ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ခ်ာ ျမန္မာျပန္ - Amawpyay

ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ခ်ာ ျမန္မာျပန္

ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ခ်ာ ျမန္မာျပန္
Knowledge

ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ခ်ာ ျမန္မာျပန္

ျမန္မာလိုပဲ တင္ပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ကိုယ္ေတြ႕ အံ့ၾသေလာက္ေအာင္ အစြမ္းထက္လို႔ ယုံၾကည္စြာ ရွိခိုးၾက ပါရန္တိုက္တြန္ းပါရေစ

၁.ေသာဘဂဝါ-

ထို႔ျမတ္စြာ ဘုရားသည္ ဣတိပိ-ဤသို႔ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း အရဟံ-အရဟ မည္ေတာ္မူ ပါေပ၏။

ေသာဘဂဝါ-ထိုျမတ္စြာ ဘုရားသည္ အရဟံဝတ-လူ နတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါ တို႔၏ ပူေဇာ္ အထူးကိုခံေတာ္ မူထိုက္ပါ ေပစြတကား။ အရဟႏၲံ-ပူေဇာ္ အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာ ဘုရားကို သိရသာ-ဦးေခါင္းရတနာျမတ္အဂၤါျဖင့္

အဟံ-တပည့္ေတာ္သည္ ဝႏၵာမိ-႐ိုေသျမတ္ ႏိုးလက္အုပ္ မိုး၍ ရွိခို းပါ၏။ အရဟႏၲံ-ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာ ဘုရားကို သရဏံ-ကိုးကြယ္ရာ ဟူ၍ ဂစာၦမိ- ဆည္းကပ္ ပါ၏။ ဣတိပိ-ဤသို႔ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း အရဟံ-ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ။

ေသာဘဂဝါ-ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ မံ-တပည့္ေတာ္ကိုပထေမာ- ေရွးဦးစြာေသာဝဇိရပါကာေရာ-စိန္တံတိုင္းႀကီ းပမာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ပါေစသတည္း

၂.ေသာဘဂဝါ

ထိုျမတ္စြ ာဘုရားသည္ ဣတိပိ-ဤသို႔ေသ ာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သမၼာသမၺဳေဒၶါ-သမၼာသမၺဳဒၶမည္ေတာ္မူ ပါေပ၏

ေသာ ဘဂဝါ-ထိုျမတ္စြာ ဘုရားသည္ သမၼာသမၺဳေဒၶါ ဝတ-ေဥယ်ဓံတရားငါးပါးႏွင့္ တကြ ခပ္သိမ္းေသာ တရားအေပါင္းကို မေဖာက္ျပန္ သယမၻဴဉာဏ္ျဖင့္ မိမိ အလိုလို ကိုယ္ေတာ္တိုင္သိေတာ္မူပါေပစြတကား

သမၼာသမၺဳဒၶံ-ခပ္သိမ္းေသာတရားအေပါင္းကိုကိုယ္ေတာ္တိုင္သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို သိရသာ- ဦးေခါင္းရတနာ ျမတ္အဂၤါျဖင့္အဟံ-တပည့္ေတာ္သည္ ဝႏၵာမိ-႐ိုေသျမတ္ႏိုး လက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပါ၏။

သမၼာသမၺဳဒၶံ-ခပ္သိမ္းေသာ တရားအေပါင္းကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို သရဏံ-ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ဂစာၦမိ-ဆည္းကပ္ပါ၏။

ဣတိပိ-ဤသို႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္းသမၼာသမၺဳေဒၶါ-ခပ္သိမ္းေသာတရားအေပါင္းကိုကိုယ္ေတာ္တိုင္သိေတာ္မူေသာ။ ေသာဘဂဝါ-ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ မံ-တပည့္ေတာ္ကို ဒုတိေယာ-ႏွစ္ခုေျမာက္ ျဖစ္ေသာ ဝဇိရပါကာေရာ-စိန္တံတိုင္းႀကီးပမာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ပါေစ သတည္း။

၃.ေသာဘဂဝါ

ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ဣတိပိ-ဤသို႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ လည္း ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ-ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷမည္ေတာ္မူပါေပ၏။ ေသာဘဂဝါ-ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ဝိဇၨာစရဏ သမၸေႏၷာဝတ-ဝိဇၨာဉာဏ္ ၃ ပါးဝိဇၨာဉာဏ္၈ပါး စရဏ၁၅ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူပ ါေပစြတ ကား။

ဝိဇၨာစရဏသမ ၸႏၷံ-ဝိဇၨာဉာဏ္အက်င့္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို သိရသာ-ဦးေခါင္းရတနာျမတ္အဂၤါျဖင့္ အဟံ-တပည့္ေတာ္သည္ ဝႏၵာမိ-႐ိုေသျမတ္ႏိုး လက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပါ၏

ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ-ဝိဇၨာဉာဏ္ အက်င့္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္ မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို သရဏံ- ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဂစာၦမိ-ဆည္းကပ္ပါ၏

ဣတိပိ-ဤသို႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း

ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ-ဝိဇၨာဉာဏ္ အက်င့္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ ေသာေသာဘဂဝါ-ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္မံ- တပည့္ေတာ္ကို တတိေယာ-သုံးခုေျမာက္ျဖစ္ေသာ ဝဇိရပါကာေရာ-စိန္တံတိုင္းႀကီးပမာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါေစသတည္း(ဝိဇၨာဉာဏ္သုံးပါး အစရွိတဲ့ အေသးစိတ္အခ်က္လက္ေတြကို ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးအပိုင္းတုန္းက တင္ထားၿပီးသားပါ)

၄.ေသာဘဂဝါ-

ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ဣတိပိ-ဤသို႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္းသုဂေတာ-သုဂတမည္ေတာ္မူပါေပ၏။ ေသာဘဂဝါ-ထိုျမတ္စြာ ဘုရားသည္ သုဂေတာ ဝတ-ေျခာက္ခြန္းေသာ စကားတို႔ တြင္မေကာင္းေသာစကားေလးခြန္းကို ပယ္၍ ေကာင္းေသာ စကားႏွစ္ခြန္းကို သာဆိုေတာ္မူ တတ္ပါေပ စြတကား

သုဂတံ-ေကာင္းေသာ စကားကိုသာ ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို သိရသာ-ဦးေခါင္းရတနာ ျမတ္အဂၤါျဖင့္အဟံ-တပည့္ေတာ္သည္ ဝႏၵာမိ-႐ိုေသျမတ္ႏိုး လက္အုပ္ မိုး ၍ရွိခိုးပါ၏။

သုဂတံ-ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို သရဏံ-ကိုးကြယ္ရာ ဟူ၍ ဂစာၦမိ-ဆည္းကပ္ပါ၏။

ဣတိပိ-ဤသို႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း

သုဂေတာ-ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ ေသာေသာ ဘဂဝါ- ထိုျမတ္စြာ ဘုရားသည္။ မံ-တပည့္ေတာ္ကို စတုေတၳာ- ေလးခုေျမာက္ ျဖစ္ေသာ ဝဇိရပါကာေရာ-စိန္တံတိုင္းႀကီးပမာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါေစ သတည္း။

၅.ေသာဘဂဝါ-

ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ဣတိပိ-ဤသို႔ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္ းေလာကဝိဒူ-ေလာကဝိဒူ မည္ေတာ္မူပါေပ၏

ေသာဘဂဝါ-ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလာကဝိဒူဝတ-သတၱေလာကသခၤါ ရေလာကၾသကာသေ လာကတည္းဟူေသာ ေလာကသုံးပါးကို သိေတာ္မူထိုက္ပါေပ စြတကား။

ေလာကဝိဒုံ-ေလာကသုံးပါးကို သိေတာ္မူေသာျမတ္စြာ ဘုရားကို သိရသာ-ဦးေခါင္းရတနာျမတ္ အဂၤါျဖင့္ အဟံ တပည့္ေတာ္သည္ ဝႏၵာမိ-႐ိုေသျမတ္ႏိုးလက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပါ ၏။

ေလာကဝိဒုံ-ေလာကသုံးပါးကို သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို သရဏံ-ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဂစာၦမိ-ဆည္းကပ္ပါ၏။

ဣတိပိ-ဤသို႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ေလာကဝိဒူ-ေလာကသုံးပါးကို သိေတာ္ မူေသာေသာဘဂဝါ-ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ မံ-တပည့္ေတာ္ကို ပၪၥေမာ-ငါးခုေျမာက္ျဖစ္ေသာ ဝဇိရပါကာေရာ-စိန္တံတိုင္းႀကီးပမာကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ပါေစသတည္း။

၆.ေသာဘဂဝါ-

ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ဣတိပိ-ဤသို႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ-အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ မည္ေတာ္ မူပါေပ၏။

ေသာ ဘဂဝါ-ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ အႏုတၱေရာ ပုရိသဒမၼသာရထိ ဝတ-မလိမ္မာ မယဥ္ေက်းေသာ တိရစာၦန္ေယာက်္ား ဘီလူးေယာက္က်ား လူေယာက္က်ားနတ္ေယာက္က်ားတို႔ကို လိမ္မာယဥ္ေက်းေအာင္ ဆုံးမေတာ္မူ ထိုက္ပ ါေပစြတကား

အႏုတၱေရာ ပုရိသဒမၼသာရထႎ- မလိမ္မာ မယဥ္ေက်းသူ တို႔ကို လိမ္မာယဥ္ေက်းေအာင္ ဆုံးမေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို သိရသာ-ဦးေခါင္းရတနာျမတ္ အဂၤါျဖင့္အဟံ-တပည့္ေတာ္သည္ ဝႏၵာမိ-႐ိုေသျမတ္ႏိုးလက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပါ၏။

အႏုတၱေရာ ပုရိသဒမၼသာရထႎ-မလိမ္မာ မယဥ္ေက်းသူ တို႕ကို လိမ္မာယဥ္ေက်းေအာင္ ဆုံးမေတာ္မူတတ္ေသာျမတ္စြာ ဘုရားကိုသရဏံ-ကိုးကြယ္ရာ ဟူ၍ ဂစာၦမိ-ဆည္းကပ္ ပါ၏။

ဣတိပိ-ဤသို႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း

အႏုတၱေရာ ပုရိသဒမၼသာရထိ-မလိမ္မာမယဥ္ေက်းသူ တို႔ကို လိမ္မာယဥ္ေက်းေအာင္ ဆုံးမေ တာ္မူတတ္ေသာ ေသာဘဂဝါ- ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ မံ-တပည့္ေတာ္ကို ဆ႒ေမာ-ေျခာက္ခုေျမာက္ျဖစ္ေသာဝဇိရပါကာေရာ-စိန္တံတိုင္းႀကီး ပမာကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ပါေစ သတည္း။

၇.ေသာဘဂဝါ-

ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ဣတိပိ-ဤသို႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ-သတၳာေဒဝမႏုႆာန မည္ေတာ္မူပါေပ၏ ေသာဘဂဝါ- ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ သတၳာေဒဝမႏုႆာနံ ဝတ-လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါတို႔၏ဆရာတစ္ဆူ ျဖစ္ေတာ္မူ ထိုက္ပ ါေပစြတကား။

သတၳာေဒဝမႏုႆာနံနတ္ လူတို႔၏ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္မူေသ ာျမတ္စြာဘုရားကိုသိရသာ-ဦးေခါင္းရတနာျမတ္အဂၤါျဖင့္အဟံ-တပည့္ေတာ္သည္ ဝႏၵာမိ-႐ိုေသျမတ္ႏိုး လက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပါ၏။သတၳာေဒဝမႏုႆာနံ-နတ္လူတို႔၏ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကိုသရဏံ-ကိုးကြယ္ရာ ဟူ၍ ဂစာၦမိ-ဆည္းကပ္ပါ၏၊

ဣတိပိ-ဤသို႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သတၳာေဒဝမႏုႆာနံ-နတ္လူတို႔၏ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္မူေသာျမတ္စြာ ဘုရားသည္မံ-တပည့္ေတာ္ကိုသတၱေမာ -ခုနစ္ခုေျမာက္ေသာ ဝဇိရပါကာေရာ-စိန္တံတိုင္းႀကီးပမာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ပါေစသတည္း။

၈.ေသာဘဂဝါ-

ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ဣတိပိ-ဤသို႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္းဗုေဒၶါ-ဗုဒၶ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။ ေသာ ဘဂဝါ-ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ဗုေဒၶါ ဝတ- သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကိုပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူပါေပစြတကား၊

ဗုဒၶံ-ျမတ္စြာဘုရားကိုသိရသာ-ဦးေခါင္းရတနာ ျမတ္အဂၤါျဖင့္ အဟံ- တပည့္ေတာ္သည္ ဝႏၵာမိ-႐ိုေသျမတ္ႏိုးလက္အုပ္မိုး၍ရွိခိုးပါ၏။ ဗုဒၶံ- ျမတ္စြဘုရားကို သရဏံ- ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဂစာၦမိ-ဆည္းကပ္ပါ၏။

ဣတိပိ-ဤသို႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဗုေဒၶါ-သစၥာေလးပါး ျမတ္တရားကိုပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာေသာဘဂဝါ-ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ မံ-တပည့္ေတာ္ကိုအ႒ေမာ- ရွစ္ခုေျမာက္ျဖစ္ေသာ
ဝဇိရပါကာေရာ-စိန္တံတိုင္းႀကီးပမာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါေစသတည္း။

၉.ေသာ ဘဂဝါ-

ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ဣတိပိ-ဤသို႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္းဘဂဝါ-ဘဂဝါ မည္ေတာ္မူပါေပ၏ေသာ ဘဂဝါ-ထိုျမတ္စြာဘုရာသည္ ဘဂဝါ ဝတ-ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူပါေပစြတကား။

ဘဂဝႏၲံ-ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကိုသိရသာ -ဦးေခါင္းရတနာ ျမတ္အဂၤါျဖင့္ အဟံ-တပည့္ေတာ္သည္ဝႏၵာမိ-႐ိုေသျမတ္ႏိုးလက္အုပ္မိုး၍ရွိခိုးပါ၏။

ဘဂဝႏၲံ-ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို သရဏံ-ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ဂစာၦမိ-ဆည္းကပ္ပါ၏။

ဣတိပိ-ဤသို႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဘဂဝါ-ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ေသာ ဘဂဝါ-ထိုျမတ္စြာ ဘုရားသည္ မံ-တပည့္ေတာ္ အားနဝေမာ-ကိုးခုေျမာက္ျဖစ္ေသာဝ ဇိရပါကာေရာ-စိန္တံတိုင္းႀကီးပမာကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါေစသတည္း။

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Knowledge
ဖုန်းသုံးရင်း လမ်းလျှောက်သွားတာကြောင့် ရေမြောင်းပေါက်ရဲ့ သံမဏိသံတိုင်ကြားမှာ နောင်တတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည့် ကောင်မလေး

ဖုန်းသုံးရင်း လမ်းလျှောက်သွားတာကြောင့် ရေမြောင်းပေါက်ရဲ့ သံမဏိသံတိုင်ကြားမှာ နောင်တတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည့် ကောင်မလေး လမ်းလျှောက်တာ၊ ကားမောင်းတာတွေဆို ဘာမျှမလုပ်၊ ဖုန်းမသုံးတာက အကောင်းဆုံးလို့ထင်မိပါတယ် ။ အကြောင်းမှာ တရုတ်မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးက လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ သူမသူငယ်ချင်းတွေကို စာပို့နေတာကြောင့် ရေမြောင်းအပေါက်ကို သတိမထားမိဘဲ နာရီပေါင်းများစွာ ညှက်မိနေခဲ့ပါတယ် ။ ရေမြောင်းအပေါက်ထဲကျပြီး သူမရဲ့ဖုန်းပျောက်သွားလားမသိပေမယ့် တကယ့်ကိုရှက်စရာကောင်းတာက သူမအများကြီးကြိုးစားခဲ့ရင်တောင် မြောင်းပေါက် ရဲ့သံမဏိသံတိုင်တွေကြားမှာ သူမ မနည်းရုန်းကန်နေရတာပါ ။ ရုန်းရင်းနဲ့ သူမရဲ့ ခြေထောက်တွင် ပိုနီရဲပြီး ဒေါသဖြစ်နေခဲ့ပါတယ် ။ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာ ကောင်မလေးက ရေမြောင်းထဲတွင် ပိတ်မိနေပြီး နောက်ဆုံးတွင် တစ်စုံတစ်ယောက်က မီးသတ်ကားကို အကူအညီတောင်းခဲ့သော်လည်း နောက်ဆုံး မီးသတ်သမားတွေက သူမကို ကယ်ထုတ်ရန် …

Knowledge
တရားသူကြီးဝတ်စုံနဲ့ ငယ်ရွယ်လှပတဲ့ ချစ်စရာအသွင်အပြင်ကြောင့် လူအများကို မေးခွန်းထုတ်စေခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး

တရားသူကြီးဝတ်စုံနဲ့ ငယ်ရွယ်လှပတဲ့ ချစ်စရာအသွင်အပြင်ကြောင့် လူအများကို မေးခွန်းထုတ်စေခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး တရားရုံးမှာ တရားသူကြီးဝတ်ရုံနဲ့ ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ မိန်းမငယ်လေးရဲ့ ဓာတ်ပုံကို မျှဝေလိုက်တဲ့အခါမှာ များစွာသော Netizen တွေက ထိုမိန်းကလေးဟာ တရားသူကြီးဟုတ်မဟုတ်ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ထုတ်မေးကြပါတယ် ။ အကယ်လို့ သူမသာ တကယ်တရားသူကြီးဖြစ်မယ်ဆိုရင် တရားသူကြီး အားလုံးထဲမှ အငယ်ဆုံးတရားသူကြီး ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဆိုကြပါတယ် ။ မကြာခင်မှာပဲ netizen တွေက ဒီမိန်းကလေးရဲ့ အကြောင်းကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ သူမနာမည်က Leanna Leonardo လို့ ခေါ်တာပါ ။ ဒါပေမယ့် သူမဟာ တရားသူကြီးမဖြစ်သေးပါဘူး ။ ဒီမိန်းကလေးက အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ Yogyakarta မြို့ …

Knowledge
အရင်က အမျိုးသားတွေလို့ မထင်ရလောက်အောင် ချောမောလှပပြီး စွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိနေကြတဲ့ လိင်ပြောင်းအမျိုးသမီးများ

အရင်က အမျိုးသားတွေလို့ မထင်ရလောက်အောင် ချောမောလှပပြီး စွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိနေကြတဲ့ လိင်ပြောင်းအမျိုးသမီးများ ဒီ Transgender (လိင်ပြောင်း) ကောင်မလေးတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ အလှအပကြောင့် အွန်လိုင်းပေါ်က လူအများပြားရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ရရှိခဲ့သူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ အလှအပကြောင့် နာမည်ကြီးရုံသာမကပဲ သူတို့ရဲ့ သီးခြားနယ်ပယ် အသီးသီးမှာပါ အသီးသီးအောင်မြင်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ 1 Chalisa Rose သူမကတော့ Transgender တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အပြင် မင်းသမီးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမက တရုတ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ သေးငယ်တဲ့ ဇာတ်ကောင်ကနေ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ရာကနေ အောင်မြင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ တရုပ်ပြည်မှာ ခိုင်မာတဲ့ ပရိသတ်တွေ ရရှိနေပြီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ 2 Monthana Jeen …