မနာလိို မုန္းတီးရန္္မူေနသူမ်ားကိုု ရိုးရိုးေမတၱာပို႔႔႔ျဖင္႔ မထိေရာက္လွ်င္္ ေရျဖင္္႕ ေမတၱာပို႔နည္း ေရေမတၱာပိုိ႔နည္း - Amawpyay

မနာလိို မုန္းတီးရန္္မူေနသူမ်ားကိုု ရိုးရိုးေမတၱာပို႔႔႔ျဖင္႔ မထိေရာက္လွ်င္္ ေရျဖင္္႕ ေမတၱာပို႔နည္း ေရေမတၱာပိုိ႔နည္း

မနာလိို မုန္းတီးရန္္မူေနသူမ်ားကိုု ရိုးရိုးေမတၱာပို႔႔႔ျဖင္႔ မထိေရာက္လွ်င္္ ေရျဖင္္႕ ေမတၱာပို႔နည္း ေရေမတၱာပိုိ႔နည္း
Knowledge

နာလိို မုန္းတီးရန္္မူေနသူမ်ားကိုု ရိုးရိုးေမတၱာပို႔႔႔ျဖင္႔ မထိေရာက္လွ်င္္ ေရျဖင္္႕ ေမတၱာပို႔နည္း ေရေမတၱာပိုိ႔နည္း

ေမတၱာပို႕နည္း

အလုုပ္လဲမမ်ား လြယ္လဲကူေသာ ေရေမတၱာပို႔နည္းပါ ကိုယ္ကေတာ့..ေက်ာက္ခဲေလးနဲ႔ ျပဳလုပ္ပါတယ္ လုပ္ၾကည့္ေစခ်င္ ပါတယ္

လက္ေတြ႕ နည္းေကာင္းတစ္ခုေပးမည္။

အကယ္၍ စိ္တ္အာ႐ုံ ၫြတ္ၿပီး ေမတၱာပိို႔ ေပးေန႐ုံ သက္သက္ျဖင့္ ထိုသူ၏ ရန္မူေနျခင္းကိစၥ အျမန္ ေျပေအးသြားမည္ မထင္ရလွ်င္္ ေရေမတၱ ာပို႔ယူပါ၊ နည္းမွာ မိမိအလိုရွိ သူကို ရည္မွတ္၍ သန႔္ရွင္းေသာ ေရဖန္ခြက္တစ္ခုတြင္ ေက်ာက္ခဲကေလး တစ္ခုျဖစ္ေစ၊ တုတ္ေခ်ာင္းကေလး တစ္ခုျဖစ္ေစ စိမ္ထားပါ

သူ၏စိတ္ႏွလုံး ေရကဲ့သိို႔ ေအးခ်မ္းသြားပါေစဟူ၍ လႈိက္လွဲစြာ ေမတၱာပို႔လႊတ္ေနပါ။“သူ႔စိတ္ ပူဆာေနျခင္း ေအးခ်မ္းသြားဖို႔ ငါေရစိမ္ ထားလိုက္ၿပီ” ဟူ၍ မိမိစိိတ္ကိုလည္းရွင္းရွင္းထားေနပါ၊ပူပန္ေသာကဝင္၍ လႈပ္ရွား ေန၍ မရပါ။

သူ႔ကိို ငါ ဒုကၡမေရာက္ေစလိိုပါ၊ ငါလည္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ သူလည္း စိတ္ခ်မ္းသာ ေနၿမဲတိုင္းျဖစ္ေစရန္ သူ႔ကို ေရခြက္ထဲ ခ်စိမ္ထားလိုက္ၿပီ။ယုံံၾကည္စြာ သူ စိတ္ေအးသြားၿပီ၊ သူ စိတ္ၾကည္လင္သြားၿပီ၊သူငါ့ကိုရန္မူခ်င္စိတ္ ေပ်ာက္လြင့္ သြားၿပီ”-ဟု မိမိစိ္တ္က သိေနပါ။

တကယ္္ ခ်မ္းသာ ေစလိုေသာ စိတ္္ရင္း ေစတနာ ထား၍ ေပးေနပါ။ထိိုသူ၏ စိတ္သည္ ထိုအခ်ိန္ပိုင္းတြင္္ မူေျပာင္း လာပုံ ေတြ႕ရမည္။ သူ၏ စိတ္ထဲတြင္ မိမိိက ပို႔လႊတ္ေပးေနေသာ စိတ္တန္ခိုးေၾကာင့္ ပူဆာဆူပြက္ေနခဲ့ၿပီးေသာ သူူ၏ ေဒါသစိတ္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ေျပေအးသြား လိမ့္မည္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ မိမိအေပၚ သနား စိတ္ဝင္လာမည္။ ဆက္လက္၍ ခ်စ္ခင္စိတ္ ေျပာင္းဝင္လာလိမ့္မည္။ ခ်စ္ခင္ စိတ္ေရာက္ခဲ့လွ်င္ မိမိကို ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာအျဖစ္ ၾကည္ႏူးဝမ္းသာ စိတ္ဝင္စားျခင္း ျဖစ္ေပၚေနေတာင္းပန္လာ လိမ့္မည္။

ထိိုေနာက္ သူ ေျပာမွား, ဆိုမွားရွိသမွ် ဝန္ခ် အကယ္၍ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း မျပဳေသာ္လည္း မိမိအေပၚဆက္လက္္ ၍ ရန္မူေနျခင္း ျပဳေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

မီးကိို ေရႏွင့္ လုံေလာက္ေအာင္ ပက္ဖ်န္းထားလိုက္္သကဲ့သို႔ ကိစၥၿပီး ေအးၿငိမ္းသြား လိမ့္မည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိုသူ အျခားသို႔ ေရွာင္ထြြက္သြားပုံကို ေတြ႕ျမင္ရ လိမ့္မည္။ ဤေဖာ္ျပပါ တို႔သည္္ လူ႔ေလာက၌ ေတြ႕ႀကဳံေလ့ရွိျခင္း မ်ားတတ္ေသာေၾကာင့္ ျပည့္စုံေအာင္ ၫႊန္ၾကားေပးရ၏

လုပ္ငန္းကိိစၥ တစ္ခုခု၌ ေတြ႕ႀကဳံရေသာ အဆင္မေျပမႈ, ေႏွာင့္ယွက္မႈ အေၾကာင္းခံေသာ ေႏွာင့္ယွက္သူူကိုျဖစ္ေစ၊ ေနထိုင္ေရး၊ စားေသာက္ေရး စေသာကိစၥမ်ိဳး၌

ေတြ႕ႀကဳံလာရေသာ ေႏွာင့္ယွက္ သူကိုျဖစ္ေစ ဘယ္ေနရာမဆို ေတြ႕ႀကဳံေလသမွ် ဤၫႊန္ၾကားခ်က္နည္းအတိုင္းသာ လိုက္နာ က်င့္သုံးပါ၊ လုပ္ေဆာင္ပါ။

မိမိိ ေမတၱာစိတ္ဓာတ္ ခိုင္ၿမဲေသာ တန္ခိုးေၾကာင့္ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ၾကည္လင္ ေအးျမျခင္းအျဖစ္ကို ေတြ႕ျမင္လာရမည္။ေမတၱာစိတ္ လက္ကိုင္ ထားသူသည္ ေနာက္ဆုံး၌ေအာင္္ႏိုင္မႈ ရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားပါသည္။

အိိမ္မွ စိတ္ေကာက္ၿပီးထြက္သြားသူကိုလည္း ဤနည္ းအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါ၊ ျပန္ေရာက္လာပါလိမ့္မည္။

ရဟန္း စေသာ သူေတာ္ေကာင္ းပုဂၢိဳလ္တိို မည္သည္ ေမတၱာတရားကို စိတ္ႏွလုံးသား၌ အၿမဲ ကိန္းေအာင္းေနေစရ၏ တ စ္ခါတစ္ရံ၌ ေလာကဓံံ တစ္စုံတစ္ခု ႀကဳံေတြ႕ရလွ်င္ ငါသည္ လူယုတ္မာ မဟုတ္၊ တရားႏွင့္ ေပ်ာ္ေမြ႕ ေနသူတည္း၊

အေၾကာင္းျဖစ္ေစ လူ႔ေလာကတစ္ ခြင္္က်င္လည္ေနရခိုက္ အခါမွာ ေတြ႕ႀကဳံရေသာ ျပႆနာ ဟူသမွ်ကို ေမတၱာစက္ျဖင့္ ေျဖရွင္းသြားမည္၊ ေမတၱာတရားသာ လက္ကိုင္ထားသြားမည္ ဟူ၍ ခိုင္ၿမဲစြာ ႏွလုံးပိုက္ထားရာ၏။

ေမတၱာကိို အေဖာ္ျပဳ၍ ေမတၱာတရား ရင္ဝယ္ပိုက္ထားလွ်င္ စိတ္မခ်မ္းသာစရာ ေတြ႕ႀကဳံရေသာ္လည္းစိတ္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ အျမင္မွန္ ရလာပါမည္။ မၾကာခင္္ ေမတၱာထား သူဘက္က သူ၏ဆႏၵျပည့္ဝ၍ ေအာင္ႏိုင္သူအျဖစ္ ေရာက္သြား ရၿမဲသာတည္း။

အျမတ္ေတာင္ ထြက္သြားၾက ရၿမဲျဖစ္၏။ တရားသေဘာ၏ ဤသို႔ ျဖစ္တတ္ပုံကိုလည္းယုံၾကည္မႈ ထားေနရာ၏။ ခိိုင္ၿမဲေသာ သဘာဝတည္း။ေမတၱာတရား လက္ကိိုင္မထားဘဲ မခံခ်င္စိတ္၊ သည္းမခံ ႏိုင္စိတ္၊ ေဒါသ, မာန စေသာ အျခားနည္းဆိုးလက္ကိုင္ထားလွ်င္ မွားသြားေလၿပီ ဟူ၍သာ မွတ္ပါ။

ထိို႔ေၾကာင့္ ေမတၱာတရားကို လက္ကိုင္ထားျခင္းထက္ ေကာင္းေသာအရာ မွန္ေသာ အလုပ္ လူ႔ေလာကတစ္ခြင္မွာ ဘာမွမရွိပါဘူးဟု ဤေဆာင္းပါး အစပိုင္း၌ ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေမတၱာတရား၏ ေကာင္းက်ိဳးကား ဤမွ်သာမကပါ၊ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္ းကိုပါ ေကာင္းက်ိဳးေပး၏။

နိိဗၺာန္မရေသးခင္စပ္ၾကား သံသရာတစ္ခြင္ဝယ္္ ဘဝႀကီး, ဘဝငယ္ေတြ က်င္လည္၍ေနရေသးသမွ်ကာလပတ္လုံး ေမတၱာတရားကို ၿမဲၿမံစြာ ရင္ဝယ္ပိုက္ထားသူမွာ ေသေရးအတြက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေနေရးအတြက္ကို လည္းေကာင္း ပူပန္ေၾကာင့္ၾကမွ ေတြးေၾကာက္ေနရန္ မရွိပါ။

ဤဘဝ၊ ေနာင္ဘဝ ၾကည္လင္ ခ်မ္းေျမ့စြာသာက်င္လည္ သြားေနရမည္သာတည္း၊ မေကာင္းေသာဘဝမ်ိဳးသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ၊ သန႔္ရွင္းေသာၾကည္လင္ ဖြယ္ရာရွိေသာ ေကာင္းျမတ္ေသာ လူ႔ဘုံ၊နတ္ဘုံံ သုဂတိဘဝတို႔၌သာ က်င္္လည္သြား လာေနရမည္မွ ာအမွန္တည္္း

ဤသေဘာသြား ဧကန္မလြဲ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္ းယုံၾကည္ ထားရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမတၱာတရားကိုသာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ လက္ကိုင္ထားေနၾကပါဟူ၍ တိုက္တြန္းျခင္း ျဖစ္သတည္း။ စိိတ္ထားေျဖာင့္ေတာ့ အလုပ္ေျဖာင့္၏။အလုပ္ေျဖာင့္ေတာ့ အက်ိဳးေျဖာင့္၏။

(ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္ ေရေမတၱာပြားနည္းမွ Mini Monk မွ်ေဝတင္ဆက္ပါသည္။ေမတၱာႏွလုံးကိုယ္စီသုံး က်င့္သုံးႏိူင္ၾကပါေစ)

Credit-ထပ္ဆင့္ပူေဇာ္မွ်ေဝအပ္ပါသည္ဘုရား

Unicode

မနာလို မုန်းတီးရန်မူနေသူများကို ရိုးရိုးမေတ္တာပို့ဖြင့် မထိရောက်လျှင် ရေဖြင့်် မေတ္တာပို့နည်း ရေမေတ္တာပို့နည်း

မေတ္တာပို့နည်း

အလုပ်လဲမများ လွယ်လဲကူသော ရေမေတ္တာပို့နည်းပါ ကိုယ်ကတော့..ကျောက်ခဲလေးနဲ့ ပြုလုပ်ပါတယ် လုပ်ကြည့်စေချင် ပါတယ်

လက်တွေ့ နည်းကောင်းတစ်ခုပေးမည်။

အကယ်၍ စိတ်အာရုံ ညွတ်ပြီး မေတ္တာပို့ ပေးနေရုံ သက်သက်ဖြင့် ထိုသူ၏ ရန်မူနေခြင်းကိစ္စ အမြန် ပြေအေးသွားမည် မထင်ရလျှင် ရေမေတ္တ ာပို့ယူပါ၊ နည်းမှာ မိမိအလိုရှိ သူကို ရည်မှတ်၍ သန့်ရှင်းသော ရေဖန်ခွက်တစ်ခုတွင် ကျောက်ခဲကလေး တစ်ခုဖြစ်စေ၊ တုတ်ချောင်းကလေး တစ်ခုဖြစ်စေ စိမ်ထားပါ

သူ၏စိတ်နှလုံး ရေကဲ့သို့ အေးချမ်းသွားပါစေဟူ၍ လှိုက်လှဲစွာ မေတ္တာပို့လွှတ်နေပါ။“သူ့စိတ် ပူဆာနေခြင်း အေးချမ်းသွားဖို့ ငါရေစိမ် ထားလိုက်ပြီ” ဟူ၍ မိမိစိတ်ကိုလည်းရှင်းရှင်းထားနေပါ၊ပူပန်သောကဝင်၍ လှုပ်ရှား နေ၍ မရပါ။

သူ့ကို ငါ ဒုက္ခမရောက်စေလိုပါ၊ ငါလည်း စိတ်ချမ်းသာ၊ သူလည်း စိတ်ချမ်းသာ နေမြဲတိုင်းဖြစ်စေရန် သူ့ကို ရေခွက်ထဲ ချစိမ်ထားလိုက်ပြီ။ယုံံကြည်စွာ သူ စိတ်အေးသွားပြီ၊ သူ စိတ်ကြည်လင်သွားပြီ၊သူငါ့ကိုရန်မူချင်စိတ် ပျောက်လွင့် သွားပြီ”-ဟု မိမိစိတ်က သိနေပါ။

တကယ် ချမ်းသာ စေလိုသော စိတ်ရင်း စေတနာ ထား၍ ပေးနေပါ။ထိုသူ၏ စိတ်သည် ထိုအချိန်ပိုင်းတွင် မူပြောင်း လာပုံ တွေ့ရမည်။ သူ၏ စိတ်ထဲတွင် မိမိက ပို့လွှတ်ပေးနေသော စိတ်တန်ခိုးကြောင့် ပူဆာဆူပွက်နေခဲ့ပြီးသော သူူ၏ ဒေါသစိတ်များ တဖြည်းဖြည်း ပြေအေးသွား လိမ့်မည်။

တစ်ဆက်တည်းမှာပင် မိမိအပေါ် သနား စိတ်ဝင်လာမည်။ ဆက်လက်၍ ချစ်ခင်စိတ် ပြောင်းဝင်လာလိမ့်မည်။ ချစ်ခင် စိတ်ရောက်ခဲ့လျှင် မိမိကို မြတ်နိုးဖွယ်ရာအဖြစ် ကြည်နူးဝမ်းသာ စိတ်ဝင်စားခြင်း ဖြစ်ပေါ်နေတောင်းပန်လာ လိမ့်မည်။

ထိုနောက် သူ ပြောမှား, ဆိုမှားရှိသမျှ ဝန်ချ အကယ်၍ လူကိုယ်တိုင် လာရောက် ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်း မပြုသော်လည်း မိမိအပေါ်ဆက်လက် ၍ ရန်မူနေခြင်း ပြုတော့မည်မဟုတ်ပါ။

မီးကို ရေနှင့် လုံလောက်အောင် ပက်ဖျန်းထားလိုက်သကဲ့သို့ ကိစ္စပြီး အေးငြိမ်းသွား လိမ့်မည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ထိုသူ အခြားသို့ ရှောင်ထွက်သွားပုံကို တွေ့မြင်ရ လိမ့်မည်။ ဤဖော်ပြပါ တို့သည် လူ့လောက၌ တွေ့ကြုံလေ့ရှိခြင်း များတတ်သောကြောင့် ပြည့်စုံအောင် ညွှန်ကြားပေးရ၏

လုပ်ငန်းကိစ္စ တစ်ခုခု၌ တွေ့ကြုံရသော အဆင်မပြေမှု, နှောင့်ယှက်မှု အကြောင်းခံသော နှောင့်ယှက်သူူကိုဖြစ်စေ၊ နေထိုင်ရေး၊ စားသောက်ရေး စသောကိစ္စမျိုး၌ တွေ့ကြုံလာရသော နှောင့်ယှက် သူကိုဖြစ်စေ ဘယ်နေရာမဆို တွေ့ကြုံလေသမျှ ဤညွှန်ကြားချက်နည်းအတိုင်းသာ လိုက်နာ ကျင့်သုံးပါ၊ လုပ်ဆောင်ပါ။

မိမိ မေတ္တာစိတ်ဓာတ် ခိုင်မြဲသော တန်ခိုးကြောင့် အံ့သြဖွယ်ရာ ကြည်လင် အေးမြခြင်းအဖြစ်ကို တွေ့မြင်လာရမည်။မေတ္တာစိတ် လက်ကိုင် ထားသူသည် နောက်ဆုံး၌အောင်နိုင်မှု ရယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ကြားပါသည်။ အိမ်မှ စိတ်ကောက်ပြီးထွက်သွားသူကိုလည်း ဤနည် းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ၊ ပြန်ရောက်လာပါလိမ့်မည်။

ရဟန်း စသော သူတော်ကောင် းပုဂ္ဂိုလ်တို မည်သည် မေတ္တာတရားကို စိတ်နှလုံးသား၌ အမြဲ ကိန်းအောင်းနေစေရ၏ တ စ်ခါတစ်ရံ၌ လောကဓံံ တစ်စုံတစ်ခု ကြုံတွေ့ရလျှင် ငါသည် လူယုတ်မာ မဟုတ်၊ တရားနှင့် ပျော်မွေ့ နေသူတည်း၊

အကြောင်းဖြစ်စေ လူ့လောကတစ် ခွင်ကျင်လည်နေရခိုက် အခါမှာ တွေ့ကြုံရသော ပြဿနာ ဟူသမျှကို မေတ္တာစက်ဖြင့် ဖြေရှင်းသွားမည်၊ မေတ္တာတရားသာ လက်ကိုင်ထားသွားမည် ဟူ၍ ခိုင်မြဲစွာ နှလုံးပိုက်ထားရာ၏။

မေတ္တာကို အဖော်ပြု၍ မေတ္တာတရား ရင်ဝယ်ပိုက်ထားလျှင် စိတ်မချမ်းသာစရာ တွေ့ကြုံရသော်လည်းစိတ်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာ အမြင်မှန် ရလာပါမည်။ မကြာခင် မေတ္တာထား သူဘက်က သူ၏ဆန္ဒပြည့်ဝ၍ အောင်နိုင်သူအဖြစ် ရောက်သွား ရမြဲသာတည်း။

အမြတ်တောင် ထွက်သွားကြ ရမြဲဖြစ်၏။ တရားသဘော၏ ဤသို့ ဖြစ်တတ်ပုံကိုလည်းယုံကြည်မှု ထားနေရာ၏။ ခိုင်မြဲသော သဘာဝတည်း။မေတ္တာတရား လက်ကိုင်မထားဘဲ မခံချင်စိတ်၊ သည်းမခံ နိုင်စိတ်၊ ဒေါသ, မာန စသော အခြားနည်းဆိုးလက်ကိုင်ထားလျှင် မှားသွားလေပြီ ဟူ၍သာ မှတ်ပါ။

ထို့ကြောင့် မေတ္တာတရားကို လက်ကိုင်ထားခြင်းထက် ကောင်းသောအရာ မှန်သော အလုပ် လူ့လောကတစ်ခွင်မှာ ဘာမှမရှိပါဘူးဟု ဤဆောင်းပါး အစပိုင်း၌ ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မေတ္တာတရား၏ ကောင်းကျိုးကား ဤမျှသာမကပါ၊ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင် းကိုပါ ကောင်းကျိုးပေး၏။

နိဗ္ဗာန်မရသေးခင်စပ်ကြား သံသရာတစ်ခွင်ဝယ် ဘဝကြီး, ဘဝငယ်တွေ ကျင်လည်၍နေရသေးသမျှကာလပတ်လုံး မေတ္တာတရားကို မြဲမြံစွာ ရင်ဝယ်ပိုက်ထားသူမှာ သေရေးအတွက်ကိုလည်းကောင်း၊ နေရေးအတွက်ကို လည်းကောင်း ပူပန်ကြောင့်ကြမှ တွေးကြောက်နေရန် မရှိပါ။

ဤဘဝ၊ နောင်ဘဝ ကြည်လင် ချမ်းမြေ့စွာသာကျင်လည် သွားနေရမည်သာတည်း၊ မကောင်းသောဘဝမျိုးသို့ ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ သန့်ရှင်းသောကြည်လင် ဖွယ်ရာရှိသော ကောင်းမြတ်သော လူ့ဘုံ၊နတ်ဘုံံ သုဂတိဘဝတို့၌သာ ကျင်လည်သွား လာနေရမည်မှ ာအမှန်တည်း

ဤသဘောသွား ဧကန်မလွဲ ဖြစ်ကြောင်းကိုလည် းယုံကြည် ထားရ၏။ ထို့ကြောင့် မေတ္တာတရားကိုသာ စွဲစွဲမြဲမြဲ လက်ကိုင်ထားနေကြပါဟူ၍ တိုက်တွန်းခြင်း ဖြစ်သတည်း။ စိတ်ထားဖြောင့်တော့ အလုပ်ဖြောင့်၏။အလုပ်ဖြောင့်တော့ အကျိုးဖြောင့်၏။

(တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော် ရေမေတ္တာပွားနည်းမှ Mini Monk မျှဝေတင်ဆက်ပါသည်။မေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသုံး ကျင့်သုံးနိူင်ကြပါစေ)

Credit-ထပ်ဆင့်ပူဇော်မျှဝေအပ်ပါသည်ဘုရား

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး
Knowledge
” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “

” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “ ငါ့လောက်ခြေထောက် များတဲ့သူကမ္ဘာမှာရှိရဲ့လားလို့ ကျောက်တုံးပေါ်က ကင်းခြေများက ကြွေးကြော်တော့ သူနေတဲ့နေရာနဲ့အနီးနားက ကျောက်ကုန်းပေါ်က ပို့နတ်သံကောင်က မင်းကငါ့ကို ပြိုင်ဝံ့လို့လားပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားကိုတော့ကျွန်နော် မပြိုင်ဝံ့ပါလို့ကင်းခြေများက ပြောရှာပါသတဲ့…. တစ်နေ့တွင် အမိတာဘချမ်းသည် လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးထွက်ရန် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာသည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ သူနှင့်ဘေးချင်းကပ်လျက်ကျသော လူတစ်ယောက်မှာ သူ့ထက်အသက်ကြီးပြီး ရိုးရိုးရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကိုသာ ဝတ်ထားသော သာမန် လူလတ်တန်းစားပုံစံပေါက်နေသည့် လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုလူကြီးမှာ ပညာတော့ တတ်ပုံရသည်။ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ဖတ်နေတာတွေ့ရသည်။ ထိုစဉ် လေယာဉ်မယ်လေးက လက်ဖက်ရည်ဖြင့် လိုက်ဧည့်ခံလေသည်။ ထိုလူကြီးက လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုယူလိုက်ပြီး သူနှင့်ဘေးချင်းကပ် အမိတာဘချမ်းကို အသာအယာပြုံးပြလာလေသည်။bအမိတာဘချမ်းကလည်း ထိုလူ့ကို အခွင့်သာခိုက် ပြုံးပြလိုက်ပြီး “ဟဲလို” …

" ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် "
Knowledge
” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “

” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “ ပိုက်ဆံရှိမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်ဟာ ခရီးတစ်ခုကို စတင်ဖို့ လက်မှတ်စဝယ်တာနဲ့ တူပါတယ်။ လောကမှာ ပိုက်ဆံရှိမှ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့သူက ပိုအရေးပါ အရာရောက်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားထဲ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက ပိုလူရာဝင်ပါတယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကို ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံပိုရှိတဲ့သူက ပိုအရာရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ လောကကြီးထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ ဖြစ်နေတာပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့် သင် ပိုက်ဆံရှာရပါမယ်။ ငွေစုရပါမယ်။ သင်ပိုက်ဆံရှိမှ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် သင်ပြောချင်တဲ့စကားတွေအတွက် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများလုပ်လို့ရမှာပါ။ “ခင်မင်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ်” …

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ
Knowledge
ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ ခံတွင်း ပုတ် အနံ့ သည် လူတယောက် အတွက် မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မူ့ မဲ့စေပါသည်။ ခံံတွင်းအနံ့ မကောင်း သူများသည် လူအများ ကြားတွင် စကားပြော ဆိုရာ တွင် မိမိ ၏ ပါးစပ်မှ အနံ့ ကြောင့် သူတပါးအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သိမ်ငယ်ရပါသည် ။ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ အရပ်တပါး၌် တောရ ကျောင်းတခုတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်သော ရဟန်းတပါးအား အခါ အခွင့်သင့်၍ သွားရောက် ဖူးခဲ့ပါသည်။ ထိုရဟန်းသည် စကားပြောသောအခါတွင် ပါးစပ်အား လက်ဝါးနှင့် ကာ၍ …