ေအာင္ျမင္ျခင္းသို႔ သြားရာလမ္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ (၆)ခု - Amawpyay

ေအာင္ျမင္ျခင္းသို႔ သြားရာလမ္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ (၆)ခု

ေအာင္ျမင္ျခင္းသို႔ သြားရာလမ္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ (၆)ခု
Knowledge

ေအာင္ျမင္ျခင္းသို႔ သြားရာလမ္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ (၆)ခု

လူမ်ားစြာတုိ႔သည္ မိမိကုိယ္တိုင္ ေအာင္ျမင္ရန္ ၾကိဳးစားရမည့္ အစား တစ္ပါးသူ ေအာင္ျမင္သြားသည္ကိုသာ ၾကည္႔၍ ေ၀ဖန္ ကဲ႔ရဲ႕ေနတတ္ သူမ်ားအဖုိ႔ ေအာင္ျမင္မႈႏွင္႔ ေ၀းကြာေန ပါလိမ့္မည္။

ေအာင္ျမင္မႈသည္ ဘ၀တြင္ ေနာက္က်တယ္ ဆုိတာ မရွိပါ။ စတင္ျခင္းသည္သာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ လမ္းစျဖစ္သည္။ ထုိအရာသည္ လက္လွမ္း မမွီႏိူင္ေလာက္ေအာင္ေ၀ကြာ လွသည္မဟုတ္ – လက္တစ္ကမ္း အကြာမွာပင္ ရွိသည္။

မေအာင္ျမင္ေသးေသာ သူမ်ားသည္ ညံ႔ဖ်င္းေသာေၾကာင္႔မဟုတ္ “ေအာင္ၿမင္ၿခင္း” တည္းဟူေသာ တံခါးကို မေခါက္ၾကေသာေၾကာင္႔သာ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ တံခါးတုိ႔ကို မပြင္႔မခ်င္း ေခါက္ဖုိ႔သာ အဓိက လုိအပ္ပါသည္။

၁။ ပန္းတုိင္

ဘ၀မွာေအာင္ျမင္မႈ ရရွိရန္ ပထမဦးဆံုး လုပ္ရမည္႔ အလုပ္မွာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ (Goal) ထားရွိရမည္ၿဖစ္သည္။ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ ထားရွိဖုိ ႔အတြက္ “မိမိဘာၿဖစ္ခ်င္တာလဲ” ဆုိသည့္ ေမးခြန္း မိမိကုိယ္ကုိ ေမးဖုိ ႔လုိသည္။

ထုိပန္းတုိင္သည္ တိက်ေသခ်ာ ရမည္၊ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိရ ပါမည္၊ မိမိ၏ အမွန္တကယ္ျဖစ္လုိေသာ အရာျဖစ္ရမည္၊ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ ထားရွိ ရမည္။ ရည္မွန္းခ်က္ ထားရွိၿပီးၿပီ ဆုိလွ်င္လည္း ဒီအတုိင္းထားလုိ႔ မရေသး။ အပတ္တကုတ္ ၾကိဳးစား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ ၿဖစ္သည္။

၂။ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

မည္သည္႔ လုပ္ငန္းမဆုိ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲ ရစၿမဲပင္ ၿဖစ္သည္။ အစီအစဥ္ မေရးဆြဲ ေသာအလုပ္သည္ မည္သည္႔အခါမွ် ေအာင္ၿမင္ ႏူိင္လိမ္႔မည္ မဟုတ္ပါ။ ဥပမာေျပာ ရမည္ဆုိရင္ အေဆာက္အဦး တစ္ခု ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ထုိအေဆာက္အဦးကို မည္သည္႔ အင္ဂ်င္နီယာႏွင္႔ ေဆာက္လုပ္ မည္၊

အလုပ္သမား မည္မွ် သံုးစြဲမည္၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ စတင္မည္၊ မည္ကဲ႔သို႔ စတင္မည္၊ ဘိလပ္ေၿမမည္မွ်ကုန္မည္၊ အုတ္ခ်ပ္ မည္မွ်သံုးစြဲမည္၊ ထံုးမည္မွ် သံုးစြဲမည္ စသည္ျဖင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲ ရသကဲ့သို႕

မိမိလုပ္ငန္းႏွင္႔ ပတ္သပ္ေသာ အစီအစဥ္ကို တိက်ေသခ်ာစြာ အေသးစိတ္ ေရးဆြဲထားရွိရန္မွာ လြန္စြာ အေရးၾကီးပါသည္။

၃။ ရည္မွန္းခ်က္ေနာက္သို႕ လုိက္ရန္

ငါကေတ့ာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ခါမွာ ဘာျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေအာင္ၿမင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ရည္မွန္းခ်က္ေနာက္သို႕ ထပ္ခ်ပ္မကြာ လုိက္ရေပမည္။ မိမိလုပ္သည့္ အလုပ္၊ မိမိေတြးေသာ အေတြး၊

မိမိ၏ စိတ္ ႏွင္႔ မိမိ၏ နိစၥဓူ၀ ကိစၥရပ္ တုိ႔တြင္ ၉၀% ခန္႔သည္ မိမိရည္မွန္းခ်က္ ႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥျဖစ္ရမည္။ ထုိသို႔ မဟုတ္က ရည္မွန္းခ်က္ပန္း တုိင္သည္ ၀ုိးတ၀ါး သာၿဖစ္ေပလိမ္႔မည္။

၄။ လုပ္အား

ေအာင္ၿမင္မႈဟု ဆုိရာတြင္ ေမြးကတည္းက ပါလာသည္ မဟုတ္ပါ။ မိမိကုိယ္ကုိ တည္ေဆာက္မွသာ ရႏူိင္ေသာ အရာၿဖစ္ပါသည္။ မိမိကုိယ္ကုိ လုပ္အားသြင္းလွ်င္ သြင္းသေလာက္ ေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင္႔ လူလူခ်င္းအတူတူ အဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္တဲ႔သူ ျဖစ္သြားၾက သနည္း ဆုိရင္ ထုိသူသည္ မိမိထက္ အဆမ်ားစြာ ေတာ္လွသည္ မဟုတ္။ ပိုမုိ လုပ္အားသြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ပုိမုိၾကိဳးစားျခင္းကသာလွ်င္ မိမိထက္ ပုိေတာ္ၿပီး ေအာင္ျမင္သြာ ရျခင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။

၅။ ဆန္းစစ္၊ ေလ႔လာ

လူအမ်ားစုမွာ သူတစ္ပါးကိုသာ ေ၀ဖန္တတ္ၾက၍ ကုိယ္႔ကိုကုိယ္ ေ၀ဖန္မႈမၿပဳလုပ္ၾကေပ။ သတိထားရမည္႔အခ်က္မွာ မိမိကုိယ္ကုိ မေအာင္ႏိုင္ေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး မည္သည္႔ကိစၥမွ ေအာင္ၿမင္မည္မဟုတ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ ကုိေအာင္ႏိုင္ရန္မွာ လြန္စြာ အေရးၾကီးသည္။

မိမိကိုယ္ကုိ ေအာင္ႏိုင္ရန္ မိမိရဲ႕အမွား သို႔မဟုတ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ကို သိရန္ မိမိကုိယ္ကုိ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ ရမည္။ သိၿပီးရင္ လက္ခံ ရမည္။ “ငါ ဘာလုိအပ္ခ်က္ ရွိေနတယ္” ဆုိသည္ကို လက္ခံလိုက္မွသာ ေရွ႕ဆက္ ဘာလုပ္ရမည္ ဆုိသည္႔ အရာမွာ ထင္ထင္ရွားရွား ေပၚလာမည္။

မိမိေလွ်ာက္ လွမ္းေနေသာ ပန္းတုိင္ကို ေရာက္ရန္ ေႏွာင္႔ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနလွ်င္ မိမိတြင္ လုိအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနၿပီ ဆုိသည္ မွာ ေသခ်ာသည္။

မိမိကုိယ္ကုိ ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ မေမ႔ပါႏွင့္။ မိမိ၏ အားနည္းခ်က္ ဘာလဲ ဆုိတာကို ေသခ်ာစြာ သိရွိဖုိ ႔လုိအပ္ ပါသည္။ သိၿပီဆုိလွ်င္ မည္သို႕ ျပင္ဆင္ရမည္ ဆိုသည့္ နည္းလမ္းကို ရွာေဖြရမည္။

၆။ အခ်ိန္

အခ်ိန္သည္ တန္ဖုိးရွိသည္ ဆုိေသာအခ်က္ကို မည္သည္႔ အေတြးအေခၚ ပညာရွင္မွ သေဘာထားကြဲလြဲ ၾကမည္မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္သည္ သူဘာသာ တန္ဖုိးမရွိပါ။

အခ်ိန္ကို မည္သို႕သံုးသည္ဆုိသည့္ အေပၚတြင္သာ မူတည္၍ တန္ဖုိးရွိ လာၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင္႔ သင္သည္ ေအာင္ျမင္ေသာ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လိုလွ်င္ အခ်ိန္ကုိ အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးျပဳ တတ္ရန္ လိုသည္

အောင်မြင်ခြင်းသို့ သွားရာလမ်းအတွက် လိုအပ်ချက် (၆)ခု

လူများစွာတို့သည် မိမိကိုယ်တိုင် အောင်မြင်ရန် ကြိုးစားရမည့် အစား တစ်ပါးသူ အောင်မြင်သွားသည်ကိုသာ ကြည့်၍ ဝေဖန် ကဲ့ရဲ့နေတတ် သူများအဖို့ အောင်မြင်မှုနှင့် ဝေးကွာနေ ပါလိမ့်မည်။

အောင်မြင်မှုသည် ဘဝတွင် နောက်ကျတယ် ဆိုတာ မရှိပါ။ စတင်ခြင်းသည်သာလျှင် အောင်မြင်ခြင်းသို့ ရောက်ရှိရန် လမ်းစဖြစ်သည်။ ထိုအရာသည် လက်လှမ်း မမှီနိူင်လောက်အောင်ဝေကွာ လှသည်မဟုတ် – လက်တစ်ကမ်း အကွာမှာပင် ရှိသည်။

မအောင်မြင်သေးသော သူများသည် ညံ့ဖျင်းသောကြောင့်မဟုတ် “အောင်မြင်ခြင်း” တည်းဟူသော တံခါးကို မခေါက်ကြသောကြောင့်သာ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တံခါးတို့ကို မပွင့်မချင်း ခေါက်ဖို့သာ အဓိက လိုအပ်ပါသည်။

၁။ ပန်းတိုင်

ဘဝမှာအောင်မြင်မှု ရရှိရန် ပထမဦးဆုံး လုပ်ရမည့် အလုပ်မှာ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် (Goal) ထားရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် ထားရှိဖို့အတွက် “မိမိဘာဖြစ်ချင်တာလဲ” ဆိုသည့် မေးခွန်း မိမိကိုယ်ကို မေးဖို့လိုသည်။

ထိုပန်းတိုင်သည် တိကျသေချာ ရမည်၊ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိရ ပါမည်၊ မိမိ၏ အမှန်တကယ်ဖြစ်လိုသော အရာဖြစ်ရမည်၊ အချိန်ကန့်သတ် ထားရှိ ရမည်။ ရည်မှန်းချက် ထားရှိပြီးပြီ ဆိုလျှင်လည်း ဒီအတိုင်းထားလို့ မရသေး။ အပတ်တကုတ် ကြိုးစား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ရမည် ဖြစ်သည်။

၂။ အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း

မည်သည့် လုပ်ငန်းမဆို အစီအစဉ် ရေးဆွဲ ရစမြဲပင် ဖြစ်သည်။ အစီအစဉ် မရေးဆွဲ သောအလုပ်သည် မည်သည့်အခါမျှ အောင်မြင် နိူင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ဥပမာပြော ရမည်ဆိုရင် အဆောက်အဦး တစ်ခု ဆောက်လုပ်ရာတွင် ထိုအဆောက်အဦးကို မည်သည့် အင်ဂျင်နီယာနှင့် ဆောက်လုပ် မည်၊

အလုပ်သမား မည်မျှ သုံးစွဲမည်၊ ဘယ်အချိန်မှာ စတင်မည်၊ မည်ကဲ့သို့ စတင်မည်၊ ဘိလပ်မြေမည်မျှကုန်မည်၊ အုတ်ချပ် မည်မျှသုံးစွဲမည်၊ ထုံးမည်မျှ သုံးစွဲမည် စသည်ဖြင့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲ ရသကဲ့သို့

မိမိလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သပ်သော အစီအစဉ်ကို တိကျသေချာစွာ အသေးစိတ် ရေးဆွဲထားရှိရန်မှာ လွန်စွာ အရေးကြီးပါသည်။

၃။ ရည်မှန်းချက်နောက်သို့ လိုက်ရန်

ငါကတေ့ာ နောင်တစ်ချိန်ခါမှာ ဘာဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရည်မှန်းချက်နောက်သို့ ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်ရပေမည်။ မိမိလုပ်သည့် အလုပ်၊ မိမိတွေးသော အတွေး၊

မိမိ၏ စိတ် နှင့် မိမိ၏ နိစ္စဓူ၀ ကိစ္စရပ် တို့တွင် ၉၀% ခန့်သည် မိမိရည်မှန်းချက် နှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စဖြစ်ရမည်။ ထိုသို့ မဟုတ်က ရည်မှန်းချက်ပန်း တိုင်သည် ဝိုးတဝါး သာဖြစ်ပေလိမ့်မည်။

၄။ လုပ်အား

အောင်မြင်မှုဟု ဆိုရာတွင် မွေးကတည်းက ပါလာသည် မဟုတ်ပါ။ မိမိကိုယ်ကို တည်ဆောက်မှသာ ရနိူင်သော အရာဖြစ်ပါသည်။ မိမိကိုယ်ကို လုပ်အားသွင်းလျှင် သွင်းသလောက် အောင်မြင်မည် ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် လူလူချင်းအတူတူ အဘယ်ကြောင့် အောင်မြင်တဲ့သူ ဖြစ်သွားကြ သနည်း ဆိုရင် ထိုသူသည် မိမိထက် အဆများစွာ တော်လှသည် မဟုတ်။ ပိုမို လုပ်အားသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပိုမိုကြိုးစားခြင်းကသာလျှင် မိမိထက် ပိုတော်ပြီး အောင်မြင်သွာ ရခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။

၅။ ဆန်းစစ်၊ လေ့လာ

လူအများစုမှာ သူတစ်ပါးကိုသာ ဝေဖန်တတ်ကြ၍ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဝေဖန်မှုမပြုလုပ်ကြပေ။ သတိထားရမည့်အချက်မှာ မိမိကိုယ်ကို မအောင်နိုင်သေးသမျှ ကာလပတ်လုံး မည်သည့်ကိစ္စမှ အောင်မြင်မည်မဟုတ်။ ထို့ကြောင့် မိမိကိုယ် ကိုအောင်နိုင်ရန်မှာ လွန်စွာ အရေးကြီးသည်။

မိမိကိုယ်ကို အောင်နိုင်ရန် မိမိရဲ့အမှား သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းချက် ကို သိရန် မိမိကိုယ်ကို ဝေဖန်ဆန်းစစ် ရမည်။ သိပြီးရင် လက်ခံ ရမည်။ “ငါ ဘာလိုအပ်ချက် ရှိနေတယ်” ဆိုသည်ကို လက်ခံလိုက်မှသာ ရှေ့ဆက် ဘာလုပ်ရမည် ဆိုသည့် အရာမှာ ထင်ထင်ရှားရှား ပေါ်လာမည်။

မိမိလျှောက် လှမ်းနေသော ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရန် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေလျှင် မိမိတွင် လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေပြီ ဆိုသည် မှာ သေချာသည်။

မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည် စစ်ဆေးရန် မမေ့ပါနှင့်။ မိမိ၏ အားနည်းချက် ဘာလဲ ဆိုတာကို သေချာစွာ သိရှိဖို့လိုအပ် ပါသည်။ သိပြီဆိုလျှင် မည်သို့ ပြင်ဆင်ရမည် ဆိုသည့် နည်းလမ်းကို ရှာဖွေရမည်။

၆။ အချိန်

အချိန်သည် တန်ဖိုးရှိသည် ဆိုသောအချက်ကို မည်သည့် အတွေးအခေါ် ပညာရှင်မှ သဘောထားကွဲလွဲ ကြမည်မဟုတ်။ သို့သော် အချိန်သည် သူဘာသာ တန်ဖိုးမရှိပါ။

အချိန်ကို မည်သို့သုံးသည်ဆိုသည့် အပေါ်တွင်သာ မူတည်၍ တန်ဖိုးရှိ လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် အောင်မြင်သော လူတစ်ယောက် ဖြစ်လိုလျှင် အချိန်ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြု တတ်ရန် လိုသည်

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး
Knowledge
” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “

” ရိုးဂုဏ်ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူး “ ငါ့လောက်ခြေထောက် များတဲ့သူကမ္ဘာမှာရှိရဲ့လားလို့ ကျောက်တုံးပေါ်က ကင်းခြေများက ကြွေးကြော်တော့ သူနေတဲ့နေရာနဲ့အနီးနားက ကျောက်ကုန်းပေါ်က ပို့နတ်သံကောင်က မင်းကငါ့ကို ပြိုင်ဝံ့လို့လားပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားကိုတော့ကျွန်နော် မပြိုင်ဝံ့ပါလို့ကင်းခြေများက ပြောရှာပါသတဲ့…. တစ်နေ့တွင် အမိတာဘချမ်းသည် လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးထွက်ရန် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာသည်။ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ သူနှင့်ဘေးချင်းကပ်လျက်ကျသော လူတစ်ယောက်မှာ သူ့ထက်အသက်ကြီးပြီး ရိုးရိုးရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကိုသာ ဝတ်ထားသော သာမန် လူလတ်တန်းစားပုံစံပေါက်နေသည့် လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုလူကြီးမှာ ပညာတော့ တတ်ပုံရသည်။ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ဖတ်နေတာတွေ့ရသည်။ ထိုစဉ် လေယာဉ်မယ်လေးက လက်ဖက်ရည်ဖြင့် လိုက်ဧည့်ခံလေသည်။ ထိုလူကြီးက လက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုယူလိုက်ပြီး သူနှင့်ဘေးချင်းကပ် အမိတာဘချမ်းကို အသာအယာပြုံးပြလာလေသည်။bအမိတာဘချမ်းကလည်း ထိုလူ့ကို အခွင့်သာခိုက် ပြုံးပြလိုက်ပြီး “ဟဲလို” …

" ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် "
Knowledge
” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “

” ပိုက်ဆံ ရှာပါ စုပါ သုံးပါ မဖြုန်းပါနှင့် “ ပိုက်ဆံရှိမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်ဟာ ခရီးတစ်ခုကို စတင်ဖို့ လက်မှတ်စဝယ်တာနဲ့ တူပါတယ်။ လောကမှာ ပိုက်ဆံရှိမှ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့သူက ပိုအရေးပါ အရာရောက်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားထဲ ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက ပိုလူရာဝင်ပါတယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကို ကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံပိုရှိတဲ့သူက ပိုအရာရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ လောကကြီးထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ ဖြစ်နေတာပါ။ ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့် သင် ပိုက်ဆံရှာရပါမယ်။ ငွေစုရပါမယ်။ သင်ပိုက်ဆံရှိမှ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် သင်ပြောချင်တဲ့စကားတွေအတွက် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများလုပ်လို့ရမှာပါ။ “ခင်မင်မှုက ပိုအရေးကြီးတယ်” …

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ
Knowledge
ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ

ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဘယ်လို ဖျောက်ကြမလဲ ခံတွင်း ပုတ် အနံ့ သည် လူတယောက် အတွက် မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မူ့ မဲ့စေပါသည်။ ခံံတွင်းအနံ့ မကောင်း သူများသည် လူအများ ကြားတွင် စကားပြော ဆိုရာ တွင် မိမိ ၏ ပါးစပ်မှ အနံ့ ကြောင့် သူတပါးအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သိမ်ငယ်ရပါသည် ။ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ အရပ်တပါး၌် တောရ ကျောင်းတခုတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်သော ရဟန်းတပါးအား အခါ အခွင့်သင့်၍ သွားရောက် ဖူးခဲ့ပါသည်။ ထိုရဟန်းသည် စကားပြောသောအခါတွင် ပါးစပ်အား လက်ဝါးနှင့် ကာ၍ …