ဘုရားရွင္၏ မဟာပုရိသ လကၡဏာေတာ္ႀကီး (၃၂) ပါး - Amawpyay

ဘုရားရွင္၏ မဟာပုရိသ လကၡဏာေတာ္ႀကီး (၃၂) ပါး

ဘုရားရွင္၏ မဟာပုရိသ လကၡဏာေတာ္ႀကီး (၃၂) ပါး
Knowledge

ဘုရားရွင္၏ မဟာပုရိသ လကၡဏာေတာ္ႀကီး (၃၂) ပါး

ဘာသာျခားေတြရဲ႕အျမင္မွာ ဘုရားတုိ႔မည္သည္ သူလုိငါလုိ လူသားထဲ မျဖစ္နုိင္ ဘူးလုိ႔ ထင္ေနၾကပါတယ္..

လူမ်ိဳးႏြယ္စုသည္ လူသာျဖစ္ရမည္။ ဘုရားမ်ိဳ းႏြယ္စုသည္ ဘုရားျဖစ္ရ မည္တဲ့။ ဉာဏ္ပညာကုိ သံုးၿပီး စဥ္းစားၾကည့္ရင္..

လူဆင္းရဲ တစ္ေယာက္သည္ သူေဌးႀကီး တစ္ေယာက္ ျဖစ္နုိင္သလုိ သူေဌးႀကီး တစ္ေယာက္ဟာလည္း ဆင္းရဲသား တစ္ေယာက္ ဘဝသုိ႔ က်ေရာက္သြား နုိင္တာကုိ ရွင္းျပ စရာမလုိ ပဲနွင့္

သိနုိင္ပါတယ္..

အဓိကက သူတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ေနတဲ့အလုပ္၊ ထားတက္တဲ့ စိတ္ေကာင္းပ ါ။ ဗုဒၶဝါဒ အရဆုိရင္ ကံ.ဉာဏ္.ဝီရိယ ေပၚမွာ မူတည္ ပါတယ္..။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ လူသားထဲက ျဖစ္လာတဲ့ လူသား ဘုရားပါ။

သုိ႔ေသာ္လည္း..

လူသားဆုိတဲ့ အမည္နာမ ပညတ္ခ်က္ တူေပမယ့္ လူတုိုင္းနဲ႔ မတူညီတဲ့ ေအာက္ပါ အခ်က္ ၃၂ ခ်က္ရွိပါတယ္…

ဒီအခ်က္ေတြကလဲ သူ႔အလုိလုိ ရမလာ ပါဘူး.. အတိတ္က အေၾကာင္းတရားေတြေၾကာင့္ ရလာတဲ့ အက်ိဳးတရားေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္..

(၁) ေျခဖ၀ါးလကၡဏာေတာ္

ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခဖ၀ါးေတာ္သည္ ေျမ၌ နင္းေသာအခါ ေရႊေျခနင္းပမာ ညီညာစြာ ထိေသာ ဖ၀ါးအျပင္ရွိ၏ ။

ထိုလကၡဏာေတာ္သည္ ျမတ္စြာ ဘုရားႏွင့္ စၾကာမင္းတို႔၏ သီးျခားလကၡဏာ တစ္ပါးျဖစ္သည္။

ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဘ၀မ်ားစြာတို႔၌ ပါရမီေကာင္းမႈ မွန္သမွ်မတြန္႔မ ဆုတ္ျမဲျမံစြာအား ထုတ္ေတာ္ မႈခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ဤလကၡဏာ ေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူ သည္။

(၂) စက္၀န္းလကၡဏာေတာ္

ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခဖ၀ါးေတာ္၌ အကန္႔တစ္ေထာင္၊ အကြပ္၊ ပံုေတာင္းတို႔နွင့္တကြ အျခင္းအရာ အလံုးစံု ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ တစ္ရာ့ရွစ္ကြက္ စက္လကၡဏ ထင္ရွားစြာ ျဖစ္ ေပၚ လ်က္ရွိ၏ ။

ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဒါန ျပဳလုပ္ေသာအခါတိုင္း အျခံအရံ ပစၥည္းမ်ားကိုပါ ျပည့္စံုစြာ ျပဳ လုပ္လႉဒါန္းခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ဤလကၡေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၃) ဖေနာင့္လကၡေတာ္

ျမတ္စြာဘုရား၌ ရွည္လ်ားေသာ ဖေနာင့္ေတာ္ ရွိ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဘ၀မ်ားစြာ ကာလပတ္လံုး သူ႔အသက္ သတ္ျခင္းမွ ေ၀းစြာေရွာင္ၾကဥ္

ေစာင့္ထိန္းခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈေၾကာင့္(၁)ရွည္ လ်ားေသာ ဖေနာင့္ ေတာ္၊ (၂) ရွည္သြယ္ေသာလက္ေခ်ာင္း၊ေျခေခ်ာင္းေတာ္၊ (၃) ျဗဟၼာမင္း၏ ကိုယ္ကဲ့သို႔ ေျဖာင့္မတ္ေသာ ကိုယ္ ေတာ္ဟူေသာ ေယာက်္ားျမတ္လကၡဏာ တို႕ကို ရရွိေတာ္မူ သည္။

(၄)လက္ေခ်ာင္း၊ ေျခေခ်ာင္းလကၡဏာေတာ္

ျမတ္စြာဘုရား၌ ရွည္သြယ္ေသာ လက္ေခ်ာင္းေတာ္၊ ေျခေခ်ာင္း ေတာ္ရွိ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ သူတပါး အသက္သတ္မႈမွ အထူး ေရွာင္ၾကဥ္ ခဲ့ေသာ

ေကာင္းမႈ ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူ သည္။

(၅) လက္ဖ၀ါး၊ ေျခဖ၀ါးလကၡေတာ္

ျမတ္စြာဘုရား၌ ႏူးညံ့ႏုနယ္ေခ်ာေမြ႔ေသာ လက္ဖ၀ါးေတာ္၊ ေျခဖ၀ါး ေတာ္အျပင္ရွိ၏ ။ဘုရားအေလာင္း ေတာ္သည္ ေရွးေရွးဘ၀ မ်ားစြာတို႔၌

လူအမ်ားတို႔အား သဂၤဟတရားေလးပါးျဖင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စား အားေပး ကူညီမႈ ျပဳခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈေတာ္ေၾကာင့္ (၁) ႏူးညံ့ ႏုနယ္

ေခ်ာေမြ႔ေသာ လက္ဖ၀ါးေတာ္၊ ေျခဖ၀ါးေတာ္၊ (၂) ေရႊဇာကြန္ရက္ ခက္သည့္ပမာ ညီညာေသာ လက္ေခ်ာင္း၊ ေျခေခ်ာင္းေတာ္ ဟူေသာ ေယာက်္ား ျမတ္လကၡဏာ တို႔ကို ရရွိေတာ္မူ သည္။

(၆) လက္ေျခလကၡဏာေတာ္

ျမတ္စြာဘုရား၏ လက္ေတာ္ ေျခေတာ္၌ ေလသာနန္းတံခါးတြင္ စိုက္စီ ၍ထားေသာ ေရႊပြတ္လံုးတိုင္ ကဲ့သို႔ အၾကားအထင္ ညီညာေသာ

လက္ေခ်ာင္း ေတာ္၊ ေျခေခ်ာင္းေတာ္ ရွိေတာ္မႈသည္။ ဘုရား အေလာင္း ေတာ္ သည္ လူအမ်ားတို႕အား သဂၤဟတရားေလးပါး ျဖင့္ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စား

အားေပးကူညီခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈ ေၾကာင့္ ပင္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၇) ေျခဖမ်က္လကၡဏာေတာ္

ျမတ္စြာဘုရား၌ အနည္းငယ္ျမင့္ေမာက္ေသာ ေျခဖမ်က္ေတာ္ ရွိ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ သည္ ဘ၀မ်ားစြာ တို႕၌ သတၱ၀ါတို႔ အား ၾကီးပြားျမင့္ ေမာက္ အထက္တန္း

ေရာက္ေစႏိုင္သည့္ တရားစကားမ်ား ကိုသာ ကာလ ရွည္ၾကာစြာ ေျပာဆိုျဖည့္က်င့္ ခဲ့ရေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ (၁) ျမဳမႈန္မ်ား မျငိမ တြယ္စဥ္းငယ္ျမင့္ေသာ ေျခဖမ်က္ေတာ္၊

(၂) မ်က္နွာေတာ္ကို ေမာ္၍ဖူးသည့္ ပမာ အထက္သို႔သာ အဖ်ားေကာ့ေသာ ေမြးညင္းေတာ္ ဟူေသာ ေယာက်္ား ျမတ္လကၡဏာ တို႔ကို ရရွိေတာ္မူ သည္။

(၈) သလံုးျမင္းေခါင္းလကၡဏာေတာ္

ျမတ္စြာဘုရား၌ ဧဏီမည္ေသာ သားေကာင္၏ သလံုးျမင္းေခါင္းကဲ့သို႔ အထက္ပိုင္းသို႔ အစဥ္အတိုင္း ျမင့္တက္ လံုး၀န္း ေျပျပစ္ေသာ သလံုးျမင္းေခါင္း ေတာ္ရွိ၏ ။

ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ မိမိထံေမွာက္ နည္းခံ ေရာက္ လာၾက ေသာတပည့္တို႔အား ၀ိဇၨာပညာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သိပၸံပညာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အက်င့္စရဏ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို သင္ၾကား ေပးရာ၌ ဆရာစားမခ်န္ အျပည့္အစံု သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာ ေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၉) အရပ္ေတာ္ႏွင့္ အခ်ိဳးက်သြယ္လ်ေသာ လက္ေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ ကိုယ္ေတာ္ကို မကိုင္းညြတ္ဘဲ မတ္မတ္ရပ္လ်က္ပင္ ႏွစ္ဘက္ေသာ လက္ဖ၀ါးျပင္တို႔ျဖင့္ ပုဆစ္ဒူး၀န္းနွစ္ဘက္ကို သံုးသပ္ဆုပ္နယ္ ႏိုင္ေအာင္ အရပ္ေတာ္ႏွင့္ အခ်ိဳးတက် သြယ္လ်ေသာ လက္ေတာ္ရွိ၏ ။

ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ မိမိ၏ အေျခြအရံမ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္ စားေတာ္မူေသာအခါ သူ႕အရည္အခ်င္းႏွင့္ သူကိုက္ညီေအာင္ အရည္အခ်င္း လိုက္ ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားေတာ္ မူခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၁၀) ေယာက်္ားနိမိတ္လကၡဏာေတာ္

ျမတ္စြာဘုရား၌ အအိမ္ျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားေသာ ေယာက်ာ္းနိမိတ္ရွိ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ အခ်င္းခ်င္း စိတ္သေဘာထား ကြဲျပားေနေသာ သူတို႔ကို ညီညြတ္ေအာင္ အခ်င္းခ်င္း၏ အျပစ္ကိုဖံုးအုပ္လ်က္

ေစ့စပ္ ေပးေတာ္မူခဲ့ျခင္း၊ ညီညြတ္ေနသူတို႔ကို ျမင္လွ်င္လည္း အလြန္၀မ္းေျမာက္ ေတာ္မူလ်က္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ တည္ျမဲေအာင္ အစဥ္ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဤ လကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူခဲ့သည္။

(၁၁) အသားေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ ေရႊအဆင္းကဲ့သို႔ ၀ါ၀င္းေသာ အသားအေရေတာ္ရွိ၏။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ အမ်က္ေဒါသ နည္းပါးေတာ္မူခဲ့၏ ။

ထြက္ေသာ အမ်က္ကိုလည္း လ်င္ျမန္စြာ ပယ္ေဖ်ာက္ထိန္းသိမ္း ျငိမ္း ေအးေစေတာ္မူခဲ့၏ ၊ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စိတ္ပူပန္ျခင္း (ဥပါယာသတရား) နည္းပါးေတာ္မူခဲ့၏ ၊

ႏူးညံ့ ေခ်ာေမြ႔ ေသာ အခင္းအရံု အ၀တ္အထည္ တို႔ကိုလည္း ေပးလႉေတာ္မူခဲ့၏ ။ ဤ စိတ္ထား ဤေကာင္းမူ ကုသိုလ္ မ်ားေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၁၂) အေရေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ ျမဳအညစ္အေၾကးတို႔ မလိမ္းမတင္ ႏိုင္ေအာင္ပင္ေခ်ာ ေမြ႔ႏူးညံ့ေသာ အေရေတာ္ရွိ၏ ။

ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ပညာရွိ ရဟန္းပုဏၰားတို႔ထံ ကပ္ေရာက္၍ မိမိစိတ္အစဥ္တြင္ အကုသိုလ္ အညစ္အေၾကး မလိမ္းမတင္ႏိုင္ေအာင္ အစဥ္သျဖင့္ ေမးျမန္းစံုစမ္းေလ့ရွိေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၁၃) ေမြးညင္းတြင္း လကၡဏာေတာ္

ျမတ္စြာဘုရား၏ ကိုယ္ေတာ္၌ ေမြးညင္းတြင္း တစ္တြင္းတစ္တြင္းတြင္ ေမြးညင္းေတာ္ တစ္ပင္ တစ္ပင္စီသာ ေပါက္ေလ့ရွိ၏ ။

ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ မုသားမပါ တစ္မ်ိဳးတည္းေသာ သစၥာ စကားကိုသာ ကာလ ၾကာရွည္စြာ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္

ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာမူခဲ့သည့္ အျပင္၊ မ်က္ေမွာင္ ေတာ္ႏွစ္ဘက္ အလယ္ခ်က္၌ ျဖဳစင္ ၀င္းလက္ေသာ ဥဏၰလံု ေမြးရွင္ေတာ္ ေပါက္လ်က္ရွိျခင္း

ဟူေသာေယာက်္ားျမတ္လကၡဏာေတာ္ တို႔ကိုပါ ရရွိေတာ္မူသည္။

(၁၄) ေမြးညင္းေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ မ်က္ႏွာေတာ္ကို ေမာ္၍ ဖူးသည့္ပမာအထက္သို႔သာ အဖ်ားေကာ့ေသာ ေမြးညင္းေတာ္ရွိ၏ ။

ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဘ၀မ်ားစြာ၌ သတၱ၀ါတို႔အား ၾကီးပြားျမင့္ ေမာက္ အထက္သို႔ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ တရားစကားမ်ားကိုသာ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၁၅) ေျဖာင့္မတ္ေသာ ကိုယ္ေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာ ကိုယ္ေတာ္ရွိေတာ္မူ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဘ၀မ်ားစြာ၌ သူ႔အ သက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့ေသာ ေကာင္းမူေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၁၆) ျပည့္ျဖိဳးေသာ အသားေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေျခဖမိုးေတာ္ႏွစ္ဘက္၊ လက္ဖမိုးေတာ္ႏွစ္ဘက္ ၊ ပခံုးေတာ္ႏွစ္ဘက္ႏွင့္ လည္ကုပ္ ေတာ္ဟူေသာခုနစ္ဌာနတို႔၌ ျပည့္ျဖိဳးေသာ အသားေတာ္ရွိ၏ ။

ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဘ၀မ်ားစြာ၌ အရ သာႏွင့္ ျပည္စံုေသာ ေကာင္းမြန္ျမိန္ျမတ္ေသာ ေဘာဇဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို အျပည့္အစံု လႉခဲ့ဖူးေသာ ကုသိုလ္ ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၁၇) ေရွ႕ပိုင္းကိုယ္ေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ ျခေသၤ့မင္း၏ ေရွ႕ပိုင္းကိုယ္ကဲ့သို႔ ျပည့္ျဖိဳးေသာ ကိုယ္ေတာ္ရွိ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ လူအမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အလိုရွိ ေတာ္မူခဲ့၏ ။

‘‘ဤသူတို႔အား သဒၶါ ၊ သီလ ၊ သုတ ၊ ဓမၼ ၊ စာဂ ၊ပညာ တရား မ်ား၊ ဥစၥာစပါး၊ လယ္ယာ ကၽြဲႏြား ၊ သားမယားႏွင့္ အလုပ္သမား ၊ေက်းကၽြန္ ၊ မိတ္ေဆြမြန္ ၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား ၾကီးပြား တိုးတက္ေအာင္ အဘယ္သို႔ ေဆာင္ရြက္ ေပးရပါမည္နည္း’’ ဟု

လူအမ်ား၏ ၾကီးပြား တိုးတက္ရန္ကိုသာ ၾကံစည္ စဥ္းစား အားထုတ္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ – (၁) ျခေသၤ့မင္း၏ ေရွ႕ပိုင္း ကိုယ္ကဲ့သို႔ ျပည့္ျဖိဳးေသာကိုယ္ေတာ္ အျပင္ (၂) ခါးေတာ္မွစ၍

အထက္လည္ ကုပ္ေတာ္တိုင္ေအာင္ ေရစီးေၾကာင္း (ေက်ာရိုးေၾကာင္း) မထင္ ျပည့္ျဖိဳးညီညာ ေသာ ေက်ာျပင္၊ (၃) ညီညာစြာ လံုး၀န္းေသာ လည္တိုင္ ေတာ္ဟူ ေသာ ေယာက်ာ္းျမတ္ လကၡဏာေတာ္တို႕ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၁၈) ေက်ာက္ကုန္းေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ ခါးေတာ္မွစ၍ အထက္လည္ကုပ္ ေတာ္တိုင္ေအာင္ ေရစီးေၾကာင္းမထင္ ျပည့္ျဖိဳး ညီညာေသာ ေက်ာျပင္ရွိ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ လူအမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား တိုးတက္ တည္တံ့ေစရန္ ၾကံစည္ ျပဳ လုပ္ေသာ ေကာင္းမူေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္တို႕ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၁၉) လံုး၀န္းေသာ ကိုယ္ေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ အရပ္ေတာ္ႏွင့္ လက္အလံေတာ္ အခ်ိဳးက်က် အညီအမွ်ျဖစ္ရ၍ ပေညာင္ပင္ အ၀န္းကဲ့သို႔ လံုး၀န္းေသာ ကိုယ္ေတာ္ရွိ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ တပည့္မ်ားအား အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ခ်ီးျမႇင့္ ေျမႇာက္စားေတာ္မူ ခဲ့ေသာကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၂၀) လည္တိုင္ေတာ္ လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ ညီညာစြာ လံုး၀န္းေသာ လည္တိုင္ေတာ္ရွိ၏ ။ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ လူအမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ လိုလားခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၂၁) ရသာေဆာင္ေၾကာ လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ အလြန္ေကာင္းျမတ္ ထက္ျမက္ေသာ ရသာေဆာင္ ေၾကာမ်ားရွိ၏ ။ ျမတ္စြာဘုရား၌ အဖ်ား ခ်င္းအပ္ လည္မွာစြပ္လ်က္ တည္ရွိ ၾကေသာ အရသာေၾကာေပါင္း ခုနစ္ေထာင္တို႔သည္ နွမ္းေစ့ခန္႔မွ် ေသးငယ္ ႏူးညံ့ လွသည့္ အရသာကိုပင္ တစ္ကိုယ္လံုး ပ်ံ႕ႏွံသြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ ၾက၏ ။

ဘုရား အေလာင္း ေတာ္သည္ ဘ၀ေပါင္း မ်ားစြာတို႕၌ သတၱ၀ါတို႔ကို တုတ္ ဓား လက္္နက္ျဖင့္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ျပဳေတာ္ မမူ ခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၂၂) ေမးေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ ျခေသၤ့မင္း၏ ေမးကဲ့သို႔ ျပည့္ျဖိဳးေသာ ေမးေတာ္ရွိ၏ ။ လဆန္းပကၡ တစ္ဆယ့္ ႏွစ္ရက္ေျမာက္ည၌ ထြက္ေပၚေသာလႏွင့္ သဏၭာန္တူ ၏ ။

ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဘ၀ေပါင္း မ်ားစြာ တို႔၌ ျပိန္ဖ်င္းေသးႏုပ္၍ အက်ိဳးမရွိေသာ သမၹပၸလာပစကား ေျပာၾကားမႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၂၃) သြားေတာ္ (၄၀)လကၡဏာေတာ္

ျမတ္စြာဘုရား၌ အထက္သြားေတာ္ နွစ္ဆယ္၊ ေအာက္သြားေတာ္ႏွစ္ ဆယ္အားျဖင့္ သြားေတာ္ ေလးဆယ္ အေစ့အင ရွိေတာ္မူ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ေရွးဘ၀ ေပါင္းမ်ားစြာ တို႔၌ ကုန္းေခ်ာ စကား ေျပာ ၾကား ျခင္းမွ ေ၀းစြာ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူခဲ့၏ ၊ စိတ္၀မ္းကြဲျပားေနၾက ေသာ သူတို႔ကိုေတြ႔လွ်င္ အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ သင့္ျမတ္ေအာင္ ေစ့စပ္ေပး ေတာ္မူခဲ့၏ ။

ညီညြတ္သူတို႔ကို ေတြ႔လွ်င္လည္း ညီညြတ္မႈ မပ်က္ျပားဘဲ ဆက္ လက္ခိုင္မာေအာင္ အားေပးေတာ္မူခဲ့၏ ၊ အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ေရးစကားကို သာေျပာၾကား ေတာ္မူခဲ့ေသာ

ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ (၁) သြားေတာ္ေလးဆယ္ အေစ့အင ရွိေတာ္မူသည့္အျပင္ (၂) သြားေတာ္မက်ဲမကြာ ေစ့စပ္စြာ တည္ရွိျခင္း ဟူေသာ ေယာက်ာ္းျမတ္လကၡဏာ တို႔ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၂၄) ညီညာေသာ သြားေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ လႊျဖင့္ျဖတ္အပ္ေသာ ခရုသင္းခ်ပ္ အလႊာကဲ့သို႔တစ္သားတည္း ညီညာေသာ သြားေတာ္ အစဥ္ရွိ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ေရွးဘ၀ ေပါင္းမ်ားစြာတို႔၌ မွားယြင္းယုတ္ မာေသာ အသက္ ေမြးမႈ မ်ိဳးကိုပယ္၍ မွန္ကန္ျဖဴစင္ေသာ အသက္ေမြးမႈျဖင့္ အ သက္ေမြးျမဴေတာ္မူခဲ့၏ ။

ခ်ိန္စဥ္းလဲစေသာ စဥ္းလဲမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ ေကာက္က်စ္လွည့္ပတ္မႈအ မ်ိဳးမ်ိုး ၊ သူတစ္ပါးကို သတ္ျဖတ္လုယက္ ျမိဳ႔႕ရြာဖ်က္လ်က္ ႏိုင္ထက္က လူျပဳမူျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ ေ၀းစြာေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ (၁) လႊျဖင့္ ျဖတ္အပ္ေသာ

ခရုသင္းခ်ပ္ အလႊာကဲ့သို႔ တစ္သားတည္း ညီညာျဖဴစင္ေသာသြားေတာ္ (၂) ေသာက္ရႉးၾကယ္ပမာ လြန္စြာ စင္ၾကယ္ ျဖဴ၀င္း၍ အေရာင္တလက္လက္ ထြက္ေသာ စြယ္ေတာ္ေလးဆူ ဟူေသာ ေယာက်ာ္းျမတ္လကၡဏာ တို႔ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၂၅) သြားမက်ဲျခင္း လကၡဏာေတာ္

ျမတ္စြာဘုရား၌ ေရႊသားပ်ဥ္ခ်ပ္မွာ ေကာင္းစြာစိုက္စီ၍ ထားအပ္ေသာ ၀ဇိရစိန္ရြဲ အစဥ္အတန္းကဲ့သို႔ မက်ဲမ ကြာ ေစ့စပ္စြာတည္ရွိေသာ သြားေတာ္ရွိ ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ ကြဲျပားေန သူတို႔ ကိုညီညြတ္ေအာင္ ေစ့စပ္ေပးခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၂၆) စြယ္ေတာ္ေလးဆူ လကၡဏာေတာ္

ျမတ္စြာဘုရား၌ ေသာက္ရႉးၾကယ္ပမာ လြန္စြာစင္ၾကယ္ ျဖဴ၀င္း၍ အေရာင္တလက္လက္ ထြက္ေသာ စြယ္ေတာ္ ေလးဆူရွိ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ သန္႔ရွင္း ျဖဳစင္စြာ အသက္ေမြးလာခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၂၇) လွ်ာေတာ္လကၡဏ

ျမတ္စြာဘုရား၌ နီျမန္းေသာ အဆင္းရွိ၍ ရွည္လ်ား ႏူးညံ့ က်ယ္ျပန္႔ ေသာ လွ်ာေတာ္ရွိ၏ ။ ဘုရား အေလာင္း ေတာ္သည္ ေရွးဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာတို႔၌ ရုန္႔ရင္းၾကမ္း တမ္းစြာ ဆဲေရး တိုင္းထြာေသာ စကားကို ေျပာၾကားျခင္မွ ေ၀းစြာ ေရွာင္ၾကဥ္ ေတာ္မူကာ အျပစ္ကင္းစင္ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ရာ ခ်ိဳသာ ယဥ္ေက်းေသာ စကားကိုသာေျပာဆို ေတာ္မူခဲ့၏ ။

ထိုကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ (၁) နီျမန္းေသာ အဆင္းရွိ၍ ရွည္လ်ား ႏူးည့ံံ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လွ်ာေတာ္ အျပင္ (၂) ျဗဟၼာမင္း၏ အသံကဲ့သို႔ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အသံေတာ္ဟူေသာ ေယာက်ာ္းျမတ္ လကၡဏာတို႔ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၂၈) အသံေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၏ အသံေတာ္သည္ ျဗဟၼာမင္း၏ အသံကဲ့သို႔ သန္႔ရွင္းျခင္း ၊ သိလြယ္ျခင္း ၊ သာယာျခင္း၊ နာခ်င္ဖြယ္ရာရွိျခင္း၊ အသံလံုလံုလဲလဲရွိ ျခင္း၊ တရားနာ ပရိသတ္၏ျပင္ဘက္သို႔ မထြက္ျခင္း၊ အသံေတာ္ မတိမ္ဘဲ နက္နဲျခင္း၊ ပဲ့တင္ထပ္ျခင္း ဟူေသာ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံု၏ ၊

ကရ၀ိတ္ငွက္မင္း၏ အသံကဲ့သို႕ လြန္စြာသာယာ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဘ၀မ်ားစြာ ယဥ္ေက်းေသာ စကားေတာ္ကိုသာ ဆိုခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ ထိုလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၂၉) မ်က္လံုးေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ ၫဳိသင့္ရာ အရပ္ဌာနမွာ ေအာင္မည္းၫိဳပြင့္ပမာ ၫိဳေသာမ်က္လံုးေတာ္ရွိ၏ ။ ဘုရား အေလာင္းေတာ္သည္ မ်က္လံုးျပဴး၍လညး္ ၾကည့္ေတာ္မမူခဲ့ေခ်၊ ရိုးေျဖာင့္ေသာ စိတ္ရွိလ်က္ ရိုးေျဖာင့္ တည္ျငိမ္စြာသာ ၾကည့္ေတာ္မူခဲ့၏။

ခ်စ္ၾကည္ေသာ မ်က္လံုးျဖင့္ လူအားလံုးးကို ၾကည့္ရႉေတာ္မူခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ ေတာ္ေၾကာင့္ (၁) ၫိဳေသာမ်က္လံုးေတာ္အျပင္ (၂) အလြန္ႏူးညံ့ေသာ မ်က္ေတာင္ေမြးေတာ္ ဟူေသာ ေယာက်ာ္းျမတ္ လကၡဏာတို႔ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၃၀) မ်က္ေတာင္္ေမြးေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ ဖြားသစ္စ ႏြားငယ္၏ မ်က္ေမြးကဲ့သို႔ အလြန္ႏူးညံ့ေသာ မ်က္ေတာင္ေမြးေတာ္တို႔ အစီအရီီ ေပါက္လ်က္ရွိ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ လူသား အားလံုးတို႔ကို ခ်စ္ၾကည္ေသာ မ်က္လံုးျဖင့္ ၾကည့္္ ရႈခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၃၁) ဥဏၰလံုေမြးရွင္ေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာင္ (မ်က္ခုန္း) ေတာ္ႏွစ္ဘက္ အလယ္ခ်က္ တည့္တည့္၌ ျဖဴစင္၀င္းလက္ေသာ ဥဏၰလံုေမြးရွင္ေတာ္ ေပါက္လ်က္ရွိ၏ ။ ေမြးရွင္ေတာ္သည္ ေသာက္ရႉးၾကယ္ ပမာ လြန္စြာ၀င္းလက္ ေတာက္ ပသည္။

ႏူးညံ့ေသာ လဲ ၀ါဂြမ္းပမာ လြန္စြာျဖဴစင္ ႏူးညံ့သည္၊ ဆြဲ၍ဆန္႔လွ်င္ ႏွစ္ေတာင္ ခန္႔ ရွည္လ်ားသည္။ လႊတ္လိုက္ေသာအခါ သူ႕အလိုလိုသာ လက်ာ္ရစ္ ေခြ လည္၍ အထက္သို႔ အဖ်ား ေကာ့လ်က္ တည္ရွိသည္။

ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ကာလရွည္လ်ားစြာ မုသားမေႏွာ တစ္မ်ိဳးတည္းေသာ သစၥာစကားကိုသာ ေျပာ ဆိုခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၃၂) သင္းက်စ္ေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၏ နဖူးေတာ္တြင္ ပကတိပင္ကိုအားျဖင့္ပင္ သင္းက်စ္ ေရႊျပား တပ္စီ၍ ထားသကဲ့သို႔ သင္းက်စ္ ေတာ္ အသားလႊာပါရွိ၏ ။

ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ေရွးဘ၀ေပါင္း မ်ားစြာတို႔၌ သုစရိုက္ဆယ္ပါးကို ျဖည့္က်င့္မႈ၊ ဒါနမႈ ၊ သီလေဆာင္တည္မႈ ၊ ဥပုသ္ေစာင့္သံုးမႈ ၊ အမိအဘ တို႔ကို လုပ္ေကၽြးမႈ စေသာ ေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ လူအမ်ား၏ ေရွ႕သြားဦးစီး အၾကီးအမႉး ျပဳလ်က္ စီမံေဆာင္ရြက္ ေတာ္မူခဲ့ေသာ ေကာင္းမူ ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

သတၱဝါမွန္သေရြ႕ တရားေတြ႔ ခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ….။

အရွင္သူရိယ ျပန္လည္မွ်ေဝသည္ ။

 

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး
Knowledge
” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “

” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “ ငါ့လောက်ခြေထောက် များတဲ့သူကမ္ဘာမှာရှိရဲ့လားလို့ ကျောက်တုံးပေါ်က ကင်းခြေများက ကြွေးကြော်တော့ သူနေတဲ့နေရာနဲ့အနီးနားက ကျောက်ကုန်းပေါ်က ပို့နတ်သံကောင်က မင်းကငါ့ကို ပြိုင်ဝံ့လို့လားပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားကိုတော့ကျွန်နော် မပြိုင်ဝံ့ပါလို့ကင်းခြေများက ပြောရှာပါသတဲ့…. တစ်နေ့တွင် အမိတာဘချမ်းသည် လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးထွက်ရန် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာသည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ သူနှင့်ဘေးချင်းကပ်လျက်ကျသော လူတစ်ယောက်မှာ သူ့ထက်အသက်ကြီးပြီး ရိုးရိုးရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကိုသာ ဝတ်ထားသော သာမန် လူလတ်တန်းစားပုံစံပေါက်နေသည့် လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုလူကြီးမှာ ပညာတော့ တတ်ပုံရသည်။ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ဖတ်နေတာတွေ့ရသည်။ ထိုစဉ် လေယာဉ်မယ်လေးက လက်ဖက်ရည်ဖြင့် လိုက်ဧည့်ခံလေသည်။ ထိုလူကြီးက လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုယူလိုက်ပြီး သူနှင့်ဘေးချင်းကပ် အမိတာဘချမ်းကို အသာအယာပြုံးပြလာလေသည်။bအမိတာဘချမ်းကလည်း ထိုလူ့ကို အခွင့်သာခိုက် ပြုံးပြလိုက်ပြီး “ဟဲလို” …

" ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် "
Knowledge
” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “

” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “ ပိုက်ဆံရှိမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်ဟာ ခရီးတစ်ခုကို စတင်ဖို့ လက်မှတ်စဝယ်တာနဲ့ တူပါတယ်။ လောကမှာ ပိုက်ဆံရှိမှ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့သူက ပိုအရေးပါ အရာရောက်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားထဲ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက ပိုလူရာဝင်ပါတယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကို ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံပိုရှိတဲ့သူက ပိုအရာရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ လောကကြီးထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ ဖြစ်နေတာပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့် သင် ပိုက်ဆံရှာရပါမယ်။ ငွေစုရပါမယ်။ သင်ပိုက်ဆံရှိမှ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် သင်ပြောချင်တဲ့စကားတွေအတွက် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများလုပ်လို့ရမှာပါ။ “ခင်မင်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ်” …

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ
Knowledge
ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ ခံတွင်း ပုတ် အနံ့ သည် လူတယောက် အတွက် မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မူ့ မဲ့စေပါသည်။ ခံံတွင်းအနံ့ မကောင်း သူများသည် လူအများ ကြားတွင် စကားပြော ဆိုရာ တွင် မိမိ ၏ ပါးစပ်မှ အနံ့ ကြောင့် သူတပါးအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သိမ်ငယ်ရပါသည် ။ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ အရပ်တပါး၌် တောရ ကျောင်းတခုတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်သော ရဟန်းတပါးအား အခါ အခွင့်သင့်၍ သွားရောက် ဖူးခဲ့ပါသည်။ ထိုရဟန်းသည် စကားပြောသောအခါတွင် ပါးစပ်အား လက်ဝါးနှင့် ကာ၍ …