စေနသားသမီးမ်ားအတြက္္ တသက္စာ အေဆာင္ - Amawpyay

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္္ တသက္စာ အေဆာင္

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္္ တသက္စာ အေဆာင္
Knowledge

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္္ တသက္စာ အေဆာင္

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္္

တသက္စာ အသက္္ကာလ အရ အခ်ိိန္ကာလ တိက်စြာ ျပဳလုပ္၍ လက္ေတြ႕ အက်ိဳးထူးေစမည့္ နည္းလမ္း

စေနၿဂိဳလ္ သက္ေရာက္ ကာလ မ်ားျဖစ္ေသာ အသက္ (၁ ၉ ၁၇ ၂၅ ၃၃. ၄၁ ၄၉ ၅၇ ၆၅ ၇၃ ၈၁ ၈၉ ၉၇ )ႏွစ္ မ်ားတြင္

ေန႔စဥ္ နံနက္ ေနထြက္ခ်ိန္ မွ နံနက္ ၈ နာရီ ၂၀ မိနစ္ အတြင္း မိမိအဆင္ေျပေသာ ခ်ိန္တြင္

၁။(ေသာရီ အရဟံ ဘဂဝါ သဗၺလာဘံ ဘယံ နတၱိေအာင္)

၂။(ေသာရီ အရဟံ ဘဂဝါ သဗၺာသိိဒၶိ)

အနည္း ဆုံး ပုတီး ၁မ်ိဳး ကို ၅ ပါတ္္ သို႔မဟုတ္ ၇ ပါတ္ သို႔ မဟုတ္ ၁၀ ပါတ္ စီ ပူေဇာ္ရန္

ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္ စား ကာလျဖစ္ေသာ အသက္ ၁၁ ႏွစ္ မွ ၂၉ ႏွစ္ အတြင္း ႏွင့္ ၾကာသပတးၿဂိဳလ္ သက္ေရာက္ ကာလ မ်ားျဖစ္ေသာ အသက္

( ၂ ၁၀. ၁၈ ၂၆ ၃၄ ၄၂ ၅၀ ၊၅၈ ၆၆ ၇၄ ၈၂ ၉၀ ၉၈)ႏွစ္မ်ား တြင္

ေန႔စဥ္္ နံနက္ ၈ နာရီ ၂၁ မိိနစ္ မွေန႔လည္ ၁၂ နာရီ ၃၃ မိနစ္ အတြင္း မိမိအဆင္ေျပေသာခ်ိန္တြင္

၁။(ဂု႐ု အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗလာဘံံ ဘယံ နတၱိေအာင္)

၂။(ဂု႐ု အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗာသိဒ္ဓိ)

အနည္းဆုံး ပုတီး ၁မ်ိဳး ကို ၅ ပါတ္ သို႔မဟုတ္ ၁၉ စီ ပူေဇာ္ရန္

ရာဟုၿဂိဳလ္ စား ကာလျဖစ္ေသာ အသက္ ၃၀ ႏွစ္ မွ ၄၁ ႏွစ္ အတြင္း ႏွင့္

ရာဟုၿဂိဳလ္ သက္ေရာက္ ကာလ မ်ားျဖစ္ေသာ အသက္( ၃ ၁၁ ၁၉ ၂၇ ၃၅ ၄၃ ၅၁ ၅၉ ၆၇ ၇၅ ၈၃ ၉၁ ၉၉) ႏွစ္မ်ားတြင္

ေန႔စဥ္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ ၃၄ မိနစ္ မွ ေန႔လည္ ၃နာရီ ၃ မိနစ္ အတြင္း မိမိအဆင္ေျပေသာခ်ိန္တြင္

၁။(ရာဟု အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗလာဘံ ဘယံ နတၱိေအာင္)

၂။(ရာဟု အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗာသိဒ္ဓိ)

အနည္း ဆုံး ပုတီး ၁မ်ိဳး ကို ၄ ပါတ္ သို႔မဟုတ္ ၆ ပါတ္ သို႔ မဟုတ္ ၈ပါတ္ သို႔မဟုတ္ ၁၂ ပါတ္ စီ ပူေဇာ္ရန္

ေသာၾကာၿဂိဳလ္ စား ကာလျဖစ္ေသာ အသက္ ၄၂ ႏွစ္မွ ၆၂ ႏွစ္အတြင္း ႏွင့္ ေသာၾကာၿဂိဳလ္ သက္ေရာက္ ကာလ မ်ားျဖစ္ေသာ အသက္

(၄ ၁၂ ၂၀ ၂၈ ၃၆ ၄၄ ၅၂ ၆၀ ၆၈ ၇၆ ၈၄ ၉၂ ၁၀၀)ႏွစ္မ်ားတြင္

ေန႔စဥ္ ေန႔လည္ ၃နာရီ ၄ မိနစ္မွည ၇ နာရီ ၄၃ မိနစ္ အတြင္းမိမိအဆင္ေျပေသာခ်ိန္တြင္

၁။(ေသာၾက အရဟံ ဘဂဝါ သဗၺလာဘံ ဘယံ နတၱိေအာင္)

၂။(ေသာၾက အရဟံ ဘဂဝါ သဗၺာသိဒၶိ)

အနည္း ဆုံး ပုတီး ၁မ်ိဳး ကို ၆ ပါတ္ သို႔မဟုတ္ ၂၁ ပါတ္ စီ ပူေဇာ္ရန္

တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္ စားကာလျဖစ္ေသာ အသက္ ၆၃ ႏွစ္ မွ ၆၈ ႏွစ္အတြင္းႏွင့္

တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္ သက္ေရာက္ ကာလမ်ားျဖစ္ေသာ အသက္ (၅ ၁၃ ၂၁ ၂၉ ၃၇ ၄၅ ၅၃၆၁ ၆၉ ၇၇ ၈၅ ၉၃ )ႏွစ္ မ်ား တြင္ ေန႔စဥ္ ည ၇ နာရီ ၄၄ မိနစ္ မွ

ည ၉ နာရီ ၃ မိနစ္ အတြင္း မိမိ အဆင္ေျပေသာ ခ်ိန္တြင္

၁။(သူရဇ္ဇ အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗလာဘံ ဘယံ နတ္တိေအာင္)

၂။(သူရဇ္ဇ အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗာသိဒ္ဓိ)

အနည္း ဆုံး ပုတီး ၁မ်ိဳး ကို ၃ ပါတ္ သို႔မဟုတ္ ၆ပါတ္ စီ ပူေဇာ္ရန္

တနလၤာၿဂိဳလ္ စား ကာလျဖစ္ေသာ အသက္ ၆၉ နစ္ မွ ၈၃ ႏွစ္ အတြင္း ႏွင့္

တနလၤာၿဂိဳလ္ သက္ေရာက္ ကာလ မ်ားျဖစ္ေသာ အသက္(၆ ၁၄ ၂၂ ၃၀ ၃၈ ၄၆ ၅၄ ၆၂ ၇၀ ၇၈ ၈၆ ၉၄) ႏွစ္ မ်ားတြင္

ေန႔စဥ္ ည ၉ နာရီ ၄ မိနစ္ မွ ညသန္းေခါင္ ၁၂နာရီ ၂၃ မိနစ္အတြင္း မိမိအဆင္ေျပေသာခ်ိန္တြင္

၁။(စေျႏၵာ အရဟံ ဘဂဝါ သဗၺလာဘံ ဘယံ နတၱိေအာင္)

၂။(စေႏြ္ဒာ အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗာသိဒ္ဓိ)

အနည္း ဆုံး ပုတီး ၁မ်ိဳး ကို ၂ ပါတ္ သို႔မဟုတ္ ၁၅ပါတ္ စီ ပူေဇာ္ရန္

အဂၤါၿဂိဳလ္ စားကာလျဖစ္ေသာ အသက္ ၈၄ ႏွစ္ မွ ၉၁ ႏွစ္ အတြင္း ႏွင့္

အဂၤါၿဂိဳလ္ သက္ေရာက္ ကာလ မ်ားျဖစ္ေသာ အသက္(၇ ၁၅ ၂၃ ၃၁ ၃၉ ၄၇ ၅၅ ၆၃ ၇၁ ၇၉ ၈၇ ၉၅ )ႏွစ္ မ်ားတြင္

ေန႔စဥ္ ညသန္းေခါင္ ၁၂နာရီ ၂၄ မိနစ္ မွ နံနက္ ၂ နာရီ ၁၀ မိနစ္ အတြင္း မိမိအဆင္ေျပေသာခ်ိန္တြင္

၁။(ေဘာမ အရဟံ ဘဂဝါ သဗၺလာဘံ ဘယံ နတၱိေအာင္)

၂။(ေဘာမ အရဟံ ဘဂဝါ သဗၺာသိဒၶိ)

အနည္း ဆုံး ပုတီး ၁မ်ိဳး ကို ၃ ပါတ္ သို႔မဟုတ္ ၈ ပါတ္ စီ ပူေဇာ္ရန္

ဗုဒၶဟူးၿဂိဳလ္ သက္ေရာက္ ကာလမ်ားျဖစ္ေသာ အသက္( ၈ ၁၆ ၂၄ ၃၂ ၄၀ ၄၈ ၅၆ ၆၄ ၇၂ ၈၀ ၈၈ ၉၆ )ႏွစ္ မ်ားတြင္

ေန႔စဥ္ နံနက္ ၂ နာရီ ၁၁ မိနစ္မွ နံနက္ ေနထြက္ခ်ိန္ အတြင္း မိမိအဆင္ေျပေသာခ်ိန္တြင္

၁။(ဗုဒၶ အရဟံ ဘဂဝါ သဗၺလာဘံ ဘယံ နတၱိေအာင္)

၂။(ဗုဒ္ဓ အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗာသိဒ္ဓိ)

အနည္းဆုံး ပုတီး ၄ ပါတ္ သို႔မဟုတ္ ၁၇ ပါတ္ စီ ပူေဇာ္ရန္ပါက အညံ့မ်ား အထူး ကင္းကာ ကံေကာင္းမွုမ်ား ရရွိေစပါသည္။

ဆရာေနေသြး

Unicode

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး
Knowledge
” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “

” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “ ငါ့လောက်ခြေထောက် များတဲ့သူကမ္ဘာမှာရှိရဲ့လားလို့ ကျောက်တုံးပေါ်က ကင်းခြေများက ကြွေးကြော်တော့ သူနေတဲ့နေရာနဲ့အနီးနားက ကျောက်ကုန်းပေါ်က ပို့နတ်သံကောင်က မင်းကငါ့ကို ပြိုင်ဝံ့လို့လားပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားကိုတော့ကျွန်နော် မပြိုင်ဝံ့ပါလို့ကင်းခြေများက ပြောရှာပါသတဲ့…. တစ်နေ့တွင် အမိတာဘချမ်းသည် လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးထွက်ရန် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာသည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ သူနှင့်ဘေးချင်းကပ်လျက်ကျသော လူတစ်ယောက်မှာ သူ့ထက်အသက်ကြီးပြီး ရိုးရိုးရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကိုသာ ဝတ်ထားသော သာမန် လူလတ်တန်းစားပုံစံပေါက်နေသည့် လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုလူကြီးမှာ ပညာတော့ တတ်ပုံရသည်။ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ဖတ်နေတာတွေ့ရသည်။ ထိုစဉ် လေယာဉ်မယ်လေးက လက်ဖက်ရည်ဖြင့် လိုက်ဧည့်ခံလေသည်။ ထိုလူကြီးက လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုယူလိုက်ပြီး သူနှင့်ဘေးချင်းကပ် အမိတာဘချမ်းကို အသာအယာပြုံးပြလာလေသည်။bအမိတာဘချမ်းကလည်း ထိုလူ့ကို အခွင့်သာခိုက် ပြုံးပြလိုက်ပြီး “ဟဲလို” …

" ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် "
Knowledge
” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “

” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “ ပိုက်ဆံရှိမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်ဟာ ခရီးတစ်ခုကို စတင်ဖို့ လက်မှတ်စဝယ်တာနဲ့ တူပါတယ်။ လောကမှာ ပိုက်ဆံရှိမှ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့သူက ပိုအရေးပါ အရာရောက်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားထဲ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက ပိုလူရာဝင်ပါတယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကို ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံပိုရှိတဲ့သူက ပိုအရာရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ လောကကြီးထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ ဖြစ်နေတာပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့် သင် ပိုက်ဆံရှာရပါမယ်။ ငွေစုရပါမယ်။ သင်ပိုက်ဆံရှိမှ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် သင်ပြောချင်တဲ့စကားတွေအတွက် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများလုပ်လို့ရမှာပါ။ “ခင်မင်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ်” …

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ
Knowledge
ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ ခံတွင်း ပုတ် အနံ့ သည် လူတယောက် အတွက် မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မူ့ မဲ့စေပါသည်။ ခံံတွင်းအနံ့ မကောင်း သူများသည် လူအများ ကြားတွင် စကားပြော ဆိုရာ တွင် မိမိ ၏ ပါးစပ်မှ အနံ့ ကြောင့် သူတပါးအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သိမ်ငယ်ရပါသည် ။ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ အရပ်တပါး၌် တောရ ကျောင်းတခုတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်သော ရဟန်းတပါးအား အခါ အခွင့်သင့်၍ သွားရောက် ဖူးခဲ့ပါသည်။ ထိုရဟန်းသည် စကားပြောသောအခါတွင် ပါးစပ်အား လက်ဝါးနှင့် ကာ၍ …