ပုဂံက်ိန္စာ ႏွင့္ ဘုရားကြၽန္မ်ား - Amawpyay

ပုဂံက်ိန္စာ ႏွင့္ ဘုရားကြၽန္မ်ား

ပုဂံက်ိန္စာ ႏွင့္ ဘုရားကြၽန္မ်ား
Knowledge

ပုဂံက်ိန္စာ ႏွင့္ ဘုရားကြၽန္မ်ား

ကြၽန္ဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ လူသား တစ္ေယာက္ကို အေနအစားဆင္းရဲ စြာထားကာ ခြန္အားကုန္ ေခြၽးသံ႐ႊဲ႐ႊဲ ခိုင္းေစၿပီး တိရိစာၦန္ တစ္ေကာင္ပမာ ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္းခံ ၾကရသည့္ အျပင္ အနိမ့္က် အခက္ခဲဆုံး အလုပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ ၾကရသည္ ဟု အေတာ္မ်ားမ်ား နားလည္ၾက ပါလိမ့္မည္။

ပုဂံေျမေပၚ၌ ဘုရားေစတီေပါင္း မ်ားစြာ တည္ရွိေလရာ အနီးစပ္ဆုံး ရာဇကုမာရ္ေက်ာက္စာ အရ ကြၽန္(၃) ႐ြာအား လႉဒါန္း သည္ဟု ေဖာ္ျပပါ ရွိေလ သျဖင့္ ကြၽန္သည္ မပါမျဖစ္ေသာ လူတန္းစား တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

သစၥာေလးပါး ၊ မဂၢင္ရွစ္ပါး ၊ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး ၊ ကံကံ၏ အက်ိဳး ၊ နိဗၺာန္ ဟူေသာ ေမတၱာအေျခခံ သည့္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ ဗုဒၶဘုရားေဟာႏွင့္ ဆန႔္က်င္ဘက္ ခက္ထန္ၾကမ္း တမ္း လွေသာ ကြၽန္သည္ ဘုရားမ်ားႏွင့္မည္ကဲ့သို႔ ဆက္စပ္ေနပါသနည္း ဆိုသည္ကား မ်ားစြာစိတ္ဝင္စား ဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ကြၽန္ျဖစ္ ရပါ သနည္း။ မည္သူက မည္သည့္နည္းျဖင့္ ခိုင္းေစကာ ဘုရားေက်ာင္း ကန္မ်ား ႏွင့္ မည္သို႔မည္ပုံ ဆက္စပ္ ေနပါသနည္း။ ၎တို႔တြင္ လူသားအခြင့္ ေရး မည္သို႔ ရွိၾကသနည္း စသည္တို႔အား ေက်ာက္စာမ်ားကို မွီ၍ ခန႔္မွန္းတင္ျပ လိုက္ပါသည္။

ကြၽန္ဟူေသာေဝါဟာရ

– ကြၽန္သည္ မြန္ဘာသာတြင္ (ကေလာန္)မွ၎ ၊ ျမန္မာ ဘာသာတြင္ (ကႅဝန္)သို႔ (က်ဝန္)ဟူေသာ စကားတို႔ မွ ၎ ေ႐ြ႕လ်ားဆင္း သက္လာဟန္ တူပါသည္။ မြန္ဘာသာအရ (ကေလာန္) သည္ အလုပ္အကိုင္ဟု အနက္ရ သျဖင့္ လုပ္ရ ကိုင္ရ သူဟု ယူဆ ရသည္။ အလုပ္ၾကမ္း ေအာက္ေျခသိမ္းကို (ကေလာန္ တေမာက္) ဟု ေခၚသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ကြၽန္ျဖစ္ ရပါသနည္း။

ကြၽန္ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းတရားမ်ား

ဓမၼသတ္ က်မ္းအရ ကြၽန္(၉)မ်ိဳးမွ (၁၂) မ်ိဳးထိ ရွိသည္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္

– ေႂကြးမဆပ္ ႏိူင္၍ ကြၽန္ျဖစ္သည္။

– စစ္သုံ႔ပန္ းေၾကာင့္ကြၽန္ျဖစ္သည္။

– ေဘးဥပါဒ္ ၊ ေသဒဏ္မွ ကယ္ခံ ရ၍ ကြၽန္ျဖစ္သည္။

– ဘဝကို ဒူးေထာက္၍ ကြၽန္ျဖစ္သည္။

– အေပါင္ခံ၍ ကြၽန္ျဖစ္သည္။

– ေငြျဖင့္ ဝယ္ယူ ခံရ၍ ကြၽန္ျဖစ္သည္။

– မိလာဖလာေၾကာင့္ ကြၽန္ျဖစ္သည္။

– ေဆြမ်ိဳးထဲမွ ဆင္းရဲ သျဖင့္ ကြၽန္ျဖစ္ ရသည္။

– ခိုးမႈေၾကာင့္ တရားႏိူင္၍ ကြၽန္ျဖစ္ရသည္

– ႏႈတ္လြန္ မႈေၾကာင့္ ကြၽန္ျဖစ္ရသည္။

– အမႈျဖစ္၍တရားရႈံးကာ ကြၽန္ျဖစ္ရသည္။

– ထမင္းေကြၽ းေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ခံသည္။ (ယေန႔ေခတ္ ဝင္ေငြနည္းပါးစြာရေသာ အလုပ္ကို ထမင္းစားကြၽန္ခံ အလုပ္ဟု ေျပာဆို ခိုင္းႏိူင္း သည္။)

ပုဂံကြၽန္ကို အၾကမ္းအားျဖင့္ ပုဂၢလိကကြၽန္ႏွင့္ ဘုရားကြၽန္ ဟူ၍ ခြဲျခား လိုပါသည္။

ပုဂၢလိကကြၽန္မ်ားအေၾကာင္း အနည္းငယ္ေျပာရလွ်င္

ကြၽန္သည္ အေခြၽအရံ ၊ အေဆာင္အေယာင္သေဘာ ျဖစ္သျဖင့္ ကြၽန္မ်ားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္းကား သခင္၏ ဂုဏ္ျဒပ္ႀကီးမားမႈကို ျဖစ္ေစသည္။ ဘုရင္သည္ ကြၽန္အမ်ားဆုံး ပိုင္ဆိုင္သူ ျဖစ္သည္။ သခင္၏ လယ္ယာ စီးပြားေရး စသည္ တို႔ကို လုပ္ကိုင္ေပးရသည္။

ပုဂံေခတ္၌ ပုဂၢလိကကြၽန္မ်ားကို ဝယ္ယူရာတြင္ –
ကြၽန္တစ္ဦးလွ်င္ ေငြ ၃၅ က်ပ္

ျမင္းတစ္ေကာင္ႏွင့္လဲလွယ္လွ်င္ – ၃၀ ေယာက္

ဆင္တစ္ေကာင္ႏွင့္လဲလွယ္လွ်င္ – ၆၆ ေယာက္ ႏႈန္းျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သည္။

ဝယ္ယူၿပီးလွ်င္ ဝန္ခံခ်က္ သေဘာတူညီမႈ ရယူကာ တံဆိပ္ႏွိပ္ျခင္း၊ ေက်ာက္စာေရးထိုးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ကာ ဝယ္ယူသူမွ စားပြဲေသာက္ပြဲ လုပ္ေပး ရသည္။ ကြၽန္ပိုင္ရွင္သည္ ကြၽန္တို႔၏ စားဝတ္ေနေရး က်န္းမာေရး အစအဆုံး တာဝန္ယူထားသျဖင့္ ကြၽန္တို႔၏ ဘဝေနာင္ေရး စိတ္ ေအး ရသည္။

မိသားစုႏွင့္ ေနထိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ရဟန္း၊သာမေဏ၊ သီလရွင္ ဘဝ ခံယူခြင့္ရွိၾကသည္။ သခင္ေသဆုံးလွ်င္ လယ္ယာမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ ကြၽန္တန္ဖိုး ေပးေလ်ာ္ႏိုင္လွ်င္ ကြၽန္အျဖစ္မွလြတ္ေျမာက္ကာ သခင္စီးပြားေရး မေကာင္းလွ်င္ ကြၽန္မ်ားကို လႊတ္လပ္ခြင့္ ေပးသည္။

ပုဂံေခတ္တြင္ လူတန္းစား ခြဲျခားခံရသူမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ၎တို႔မွာ –

၁။ ဖုန္းေတာင္းယာစကာ

၂။ သူဖုန္းစား

၃။ ကယ္ပါ (ကယ္ပါယူပါေအာ္ကာ ေတာင္းခံသူ)

၄။ သူေတာင္းစား

၅။ ကြၽန္သီးေတာ္

၆။ သင္ခ်ီ (ကပၸိယ)

၇။ သင္လြင္ (သင္ခ်ီ၏လက္ေထာက္ျဖစ္ဟန္)

၈။ သုဘရာဇာ(မသာအရာတြင္ဘုရင္)

၉။ ဖက္ခြက္စား (ပလႅင္ေပၚရွိထမင္းက်န္စားသူ)

၁၀။ ဒြန္စ႑ား (မသာထင္းႏွင့္ မသာမီးရႈိ႕သူ)

၁၁။ စ႑ာလ (စႏၵာယဆြဲသူ)

၁၂။ ခြာသာ (ခဝါသည္)

၁၃။ပန္းမႈိက္က်ဳံး (အညစ္အေၾကးသြန္ရသူ)

၁၄။ ေသြးမစြန္း ဟူ၍ ရွိခဲ့သည္။

ဤလူအမ်ိဳးအစား ၁၄ မ်ိဳးအနက္ ဘုရားကြၽန္သည္ မည္သည့္ အမ်ိဳးအစား တြင္ပါဝင္ပါသနည္း ?

ဘုရားကြၽန္ဆိုသည္မွာ

အဆိုပါ လူတန္းစား(၁၄)မ်ိဳးအနက္မွ ကြၽန္သီးေတာ္သည္ ဘုရားကြၽန္ ျဖစ္ၿပီး အထက္ေဖာ္ျပပါ ကဲ့သို႔ ၾကမ္းတမ္း ခက္ထန္ေသာ ကြၽန္မ်ိဳး မဟုတ္သလို ဂုဏ္ငယ္ သည္၊ ယုတ္ညံ့သည္ဟုလည္း မယူဆသင့္ပါ။

ဘုရားကြၽန္တြင္ မုဆိုးဖို ၊ မုဆိုးမ မ်ား အမ်ားဆုံးေတြ႕ရသည္။ ေက်ာက္စာမ်ားတြင္ ငတုတ္ဖုတ္ ဟု ေရးထိုးရာတြင္ ဖုတ္သည္ မုဆိုးဖိုလ္ကို ဆိုလိုကာ ၊ ကၼယ္ ဟူေသာ စကားအရ ကၼယ္သည္ မုဆိုးမကို ဆိုလိုသည္။ ျမန္မာစကားတြင္ ကံမဲ့သူ ဟု အနက္ ျပန္သည္။ ကံမဲ့သူ ခိုကိုးရာမဲ့သူတို႔ ေက်ာင္းအရိပ္ ကို ခိုလႈံသူ ျဖစ္ေလသည္။

ပုဂံေခတ္၌ ထမင္း တစ္နပ္စား ရရန္ သိပ္မခက္ခဲ လွပါ။ ပုဂံဘုရားေက်ာင္း ဒကာတို႔သည္ ဘုရားတည္ ေက်ာင္းေဆာက္ရာတြင္ ေရရွည္ ရပ္တည္ေရး အတြက္ သံဃာေတာ္မ်ားအား အလုပ္ေကြၽးျပဳ ရန္ ဘုရားပ်က္စီး ယိုယြင္းမႈ ထိန္းသိမ္း၍

ဘုရားေဝယ် ာဝိစၥ ျပဳလုပ္ေပး ႏိူင္ရန္ ၊ လိုအပ္ေသာ ဝင္ေငြႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား ဆြမ္းကိစၥ ၊ ဘုရားကြၽန္မ်ား စားဝတ္ေနေရးအတြက္ လယ္ယာ မ်ားပါ တစ္ပါတည္း ထည့္ဝင္ လႉဒါန္းသျဖင့္ ေက်ာင္း၌

အမႈရသူျဖစ္ေစ ၊ အမႈမရသူျဖစ္ေစ အတန္တန္ဆင္ျခင္ ၍ စားေစဟု ေက်ာက္စာ၌ ေရးထိုးသျဖင့္ တစ္ဝမ္းတစ္ခါး လွႏိူင္သည္။

ကိုယ္လႉေသာဘုရားအား မလႉႏိူင္သူတို႔ ၾကည့္ရႈကာ ကုသိုလ္လည္းရ ဝမ္းလည္းဝ သေဘာမ်ိဳး အျခားတစ္ ဖက္တြင္ လည္း ခိုကိုးရာမဲ့သူတို႔၏ အနာဂတ္ စိတ္ေအး ရေစကာ ၎တို႔အား ဘဝတစ္ခု ထူေထာင္ေပး ေသာ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေစသည္။

ဘုရားကြၽန္သည္ ဘုရားေဝယ်ာ ဝိစၥ လုပ္ရန္ ၊ ဘုရားဆြမ္းေတာ္၊ ေရခ်မ္းတင္၊ ပန္းလႉရန္ သာမက ပိဋကတ္ ေတာ္မ်ား မပ်က္စီးမေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရသည္။ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ အမႈထမ္းရသျဖင့္ ျမတ္ရကြၽန္ေခၚျပန္ သည္။

ပုဂံဘုရားမ်ားမွ ကြၽန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေက်ာက္စာ အခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ႏႈတ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ကြၽန္လႉ ရျခင္း အေၾကာင္းမွာ တဏွာကြၽန္၊ တဏွာေတာတြင္ ရွိေနသမွ် နိဗၺာန္သို႔႐ုန္း မထြက္ႏိူင္ ၊ ထိုတဏွာကြၽန္ဘဝမွ ေတာ္လွန္၍ တူေသာအက်ိဳး ရလိုျခင္းငွာ ကြၽန္လႉျခင္း ျဖစ္သည္။

သာသနာသစ္ ထြန္းကားျပန႔္ပြားခါစ ၾကည္ညိဳ သဒၵါပြားၾကလြန္းၿပီး သူတစ္ပါးအား ကြၽန္အျဖစ္ လႉဒါန္း ျခင္းထက္ မိမိကိုယ္ တိုင္ႏွင့္ သားမယားကိုပါ ကြၽန္အျဖစ္ လႉဒါန္းရျခင္းကို ျမတ္သည္ဟု ယုံၾကည္ ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဘုရားကြၽန္တို႔သည္ ရဟန္းမ်ားႏွင့္ ေနရဖန္မ်ားလာၿပီး အဆင္ေျပသျဖင့္ ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ကိုင္ၾကရသည္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕လာ ၾကသည္။ မာနမရွိ စာေပက်မ္းဂန္မ်ားနားေထာင္ဖန္မ်ားလာကာ စိတ္ဓာတ္ ေပ်ာ့လာၾက သည္။

အလႉရွင္တို႔ လယ္ယာမ်ားကို လႉဒါန္းျခင္းကို ရဟန္းေတာ္ မ်ားက စီမံခန႔္ခြဲ ရသည္။ မင္းေျပာင္းမင္းလႊဲ ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ ဘုရင္မ်ားက ကြၽန္သီးေတာ္ မ်ား မကယ္ႏိူင္ ရဟန္းမ်ား အေၾကာင္း ေၾကာင္းေၾကာင့္ လယ္ယာမ်ား လက္လႊတ္ ရခ်ိန္တြင္ ဘုရားကြၽန္မ်ားလည္း ရရာ အလုပ္လုပ္ ရေလသည္။

အလုပ္လုပ္လိုသူ မ်ားသည္ အမ်ားသူငွာ မလုပ္လိုေသာ အလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္လာၾကသည္။ အစြယ္က်ိဳးေသာေႁမြ ၊ ေျခက်ိဳး ေသာႏြား ဒြန္းစ႑ား ဆိုသည့္အတိုင္း ေလာင္းရိပ္ မိထားသူတို႔မွာမူ ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ရင္း ဘဝကို ဒူးေထာက္ ၾကသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ လူတန္းစားခြဲျခား ခံရသည့္ ဖုန္းေတာင္းယာစကာ ၊ သူေတာင္းစား ၊ ကယ္ပါ အစရွိေသာ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လူတန္းစား ခြဲျခားခံရသူ ေအာက္ဆုံးလႊာ လူတန္းစားမ်ား ျဖစ္သြား ၾကကုန္ေလေတာ့သည္။

မသမာသူတို႔က ကြၽန္မ်ား ထြက္ေျပးမည္စိုးသျဖင့္ မေတာင္းစားလ်င္ ႏူသည္ဟု ေျခာက္လန႔္ ထားေသာ စကားကို တကယ္ထင္မွတ္ ၾကၿပီး ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကသည္။

၎၏ အက်ိဳးဆက္ ကား သူေတာင္းစားမ်ိဳး႐ိုးအျဖစ္သာ ယေန႔ခ်ိန္ထိ က်န္ေန ေလေတာ့သည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ မည္သည့္ ပုဂံေက်ာက္စာကမွ် ဘုရားကြၽန္မ်ားကို က်ိန္စာ တိုက္ထားသည္ကို မေတြ႕ရပါ။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၀၉ ခုႏွစ္ ၊ ျပာသို လျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတ စဝ္ေ႐ႊသိုက္က ဘုရားကြၽန္ ေက်ာင္းကြၽန္ ဒြန္းစ႑ား တို႔ကို ဤသို႔ေၾကညာခဲ့သည္။

” ျမန္မာ သမၼတႏိူင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ လႊတ္လပ္ေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္ သည္ႏွင့္အညီ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေၾကာက္႐ြံ႕ ရျခင္း မွစ၍ မေကာင္းေသာအေလ့ဆိုးမ်ားကို လုံးဝပယ္ဖ်က္ရန္ ကြၽန္ုပ္ရည္႐ြယ္ သည္။

သူေတာင္းစား ၊ ဘုရားကြၽန္ ၊ ေက်ာင္းကြၽန္ ၊ သင္ခ်ိ စသည္တို႔ကို ယေန႔မွစ၍ ေရွးမင္းတို႔အာဏာကို ကြၽန္ုပ္ပယ္၍ ထိုသူတို႔၏ သေဘာ အတိုင္း လုပ္လိုေသာ အလုပ္မ်ိဳးစုံကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကေစ ဟူ၍ ကြၽန္ုပ္ အမိန႔္ခ်သည္။

ဤျပည္ေထာင္စု ႏိူင္ငံေတာ္ အတြင္း ရွိရွိသမွ်ေသာ ႏိူင္ငံသားမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ပါရွိသည့္ အတိုင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အခြင့္အေရး တူညီၾကေစ။” -ဟု မင္းမိန႔္ျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ ေပးခဲ့သည္။

အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ကြၽန္ုပ္တို႔ အားလုံး လူသားမ်ား သာျဖစ္ၾက ပါသည္။ သူ၊ ငါ၊ ေယာက်ာ္း၊ မိန္းမ ၊ အယုတ္၊ အျမတ္ဟူသည္က အတိတ္ကံ အေၾကာင္းတရား၏ အက်ိဳးေပးျခင္း၍ ပဉာတ္ သက္သက္သာ ျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ႏွင့္နာမ္ သာလွ်င္ တကယ္ရွိပါသည္။

ဘုရားကြၽန္၊ ကယ္ပါ အစရွိေသာ ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ရသည့္ မ်ိဳး႐ိုးတို႔ကို နိမ့္က်ေသာ လူတန္းစား ၊ အေနထိုင္ညစ္ပတ္၍ မေပါင္း မသတီ ဟု ခြဲျခားဆက္ဆံ ေန႐ုံျဖင့္ ၎တို႔ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ မဟုတ္ေခ်။

ဘုရားကြၽန္မ်ား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ရန္ မလြယ္ လွေသာ္လည္း ၎တို႔၏ မ်ိဳးဆက္မ်ားကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေပးကာ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေက်ာင္းမ်ား၊ လူငယ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း မ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ ျပဳျပင္ရန္ကား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

Source: သုခုမအလင္းတန္းမ်ား

Ref:
– နန္းဓေလ့မွတ္တမ္း (ျမေကတု)
– ပုဂံေခတ္စီးပြားေရးလူမႈေရး (ေဒါက္တာသန္းထြန္း)

Unicode

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး
Knowledge
” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “

” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “ ငါ့လောက်ခြေထောက် များတဲ့သူကမ္ဘာမှာရှိရဲ့လားလို့ ကျောက်တုံးပေါ်က ကင်းခြေများက ကြွေးကြော်တော့ သူနေတဲ့နေရာနဲ့အနီးနားက ကျောက်ကုန်းပေါ်က ပို့နတ်သံကောင်က မင်းကငါ့ကို ပြိုင်ဝံ့လို့လားပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားကိုတော့ကျွန်နော် မပြိုင်ဝံ့ပါလို့ကင်းခြေများက ပြောရှာပါသတဲ့…. တစ်နေ့တွင် အမိတာဘချမ်းသည် လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးထွက်ရန် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာသည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ သူနှင့်ဘေးချင်းကပ်လျက်ကျသော လူတစ်ယောက်မှာ သူ့ထက်အသက်ကြီးပြီး ရိုးရိုးရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကိုသာ ဝတ်ထားသော သာမန် လူလတ်တန်းစားပုံစံပေါက်နေသည့် လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုလူကြီးမှာ ပညာတော့ တတ်ပုံရသည်။ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ဖတ်နေတာတွေ့ရသည်။ ထိုစဉ် လေယာဉ်မယ်လေးက လက်ဖက်ရည်ဖြင့် လိုက်ဧည့်ခံလေသည်။ ထိုလူကြီးက လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုယူလိုက်ပြီး သူနှင့်ဘေးချင်းကပ် အမိတာဘချမ်းကို အသာအယာပြုံးပြလာလေသည်။bအမိတာဘချမ်းကလည်း ထိုလူ့ကို အခွင့်သာခိုက် ပြုံးပြလိုက်ပြီး “ဟဲလို” …

" ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် "
Knowledge
” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “

” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “ ပိုက်ဆံရှိမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်ဟာ ခရီးတစ်ခုကို စတင်ဖို့ လက်မှတ်စဝယ်တာနဲ့ တူပါတယ်။ လောကမှာ ပိုက်ဆံရှိမှ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့သူက ပိုအရေးပါ အရာရောက်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားထဲ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက ပိုလူရာဝင်ပါတယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကို ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံပိုရှိတဲ့သူက ပိုအရာရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ လောကကြီးထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ ဖြစ်နေတာပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့် သင် ပိုက်ဆံရှာရပါမယ်။ ငွေစုရပါမယ်။ သင်ပိုက်ဆံရှိမှ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် သင်ပြောချင်တဲ့စကားတွေအတွက် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများလုပ်လို့ရမှာပါ။ “ခင်မင်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ်” …

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ
Knowledge
ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ ခံတွင်း ပုတ် အနံ့ သည် လူတယောက် အတွက် မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မူ့ မဲ့စေပါသည်။ ခံံတွင်းအနံ့ မကောင်း သူများသည် လူအများ ကြားတွင် စကားပြော ဆိုရာ တွင် မိမိ ၏ ပါးစပ်မှ အနံ့ ကြောင့် သူတပါးအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သိမ်ငယ်ရပါသည် ။ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ အရပ်တပါး၌် တောရ ကျောင်းတခုတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်သော ရဟန်းတပါးအား အခါ အခွင့်သင့်၍ သွားရောက် ဖူးခဲ့ပါသည်။ ထိုရဟန်းသည် စကားပြောသောအခါတွင် ပါးစပ်အား လက်ဝါးနှင့် ကာ၍ …