘုရားရှင်တို့၏ အဆုံးအမတော် ပေတည်း။

(၃)အနူပ ဝါဒေါ အနူပ ဃာတော၊ ပါတိမောက္ခေစ သံဝရော။မတ္တညုတာစ ဘတ္တသမ္မိ ံ၊ ပန္တဉ္စ သယ နာ သနံ၊အဓိစိတ္တေစ အာယောဂေါ၊ ဧတံ ဗုဒ္ဓါန သာသနံ။ .. ။

သူတပါးကို မစွပ်စွဲ မပြစ်မှားရာ။ သူတပါးကို မညှဉ်းဆဲ မနှိပ်စက်ရာ။ မြတ်သောသီလ၌ စောင့်စည်း လုံခြုံရာ၏။

စားသုံးဖွယ်၌ ပမာဏကို သိရာ၏။ အစွန်အဖျား ကျောင်းအိပ်ရာ၌ နေရာ၏။ ထူးမြတ်သောစိတ်၌ လွန်စွာ အားထုတ်ရာ၏။

ဤသည်ကား ဘုရားရှင်တို့၏ အဆုံးအမတော်ပေတည်း။

အကျဉ်းချုပ် ဆောင်ပုဒ်

မကောင်းမှုရှောင်၊ ကောင်းမှုဆောင်၊ စင်အောင် စိတ် ကိုထား။ ဗုဒ္ဓတိုင်းသာ၊ မိန့်ခဲ့တာ၊ သုံးဖြာ၍စကား။ခန္တီမူလ၊ မာန်ကိုချ၊ ဒေါသကိုပယ်၊ မေတ္တာလွယ်။ … ။

(တပို့တွဲလပြည့် သြဝါဒပါတိမောက် အခါတော်နေ့မှာ ဘုရားရှင်တို့ ဟောကြားတော်မူသော သြဝါဒ ပါတိမောက် ဒေသနာတော်ကို ရွတ်ဖတ်ပွါးများ အားထုတ်ခြင်းဖြင့် ကုသိုလ် ယူနိုင်ကြပါစေ)👏

(၁) အခါတော်နေ့များ (ဆရာတော် မာဂဓီသာစည်)

(၂) သြဝါဒပါတိမောက် ကျောက်စာတော် (ဗိုလ်တထောင်စေတီတော်)📝

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး
Knowledge
” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “

” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “ ငါ့လောက်ခြေထောက် များတဲ့သူကမ္ဘာမှာရှိရဲ့လားလို့ ကျောက်တုံးပေါ်က ကင်းခြေများက ကြွေးကြော်တော့ သူနေတဲ့နေရာနဲ့အနီးနားက ကျောက်ကုန်းပေါ်က ပို့နတ်သံကောင်က မင်းကငါ့ကို ပြိုင်ဝံ့လို့လားပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားကိုတော့ကျွန်နော် မပြိုင်ဝံ့ပါလို့ကင်းခြေများက ပြောရှာပါသတဲ့…. တစ်နေ့တွင် အမိတာဘချမ်းသည် လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးထွက်ရန် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာသည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ သူနှင့်ဘေးချင်းကပ်လျက်ကျသော လူတစ်ယောက်မှာ သူ့ထက်အသက်ကြီးပြီး ရိုးရိုးရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကိုသာ ဝတ်ထားသော သာမန် လူလတ်တန်းစားပုံစံပေါက်နေသည့် လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုလူကြီးမှာ ပညာတော့ တတ်ပုံရသည်။ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ဖတ်နေတာတွေ့ရသည်။ ထိုစဉ် လေယာဉ်မယ်လေးက လက်ဖက်ရည်ဖြင့် လိုက်ဧည့်ခံလေသည်။ ထိုလူကြီးက လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုယူလိုက်ပြီး သူနှင့်ဘေးချင်းကပ် အမိတာဘချမ်းကို အသာအယာပြုံးပြလာလေသည်။bအမိတာဘချမ်းကလည်း ထိုလူ့ကို အခွင့်သာခိုက် ပြုံးပြလိုက်ပြီး “ဟဲလို” …

" ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် "
Knowledge
” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “

” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “ ပိုက်ဆံရှိမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်ဟာ ခရီးတစ်ခုကို စတင်ဖို့ လက်မှတ်စဝယ်တာနဲ့ တူပါတယ်။ လောကမှာ ပိုက်ဆံရှိမှ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့သူက ပိုအရေးပါ အရာရောက်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားထဲ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက ပိုလူရာဝင်ပါတယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကို ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံပိုရှိတဲ့သူက ပိုအရာရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ လောကကြီးထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ ဖြစ်နေတာပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့် သင် ပိုက်ဆံရှာရပါမယ်။ ငွေစုရပါမယ်။ သင်ပိုက်ဆံရှိမှ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် သင်ပြောချင်တဲ့စကားတွေအတွက် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများလုပ်လို့ရမှာပါ။ “ခင်မင်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ်” …

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ
Knowledge
ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ ခံတွင်း ပုတ် အနံ့ သည် လူတယောက် အတွက် မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မူ့ မဲ့စေပါသည်။ ခံံတွင်းအနံ့ မကောင်း သူများသည် လူအများ ကြားတွင် စကားပြော ဆိုရာ တွင် မိမိ ၏ ပါးစပ်မှ အနံ့ ကြောင့် သူတပါးအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သိမ်ငယ်ရပါသည် ။ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ အရပ်တပါး၌် တောရ ကျောင်းတခုတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်သော ရဟန်းတပါးအား အခါ အခွင့်သင့်၍ သွားရောက် ဖူးခဲ့ပါသည်။ ထိုရဟန်းသည် စကားပြောသောအခါတွင် ပါးစပ်အား လက်ဝါးနှင့် ကာ၍ …